// نمونه قرارداد
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

نمونه قرارداد

بسمه تعالی


موافقتنامه


موافقتنامه حاضر همراه با برگه سفارش كه مجموعه ای غیرقابل تفكیك می باشد و از این پس قرار داد نامیده می شود ، در تاریخ…….در شهر تهران بین ......... به آدرس:...................تلفن : ....... كه از این پس كارفرما نامیده می شود از یك سو و  داده کاوان پارسیان تاش (نیودیتا) به نشانی پستی تهران، میدان تجریش، خیابان فناخسرو، پلاک 24، ساختمان ملک، واحد 4 و تلفن22748790الی 2 كه از این پس كارگزار نامیده می شود از سوی دیگر  طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می گردد.

ماده1- موضوع قرارداد و شرح خدمات كارگزار:
موضوع قرارداد عبارت است از طراحی تارنمای .................  بر اساس مستند امکان سنجی.

ماده2- مدت قرارداد و جدول زمانبدی و پرداخت:
مدت این قرار داد35 روز کاری پس از عقد قرارداد و واریز پیش پرداخت (مذکور در بند 1 ماده 2) از سوی کارفرما می باشد.

    مرحله نخست - پرداخت 40% كل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی كارفرما و شروع کار کارگزار.
    مرحله دوم - طراحی ظاهر کلی تارنما و ارائه آن به كارفرما  و نیز تهیه کلیه مطالب و تصاویر موردنیاز تارنما توسط کارفرما و ارائه آن به کارگزار در مدت5 روز کاری.
    مرحله سوم – پرداخت 40 % کل قرارداد به عنوان پرداخت مرحله دوم وشروع مرحله نهایی اجرای کار پس از تایید طراحی ظاهری، طی مدت زمان15 روزکاری.
    مرحله  چهارم- پیاده سازی  تمامی بخشهای تارنما و ارائه آن به كارفرما (طبق ماده 4) و تسویه حساب 20% باقی مانده .
   
        تبصره 1- مدت زمان تایید طرح از سوی کارفرما دو روز کاری می باشد و زمان تعیین شده برای مرحله بعدی پروژه پس از تایید طرح از سوی کارفرما شروع می شود. بنابراین هر گونه تاخیر کارفرما در تایید طرح های ارائه شده از سوی پیمانکار، باعث افزایش زمان کلی پروژه خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده کارفرما خواهد بود.

        تبصره 2- کلیه مراحل اجرای تارنما در زیر دامنه test.------.com   قابل مشاهده خواهد بود و پس از تسویه حساب نهایی از سوی کارفرما ، تار نما به آدرس www.------.com  منتقل خواهد شد.

        تبصره 3-روز های کاری شامل کلیه ایام هفته به استثناء پنج شنبه ها و تعطیلات رسمی می باشد.

ماده 3 - مبلغ قرار داد  ..........................ریال (معادل ......................... تومان) می باشد.

ماده 4 - معیار پذیرش، عدم وجود مغایرت عملكرد كارگزار با مستند امکان سنجی می باشد.

تبصره 1- در صورت قصور کارفرما در تنظیم برگه سفارش هیچ تقصیری متوجه کارگزار نبوده و تغییرات دلخواه کارفرما با اخذ هزینه اضافی ممکن خواهد بود.

تبصره 2-  در صورت بروز مشکل در وب سایت طی مدت زمان یک سال پس از پایان قرارداد تحویل شده ،چنانچه مشکل در اثر تغییرات ایجاد شده توسط کارفرما نباشد، کارگزار موظف است بدون دریافت هزینه اضافی آن را برطرف نماید، اما برای ایجاد تغییر در وب سایت موجود، اضافه کردن بخش جدید و یا مطلب و محتوی، کارفرما موظف است هزینه آن را به کارگزار پرداخت نماید.

ماده 5 - فسخ قرارداد :
 
قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

1-  قصور در پرداخت به موقع توسط كارفرما كه به موجب آن، قرار داد می تواند از سوی کارگزار فسخ و كارفرما موظف به پرداخت تمام مبلغ كار انجام شده توسط كار گزار به اضافه خسارات احتمالی حاصله به کارگزار می باشد.
2- قصور کارگزار در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به کارگزار پرداخت شود و در مقابل کارگزار نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
3-  توافق طرفین قرار داد.

تبصره 1- فسخ قرار با اخطار کتبی یک هفته ای از سوی طرفین ممکن خواهد بود.

ماده 6- تمدید قرارداد:
تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده 7- فورس ماژور:
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

ماده 8 – اقامتگاه:
اقامتگاه هر یک از طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد مندرج گردیده است. هر یک از طرفین مکلف است تغییر محل اقامتگاه خود را به طرف مقابل کتبا اعلام نماید. در غیر اینصورت عذر عدم اطلاع از مفاد اطلاعیه ها، مکاتبات و یا اخطارها مسموع نمی باشد.
    
ماده 9- حل اختلاف:
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.

تبصره 1- در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می گردد.

ماده 10- مسائل پیش بینی نشده:
در صورت بروز مسائل پیش بینی نشده در قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، شورای عالی انفورماتیک به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.

تبصره 1- در صورتی که از لحاظ حقوقی شورای عالی انفورماتیک صلاحیت رسیدگی به مورد موجب اختلاف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع ذی صلاح قضایی پیگیری می گردد.


این قرار داد در تاریخ............................در 10 ماده و  7 تبصره در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به آقای مهرتاش صدری  به عنوان نماینده كارگزار و آقای ...................... به عنوان نماینده كار فرما رسید.

نماینده كارگزار                   نماینده كارفرما
نام و نام خانوادگی:         نام و نام خانوادگی :    
امضاء                                  امضاء




 

وب سایت

پروژه های طراحی وب سایت و پورتال

ثبت دومین

مشاهده تعرفه قیمت ثبت دومین 1 ساله

فروش هاست

مشاهده قیمت پکیج ها و خرید هاست