// تماس با بحرین | تلفن بحرین | موبایل بحرین | هزینه مکالمه با بحرین
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با بحرین ، تلفن بحرین ، موبایل بحرین، هزینه مکالمه با بحرین

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور بحرین
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
BAHRAIN.Fix 973 13754
BAHRAIN.Mobile 97331 16172
BAHRAIN.Mobile 97332 16172
BAHRAIN.Mobile 97333 16172
BAHRAIN.Mobile 97334 16172
BAHRAIN.Mobile 97335 16172
BAHRAIN.Mobile 97336 16172
BAHRAIN.Mobile 97337 16172
BAHRAIN.Mobile 97338 16172
BAHRAIN.Mobile 973383 16172
BAHRAIN.Mobile 97339 16172
BAHRAIN.Mobile 97363 16172
BAHRAIN.Mobile 9736630 16172
BAHRAIN.Mobile 9736633 16172
BAHRAIN.Mobile 9736634 16172
BAHRAIN.Mobile 9736635 16172
BAHRAIN.Mobile 9736636 16172
BAHRAIN.Mobile 9736637 16172
BAHRAIN.Mobile 9736638 16172
BAHRAIN.Mobile 9736639 16172
BAHRAIN.Mobile 973666 16172
BAHRAIN.Mobile 9736670 16172
BAHRAIN.Mobile 9736671 16172
BAHRAIN.Mobile 9736672 16172
BAHRAIN.Mobile 9736673 16172
BAHRAIN.Mobile 9736674 16172
BAHRAIN.Mobile 9736675 16172
BAHRAIN.Mobile 9736676 16172
BAHRAIN.Mobile 973669 16172