// تماس با بحرین | تلفن بحرین | موبایل بحرین | هزینه مکالمه با بحرین
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با بحرین ، تلفن بحرین ، موبایل بحرین، هزینه مکالمه با بحرین

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور بحرین
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
BAHRAIN.Fix 973 7586
BAHRAIN.Mobile 97331 9048
BAHRAIN.Mobile 97332 9048
BAHRAIN.Mobile 97333 9048
BAHRAIN.Mobile 97334 9048
BAHRAIN.Mobile 97335 9048
BAHRAIN.Mobile 97336 9048
BAHRAIN.Mobile 97337 9048
BAHRAIN.Mobile 97338 9048
BAHRAIN.Mobile 973383 9048
BAHRAIN.Mobile 97339 9048
BAHRAIN.Mobile 97363 9048
BAHRAIN.Mobile 9736630 9048
BAHRAIN.Mobile 9736633 9048
BAHRAIN.Mobile 9736634 9048
BAHRAIN.Mobile 9736635 9048
BAHRAIN.Mobile 9736636 9048
BAHRAIN.Mobile 9736637 9048
BAHRAIN.Mobile 9736638 9048
BAHRAIN.Mobile 9736639 9048
BAHRAIN.Mobile 973666 9048
BAHRAIN.Mobile 9736670 9048
BAHRAIN.Mobile 9736671 9048
BAHRAIN.Mobile 9736672 9048
BAHRAIN.Mobile 9736673 9048
BAHRAIN.Mobile 9736674 9048
BAHRAIN.Mobile 9736675 9048
BAHRAIN.Mobile 9736676 9048
BAHRAIN.Mobile 973669 9048