// تماس با عربستان صعودی | تلفن عربستان صعودی | موبایل عربستان صعودی | هزینه مکالمه با عربستان صعودی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با عربستان صعودی ، تلفن عربستان صعودی ، موبایل عربستان صعودی، هزینه مکالمه با عربستان صعودی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور عربستان صعودی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SAUDI ARABIA.Fix 966 116818
SAUDI ARABIA.Mobile 9665 122070
SAUDI ARABIA.Mobile 96650 122070
SAUDI ARABIA.Mobile 96651 122070
SAUDI ARABIA.Mobile 96653 122070
SAUDI-ETEHAD-ARABIA.MOBILE 96654 118300
SAUDI ARABIA.Mobile 96655 122070
SAUDI-ETEHAD-ARABIA.MOBILE 96656 118300
SAUDI ARABIA.Mobile 96657 122070
SAUDI ARABIA.Mobile 96658 122070
SAUDI ARABIA.Mobile 96659 122070
SAUDI ARABIA.Fix 9669 116558