// تماس با عربستان صعودی | تلفن عربستان صعودی | موبایل عربستان صعودی | هزینه مکالمه با عربستان صعودی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با عربستان صعودی ، تلفن عربستان صعودی ، موبایل عربستان صعودی، هزینه مکالمه با عربستان صعودی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور عربستان صعودی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SAUDI ARABIA.Fix 966 64180
SAUDI ARABIA.Mobile 9665 64180
SAUDI ARABIA.Mobile 96650 64180
SAUDI ARABIA.Mobile 96651 64180
SAUDI ARABIA.Mobile 96653 64180
SAUDI-ETEHAD-ARABIA.MOBILE 96654 64180
SAUDI ARABIA.Mobile 96655 64180
SAUDI-ETEHAD-ARABIA.MOBILE 96656 64180
SAUDI ARABIA.Mobile 96657 64180
SAUDI ARABIA.Mobile 96658 64180
SAUDI ARABIA.Mobile 96659 64180
SAUDI ARABIA.Fix 9669 63920