// تماس با لبنان | تلفن لبنان | موبایل لبنان | هزینه مکالمه با لبنان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با لبنان ، تلفن لبنان ، موبایل لبنان، هزینه مکالمه با لبنان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور لبنان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
LEBANON.Fix 961 10998
LEBANON.Mobile 9613 18266
LEBANON.Mobile 96130 18266
LEBANON.Mobile 96131 18266
LEBANON.Mobile 96132 18266
LEBANON.Mobile 96133 18266
LEBANON.Mobile 96134 18266
LEBANON.Mobile 96135 18266
LEBANON.Mobile 96136 18266
LEBANON.Mobile 96137 18266
LEBANON.Mobile 96138 18266
LEBANON.Mobile 96139 18266
LEBANON.Mobile 96170 18266
LEBANON.Mobile 961700 18266
LEBANON.Mobile 961701 18266
LEBANON.Mobile 961702 18266
LEBANON.Mobile 961703 18266
LEBANON.Mobile 961704 18266
LEBANON.Mobile 961705 18266
LEBANON.Mobile 961706 18266
LEBANON.Mobile 961707 18266
LEBANON.Mobile 961708 18266
LEBANON.Mobile 961709 18266
LEBANON.Mobile 96171 18266
LEBANON.Mobile 961710 18266
LEBANON.Mobile 961711 18266
LEBANON.Mobile 961712 18266
LEBANON.Mobile 961713 18266
LEBANON.Mobile 961714 18266
LEBANON.Mobile 961715 18266
LEBANON.Mobile 961716 18266
LEBANON.Mobile 961717 18266
LEBANON.Mobile 961718 18266
LEBANON.Mobile 961719 18266
LEBANON.Mobile 96176 18266
LEBANON.Mobile 961760 18266
LEBANON.Mobile 961761 18266
LEBANON.Mobile 961763 18266
LEBANON.Mobile 961764 18266
LEBANON.Mobile 961765 18266
LEBANON.Mobile 961766 18266
LEBANON.Mobile 961767 18266
LEBANON.Mobile 961768 18266
LEBANON.Mobile 961769 18266
LEBANON.Mobile 96178 18266
LEBANON.Mobile 96179 18266
LEBANON.Mobile 961810 18266
LEBANON.Mobile 961811 18266
LEBANON.Mobile 961812 18266
LEBANON.Mobile 961813 18266
LEBANON.Mobile 961814 18266
LEBANON.Mobile 961815 18266
LEBANON.Mobile 961816 18266
LEBANON.Mobile 961817 18266
LEBANON.Mobile 961818 18266
LEBANON.Mobile 961819 18266