// تماس با لبنان | تلفن لبنان | موبایل لبنان | هزینه مکالمه با لبنان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با لبنان ، تلفن لبنان ، موبایل لبنان، هزینه مکالمه با لبنان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور لبنان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
LEBANON.Fix 961 7054
LEBANON.Mobile 9613 11226
LEBANON.Mobile 96130 11226
LEBANON.Mobile 96131 11226
LEBANON.Mobile 96132 11226
LEBANON.Mobile 96133 11226
LEBANON.Mobile 96134 11226
LEBANON.Mobile 96135 11226
LEBANON.Mobile 96136 11226
LEBANON.Mobile 96137 11226
LEBANON.Mobile 96138 11226
LEBANON.Mobile 96139 11226
LEBANON.Mobile 96170 11226
LEBANON.Mobile 961700 11226
LEBANON.Mobile 961701 11226
LEBANON.Mobile 961702 11226
LEBANON.Mobile 961703 11226
LEBANON.Mobile 961704 11226
LEBANON.Mobile 961705 11226
LEBANON.Mobile 961706 11226
LEBANON.Mobile 961707 11226
LEBANON.Mobile 961708 11226
LEBANON.Mobile 961709 11226
LEBANON.Mobile 96171 11226
LEBANON.Mobile 961710 11226
LEBANON.Mobile 961711 11226
LEBANON.Mobile 961712 11226
LEBANON.Mobile 961713 11226
LEBANON.Mobile 961714 11226
LEBANON.Mobile 961715 11226
LEBANON.Mobile 961716 11226
LEBANON.Mobile 961717 11226
LEBANON.Mobile 961718 11226
LEBANON.Mobile 961719 11226
LEBANON.Mobile 96176 11226
LEBANON.Mobile 961760 11226
LEBANON.Mobile 961761 11226
LEBANON.Mobile 961763 11226
LEBANON.Mobile 961764 11226
LEBANON.Mobile 961765 11226
LEBANON.Mobile 961766 11226
LEBANON.Mobile 961767 11226
LEBANON.Mobile 961768 11226
LEBANON.Mobile 961769 11226
LEBANON.Mobile 96178 11226
LEBANON.Mobile 96179 11226
LEBANON.Mobile 961810 11226
LEBANON.Mobile 961811 11226
LEBANON.Mobile 961812 11226
LEBANON.Mobile 961813 11226
LEBANON.Mobile 961814 11226
LEBANON.Mobile 961815 11226
LEBANON.Mobile 961816 11226
LEBANON.Mobile 961817 11226
LEBANON.Mobile 961818 11226
LEBANON.Mobile 961819 11226