// تماس با ترکیه | تلفن ترکیه | موبایل ترکیه | هزینه مکالمه با ترکیه
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ترکیه ، تلفن ترکیه ، موبایل ترکیه، هزینه مکالمه با ترکیه

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ترکیه
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
TURKEY.Fix 90 3484
TURKEY.Mobile 90500 21580
TURKEY.Mobile 90501 21580
TURKEY.Mobile 90502 21580
TURKEY.Mobile 90503 21580
TURKEY.Mobile 90504 21580
TURKEY.Mobile 90505 21580
TURKEY.Mobile 90506 21580
TURKEY.Mobile 90507 21580
TURKEY.Mobile 90508 21580
TURKEY.Mobile 90509 21580
TURKEY.Mobile 90522 21580
TURKEY.Mobile 90527 21580
TURKEY.Mobile 9053 21580
TURKEY.Mobile 90530 21580
TURKEY.Mobile 90531 21580
TURKEY.Mobile 90532 21580
TURKEY.Mobile 90533 21580
TURKEY.Mobile 90534 21580
TURKEY.Mobile 90535 21580
TURKEY.Mobile 90536 21580
TURKEY.Mobile 90537 21580
TURKEY.Mobile 90538 21580
TURKEY.Mobile 90539 21580
TURKEY.Mobile 90540 21580
TURKEY.Mobile 90541 21580
TURKEY.Mobile 90542 21580
TURKEY.Mobile 90543 21580
TURKEY.Mobile 90544 21580
TURKEY.Mobile 90545 21580
TURKEY.Mobile 90546 21580
TURKEY.Mobile 90547 21580
TURKEY.Mobile 90548 21580
TURKEY.Mobile 90549 21580
TURKEY.Mobile 90551 21580
TURKEY.Mobile 90552 21580
TURKEY.Mobile 90553 21580
TURKEY.Mobile 90554 21580
TURKEY.Mobile 90555 21580
TURKEY.Mobile 90556 21580
TURKEY.Mobile 90559 21580
TURKEY.Mobile 90592 21580
TURKEY.Mobile 90594 21580
TURKEY.Mobile 90596 21580