// تماس با ترکیه | تلفن ترکیه | موبایل ترکیه | هزینه مکالمه با ترکیه
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با ترکیه ، تلفن ترکیه ، موبایل ترکیه، هزینه مکالمه با ترکیه

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور ترکیه
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
TURKEY.Fix 90 2254
TURKEY.Mobile 90500 10700
TURKEY.Mobile 90501 10700
TURKEY.Mobile 90502 10700
TURKEY.Mobile 90503 10700
TURKEY.Mobile 90504 10700
TURKEY.Mobile 90505 10700
TURKEY.Mobile 90506 10700
TURKEY.Mobile 90507 10700
TURKEY.Mobile 90508 10700
TURKEY.Mobile 90509 10700
TURKEY.Mobile 90522 10700
TURKEY.Mobile 90527 10700
TURKEY.Mobile 9053 10700
TURKEY.Mobile 90530 10700
TURKEY.Mobile 90531 10700
TURKEY.Mobile 90532 10700
TURKEY.Mobile 90533 10700
TURKEY.Mobile 90534 10700
TURKEY.Mobile 90535 10700
TURKEY.Mobile 90536 10700
TURKEY.Mobile 90537 10700
TURKEY.Mobile 90538 10700
TURKEY.Mobile 90539 10700
TURKEY.Mobile 90540 10700
TURKEY.Mobile 90541 10700
TURKEY.Mobile 90542 10700
TURKEY.Mobile 90543 10700
TURKEY.Mobile 90544 10700
TURKEY.Mobile 90545 10700
TURKEY.Mobile 90546 10700
TURKEY.Mobile 90547 10700
TURKEY.Mobile 90548 10700
TURKEY.Mobile 90549 10700
TURKEY.Mobile 90551 10700
TURKEY.Mobile 90552 10700
TURKEY.Mobile 90553 10700
TURKEY.Mobile 90554 10700
TURKEY.Mobile 90555 10700
TURKEY.Mobile 90556 10700
TURKEY.Mobile 90559 10700
TURKEY.Mobile 90592 10700
TURKEY.Mobile 90594 10700
TURKEY.Mobile 90596 10700