// تماس با تایوان | تلفن تایوان | موبایل تایوان | هزینه مکالمه با تایوان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با تایوان ، تلفن تایوان ، موبایل تایوان، هزینه مکالمه با تایوان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور تایوان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
TAIWAN.Fix 886 3250
TAIWAN.Mobile 886903 10686
TAIWAN.Mobile 886905 10686
TAIWAN.Mobile 886908 10686
TAIWAN.Mobile 886909 10686
TAIWAN.Mobile 886910 10686
TAIWAN.Mobile 886911 10686
TAIWAN.Mobile 886912 10686
TAIWAN.Mobile 886913 10686
TAIWAN.Mobile 886914 10686
TAIWAN.Mobile 886915 10686
TAIWAN.Mobile 886916 10686
TAIWAN.Mobile 886917 10686
TAIWAN.Mobile 886918 10686
TAIWAN.Mobile 886919 10686
TAIWAN.Mobile 886920 10686
TAIWAN.Mobile 886921 10686
TAIWAN.Mobile 886922 10686
TAIWAN.Mobile 886923 10686
TAIWAN.Mobile 886924 10686
TAIWAN.Mobile 886925 10686
TAIWAN.Mobile 886926 10686
TAIWAN.Mobile 886927 10686
TAIWAN.Mobile 886928 10686
TAIWAN.Mobile 886929 10686
TAIWAN.Mobile 886930 10686
TAIWAN.Mobile 886931 10686
TAIWAN.Mobile 886932 10686
TAIWAN.Mobile 886933 10686
TAIWAN.Mobile 886934 10686
TAIWAN.Mobile 886935 10686
TAIWAN.Mobile 886936 10686
TAIWAN.Mobile 886937 10686
TAIWAN.Mobile 886938 10686
TAIWAN.Mobile 886939 10686
TAIWAN.Mobile 886952 10686
TAIWAN.Mobile 886953 10686
TAIWAN.Mobile 886954 10686
TAIWAN.Mobile 886955 10686
TAIWAN.Mobile 886956 10686
TAIWAN.Mobile 886958 10686
TAIWAN.Mobile 886960 10686
TAIWAN.Mobile 886961 10686
TAIWAN.Mobile 886962 10686
TAIWAN.Mobile 886963 10686
TAIWAN.Mobile 886966 10686
TAIWAN.Mobile 886968 10686
TAIWAN.Mobile 886970 10686
TAIWAN.Mobile 886971 10686
TAIWAN.Mobile 886972 10686
TAIWAN.Mobile 886973 10686
TAIWAN.Mobile 8869740 10686
TAIWAN.Mobile 8869741 10686
TAIWAN.Mobile 8869742 10686
TAIWAN.Mobile 8869743 10686
TAIWAN.Mobile 886975 10686
TAIWAN.Mobile 886976 10686
TAIWAN.Mobile 886977 10686
TAIWAN.Mobile 886978 10686
TAIWAN.Mobile 886979 10686
TAIWAN.Mobile 886980 10686
TAIWAN.Mobile 886981 10686
TAIWAN.Mobile 886982 10686
TAIWAN.Mobile 886983 10686
TAIWAN.Mobile 886985 10686
TAIWAN.Mobile 886986 10686
TAIWAN.Mobile 886987 10686
TAIWAN.Mobile 886988 10686
TAIWAN.Mobile 886989 10686