// تماس با تایوان | تلفن تایوان | موبایل تایوان | هزینه مکالمه با تایوان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با تایوان ، تلفن تایوان ، موبایل تایوان، هزینه مکالمه با تایوان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور تایوان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
TAIWAN.Fix 886 2180
TAIWAN.Mobile 886903 6114
TAIWAN.Mobile 886905 6114
TAIWAN.Mobile 886908 6114
TAIWAN.Mobile 886909 6114
TAIWAN.Mobile 886910 6114
TAIWAN.Mobile 886911 6114
TAIWAN.Mobile 886912 6114
TAIWAN.Mobile 886913 6114
TAIWAN.Mobile 886914 6114
TAIWAN.Mobile 886915 6114
TAIWAN.Mobile 886916 6114
TAIWAN.Mobile 886917 6114
TAIWAN.Mobile 886918 6114
TAIWAN.Mobile 886919 6114
TAIWAN.Mobile 886920 6114
TAIWAN.Mobile 886921 6114
TAIWAN.Mobile 886922 6114
TAIWAN.Mobile 886923 6114
TAIWAN.Mobile 886924 6114
TAIWAN.Mobile 886925 6114
TAIWAN.Mobile 886926 6114
TAIWAN.Mobile 886927 6114
TAIWAN.Mobile 886928 6114
TAIWAN.Mobile 886929 6114
TAIWAN.Mobile 886930 6114
TAIWAN.Mobile 886931 6114
TAIWAN.Mobile 886932 6114
TAIWAN.Mobile 886933 6114
TAIWAN.Mobile 886934 6114
TAIWAN.Mobile 886935 6114
TAIWAN.Mobile 886936 6114
TAIWAN.Mobile 886937 6114
TAIWAN.Mobile 886938 6114
TAIWAN.Mobile 886939 6114
TAIWAN.Mobile 886952 6114
TAIWAN.Mobile 886953 6114
TAIWAN.Mobile 886954 6114
TAIWAN.Mobile 886955 6114
TAIWAN.Mobile 886956 6114
TAIWAN.Mobile 886958 6114
TAIWAN.Mobile 886960 6114
TAIWAN.Mobile 886961 6114
TAIWAN.Mobile 886962 6114
TAIWAN.Mobile 886963 6114
TAIWAN.Mobile 886966 6114
TAIWAN.Mobile 886968 6114
TAIWAN.Mobile 886970 6114
TAIWAN.Mobile 886971 6114
TAIWAN.Mobile 886972 6114
TAIWAN.Mobile 886973 6114
TAIWAN.Mobile 8869740 6114
TAIWAN.Mobile 8869741 6114
TAIWAN.Mobile 8869742 6114
TAIWAN.Mobile 8869743 6114
TAIWAN.Mobile 886975 6114
TAIWAN.Mobile 886976 6114
TAIWAN.Mobile 886977 6114
TAIWAN.Mobile 886978 6114
TAIWAN.Mobile 886979 6114
TAIWAN.Mobile 886980 6114
TAIWAN.Mobile 886981 6114
TAIWAN.Mobile 886982 6114
TAIWAN.Mobile 886983 6114
TAIWAN.Mobile 886985 6114
TAIWAN.Mobile 886986 6114
TAIWAN.Mobile 886987 6114
TAIWAN.Mobile 886988 6114
TAIWAN.Mobile 886989 6114