// تماس با کامبوج | تلفن کامبوج | موبایل کامبوج | هزینه مکالمه با کامبوج
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با کامبوج ، تلفن کامبوج ، موبایل کامبوج، هزینه مکالمه با کامبوج

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور کامبوج
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
CAMBODIA.Fix 855 3662
CAMBODIA.MOBILE 85510 3802
CAMBODIA.MOBILE 85511 3802
CAMBODIA.MOBILE 85512 3802
CAMBODIA.MOBILE 85515 3802
CAMBODIA.MOBILE 85516 3802
CAMBODIA.MOBILE 85518 3802
CAMBODIA.MOBILE 85519 3802
CAMBODIA.MOBILE 85566 3802
CAMBODIA.MOBILE 85567 3802
CAMBODIA.MOBILE 85568 3802
CAMBODIA.MOBILE 85569 3802
CAMBODIA.MOBILE 85570 3802
CAMBODIA.MOBILE 85586 3802
CAMBODIA.MOBILE 85588 3802
CAMBODIA.MOBILE 85590 3802
CAMBODIA.MOBILE 85591 3802
CAMBODIA.MOBILE 85592 3802
CAMBODIA.MOBILE 85593 3802
CAMBODIA.MOBILE 85594 3802
CAMBODIA.MOBILE 85595 3802
CAMBODIA.MOBILE 85596 3802
CAMBODIA.MOBILE 85597 3802
CAMBODIA.MOBILE 85598 3802
CAMBODIA.MOBILE 85599 3802