// تماس با کامبوج | تلفن کامبوج | موبایل کامبوج | هزینه مکالمه با کامبوج
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با کامبوج ، تلفن کامبوج ، موبایل کامبوج، هزینه مکالمه با کامبوج

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور کامبوج
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
CAMBODIA.Fix 855 6488
CAMBODIA.MOBILE 85510 5512
CAMBODIA.MOBILE 85511 5512
CAMBODIA.MOBILE 85512 5512
CAMBODIA.MOBILE 85515 5512
CAMBODIA.MOBILE 85516 5512
CAMBODIA.MOBILE 85518 5512
CAMBODIA.MOBILE 85519 5512
CAMBODIA.MOBILE 85566 5512
CAMBODIA.MOBILE 85567 5512
CAMBODIA.MOBILE 85568 5512
CAMBODIA.MOBILE 85569 5512
CAMBODIA.MOBILE 85570 5512
CAMBODIA.MOBILE 85586 5512
CAMBODIA.MOBILE 85588 5512
CAMBODIA.MOBILE 85590 5512
CAMBODIA.MOBILE 85591 5512
CAMBODIA.MOBILE 85592 5512
CAMBODIA.MOBILE 85593 5512
CAMBODIA.MOBILE 85594 5512
CAMBODIA.MOBILE 85595 5512
CAMBODIA.MOBILE 85596 5512
CAMBODIA.MOBILE 85597 5512
CAMBODIA.MOBILE 85598 5512
CAMBODIA.MOBILE 85599 5512