// تماس با هنگ کنگ | تلفن هنگ کنگ | موبایل هنگ کنگ | هزینه مکالمه با هنگ کنگ
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با هنگ کنگ ، تلفن هنگ کنگ ، موبایل هنگ کنگ، هزینه مکالمه با هنگ کنگ

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور هنگ کنگ
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
HONGKONG.Fix 852 3458
HONGKONG.Mobile 85217 4732
HONGKONG.Mobile 85248 4732
HONGKONG.Mobile 85249 4732
HONGKONG.Mobile 852511 4732
HONGKONG.Mobile 852518 4732
HONGKONG.Mobile 85252 4732
HONGKONG.Mobile 852532 4732
HONGKONG.Mobile 852536 4732
HONGKONG.Mobile 85254 4732
HONGKONG.Mobile 85255 4732
HONGKONG.Mobile 85256 4732
HONGKONG.Mobile 852571 4732
HONGKONG.Mobile 852579 4732
HONGKONG.Mobile 852594 4732
HONGKONG.Mobile 85261 4732
HONGKONG.Mobile 85262 4732
HONGKONG.Mobile 85263 4732
HONGKONG.Mobile 85264 4732
HONGKONG.Mobile 85265 4732
HONGKONG.Mobile 85267 4732
HONGKONG.Mobile 85268 4732
HONGKONG.Mobile 85291 4732
HONGKONG.Mobile 85292 4732
HONGKONG.Mobile 85293 4732
HONGKONG.Mobile 85294 4732
HONGKONG.Mobile 85295 4732
HONGKONG.Mobile 85296 4732
HONGKONG.Mobile 85297 4732
HONGKONG.Mobile 85298 4732