// تماس با هنگ کنگ | تلفن هنگ کنگ | موبایل هنگ کنگ | هزینه مکالمه با هنگ کنگ
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با هنگ کنگ ، تلفن هنگ کنگ ، موبایل هنگ کنگ، هزینه مکالمه با هنگ کنگ

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور هنگ کنگ
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
HONGKONG.Fix 852 1880
HONGKONG.Mobile 85217 2126
HONGKONG.Mobile 85248 2126
HONGKONG.Mobile 85249 2126
HONGKONG.Mobile 852511 2126
HONGKONG.Mobile 852518 2126
HONGKONG.Mobile 85252 2126
HONGKONG.Mobile 852532 2126
HONGKONG.Mobile 852536 2126
HONGKONG.Mobile 85254 2126
HONGKONG.Mobile 85255 2126
HONGKONG.Mobile 85256 2126
HONGKONG.Mobile 852571 2126
HONGKONG.Mobile 852579 2126
HONGKONG.Mobile 852594 2126
HONGKONG.Mobile 85261 2126
HONGKONG.Mobile 85262 2126
HONGKONG.Mobile 85263 2126
HONGKONG.Mobile 85264 2126
HONGKONG.Mobile 85265 2126
HONGKONG.Mobile 85267 2126
HONGKONG.Mobile 85268 2126
HONGKONG.Mobile 85291 2126
HONGKONG.Mobile 85292 2126
HONGKONG.Mobile 85293 2126
HONGKONG.Mobile 85294 2126
HONGKONG.Mobile 85295 2126
HONGKONG.Mobile 85296 2126
HONGKONG.Mobile 85297 2126
HONGKONG.Mobile 85298 2126