// تماس با روسیه | تلفن روسیه | موبایل روسیه | هزینه مکالمه با روسیه
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با روسیه ، تلفن روسیه ، موبایل روسیه، هزینه مکالمه با روسیه

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور روسیه
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
RUSSIA.Fix 7301 11000
RUSSIA.Fix 73012 11000
RUSSIA.Fix 7302 11000
RUSSIA.Fix 73022 11000
RUSSIA.Fix 7336 11000
RUSSIA.Fix 7341 11000
RUSSIA.Fix 73412 11000
RUSSIA.Fix 7342 11000
RUSSIA.Fix 73422 11000
RUSSIA.Fix 7343 11000
RUSSIA.Fix 73432 11000
RUSSIA.Fix 73433 11000
RUSSIA.Fix 7345 11000
RUSSIA.Fix 73452 11000
RUSSIA.Fix 7346 11000
RUSSIA.Fix 73462 11000
RUSSIA.Fix 7347 11000
RUSSIA.Fix 7349 11000
RUSSIA.Fix 73492 11000
RUSSIA.Fix 7351 11000
RUSSIA.Fix 73512 11000
RUSSIA.Fix 7352 11000
RUSSIA.Fix 73522 11000
RUSSIA.Fix 7353 11000
RUSSIA.Fix 73532 11000
RUSSIA.Fix 7365 11000
RUSSIA.Fix 7381 11000
RUSSIA.Fix 73812 11000
RUSSIA.Fix 7382 11000
RUSSIA.Fix 73822 11000
RUSSIA.Fix 7383 11000
RUSSIA.Fix 73832 11000
RUSSIA.Fix 7384 11000
RUSSIA.Fix 73842 11000
RUSSIA.Fix 7385 11000
RUSSIA.Fix 73852 11000
RUSSIA.Fix 7388 11000
RUSSIA.Fix 73882 11000
RUSSIA.Fix 7390 11000
RUSSIA.Fix 73902 11000
RUSSIA.Fix 7391 11000
RUSSIA.Fix 7394 11000
RUSSIA.Fix 73942 11000
RUSSIA.Fix 7395 11000
RUSSIA.Fix 73952 11000
RUSSIA.Fix 7401 11000
RUSSIA.Fix 7411 11000
RUSSIA.Fix 7412 11000
RUSSIA.Fix 7413 11000
RUSSIA.Fix 7415 11000
RUSSIA.Fix 7416 11000
RUSSIA.Fix 7421 11000
RUSSIA.Fix 7423 11000
RUSSIA.Fix 7424 11000
RUSSIA.Fix 7426 11000
RUSSIA.Fix 7427 11000
RUSSIA.Fix 7471 11000
RUSSIA.Fix 74712 11000
RUSSIA.Fix 7472 11000
RUSSIA.Fix 74722 11000
RUSSIA.Fix 7473 11000
RUSSIA.Fix 74732 11000
RUSSIA.Fix 7474 11000
RUSSIA.Fix 74742 11000
RUSSIA.Fix 7475 11000
RUSSIA.Fix 74752 11000
RUSSIA.Fix 7477 11000
RUSSIA.Fix 7478 11000
RUSSIA.Fix 7481 11000
RUSSIA.Fix 74812 11000
RUSSIA.Fix 7482 11000
RUSSIA.Fix 74822 11000
RUSSIA.Fix 7483 11000
RUSSIA.Fix 74832 11000
RUSSIA.Fix 7484 11000
RUSSIA.Fix 74842 11000
RUSSIA.Fix 7485 11000
RUSSIA.Fix 74852 11000
RUSSIA.Fix 7486 11000
RUSSIA.Fix 74862 11000
RUSSIA.Fix 7487 11000
RUSSIA.Fix 74872 11000
RUSSIA.Fix 7491 11000
RUSSIA.Fix 74912 11000
RUSSIA.Fix 7492 11000
RUSSIA.Fix 74922 11000
RUSSIA.Fix 7493 11000
RUSSIA.Fix 74932 11000
RUSSIA.Fix 7494 11000
RUSSIA.Fix 74942 11000
RUSSIA.Fix 7495 11000
RUSSIA.Fix 7496 11000
RUSSIA.Fix 7498 11000
RUSSIA.Fix 7499 11000
RUSSIA.Fix 7501 11000
RUSSIA.Fix 7517 11000
KAZAKHSTAN.Fix 7574 14730
KAZAKHSTAN.Mobile 7700 21958
KAZAKHSTAN.Mobile 7701 21958
KAZAKHSTAN.Mobile 7702 21958
KAZAKHSTAN.Mobile 7705 21958
KAZAKHSTAN.Mobile 7707 21958
KAZAKHSTAN.FIX 7710 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7711 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7712 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7713 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7714 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7715 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7716 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7717 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7718 14730
KAZAKHSTAN.Fix 7720 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7721 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7722 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7723 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7724 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7725 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7726 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7727 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7728 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7729 14730
KAZAKHSTAN.Mobile 7747 21958
KAZAKHSTAN.FIX 7760 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7761 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7762 14730
KAZAKHSTAN.Fix 7763 14730
KAZAKHSTAN.FIX 7764 14730
KAZAKHSTAN.Mobile 7771 21958
KAZAKHSTAN.Mobile 7775 21958
KAZAKHSTAN.Mobile 7777 21958
KAZAKHSTAN.Mobile 7778 21958
RUSSIA.Fix 7811 11000
RUSSIA.Fix 7812 11000
RUSSIA.Fix 7813 11000
RUSSIA.Fix 7814 11000
RUSSIA.Fix 7815 11000
RUSSIA.Fix 7816 11000
RUSSIA.Fix 7817 11000
RUSSIA.Fix 7818 11000
RUSSIA.Fix 7820 11000
RUSSIA.Fix 7821 11000
RUSSIA.Fix 7831 11000
RUSSIA.Fix 78312 11000
RUSSIA.Fix 7833 11000
RUSSIA.Fix 78332 11000
RUSSIA.Fix 7834 11000
RUSSIA.Fix 78342 11000
RUSSIA.Fix 7835 11000
RUSSIA.Fix 78352 11000
RUSSIA.Fix 7836 11000
RUSSIA.Fix 78362 11000
RUSSIA.Fix 7841 11000
RUSSIA.Fix 78412 11000
RUSSIA.Fix 7842 11000
RUSSIA.Fix 78422 11000
RUSSIA.Fix 7843 11000
RUSSIA.Fix 7844 11000
RUSSIA.Fix 7845 11000
RUSSIA.Fix 78452 11000
RUSSIA.Fix 7846 11000
RUSSIA.Fix 78462 11000
RUSSIA.Fix 7847 11000
RUSSIA.Fix 7848 11000
RUSSIA.Fix 7851 11000
RUSSIA.Fix 7855 11000
RUSSIA.Fix 7861 11000
RUSSIA.Fix 7862 11000
RUSSIA.Fix 7863 11000
RUSSIA.Fix 7865 11000
RUSSIA.Fix 7866 11000
RUSSIA.Fix 7867 11000
RUSSIA.Fix 7871 11000
RUSSIA.Fix 7872 11000
RUSSIA.Fix 7873 11000
RUSSIA.Fix 7877 11000
RUSSIA.Fix 7878 11000
RUSSIA.Fix 7879 11000
RUSSIA.Mobile 7900 28640
RUSSIA.Mobile 7901 28640
RUSSIA.Mobile 7902 28640
RUSSIA.Mobile 7903 28640
RUSSIA.Mobile 7904 28640
RUSSIA.Mobile 7905 28640
RUSSIA.Mobile 7906 28640
RUSSIA.Mobile 7908 28640
RUSSIA.Mobile 7909 28640
RUSSIA.Mobile 791 28640
RUSSIA.Mobile 792 28640
RUSSIA.Mobile 793 28640
RUSSIA.Mobile 7950 28640
RUSSIA.Mobile 7951 28640
RUSSIA.Mobile 7952 28640
RUSSIA.Mobile 7953 28640
RUSSIA.Fix 7954 11000
RUSSIA.Mobile 7958 28640
RUSSIA.Mobile 7960 28640
RUSSIA.Mobile 7961 28640
RUSSIA.Mobile 7962 28640
RUSSIA.Mobile 7963 28640
RUSSIA.Mobile 7964 28640
RUSSIA.Mobile 7965 28640
RUSSIA.Mobile 7966 28640
RUSSIA.Mobile 7967 28640
RUSSIA.Mobile 7968 28640
RUSSIA.Mobile 7969 28640
RUSSIA.Mobile 7978 28640
RUSSIA.Mobile 798 28640
RUSSIA.Mobile 7991 28640
RUSSIA.Mobile 7992 28640
RUSSIA.Mobile 7993 28640
RUSSIA.Mobile 7994 28640
RUSSIA.Mobile 7995 28640
RUSSIA.Mobile 7996 28640
RUSSIA.Mobile 7997 28640
RUSSIA.Mobile 7999 28640