// تماس با روسیه | تلفن روسیه | موبایل روسیه | هزینه مکالمه با روسیه
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با روسیه ، تلفن روسیه ، موبایل روسیه، هزینه مکالمه با روسیه

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور روسیه
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
RUSSIA.Fix 7301 3302
RUSSIA.Fix 73012 3302
RUSSIA.Fix 7302 3302
RUSSIA.Fix 73022 3302
RUSSIA.Fix 7336 3302
RUSSIA.Fix 7341 3302
RUSSIA.Fix 73412 3302
RUSSIA.Fix 7342 3302
RUSSIA.Fix 73422 3302
RUSSIA.Fix 7343 3302
RUSSIA.Fix 73432 3302
RUSSIA.Fix 73433 3302
RUSSIA.Fix 7345 3302
RUSSIA.Fix 73452 3302
RUSSIA.Fix 7346 3302
RUSSIA.Fix 73462 3302
RUSSIA.Fix 7347 3302
RUSSIA.Fix 7349 3302
RUSSIA.Fix 73492 3302
RUSSIA.Fix 7351 3302
RUSSIA.Fix 73512 3302
RUSSIA.Fix 7352 3302
RUSSIA.Fix 73522 3302
RUSSIA.Fix 7353 3302
RUSSIA.Fix 73532 3302
RUSSIA.Fix 7365 3302
RUSSIA.Fix 7381 3302
RUSSIA.Fix 73812 3302
RUSSIA.Fix 7382 3302
RUSSIA.Fix 73822 3302
RUSSIA.Fix 7383 3302
RUSSIA.Fix 73832 3302
RUSSIA.Fix 7384 3302
RUSSIA.Fix 73842 3302
RUSSIA.Fix 7385 3302
RUSSIA.Fix 73852 3302
RUSSIA.Fix 7388 3302
RUSSIA.Fix 73882 3302
RUSSIA.Fix 7390 3302
RUSSIA.Fix 73902 3302
RUSSIA.Fix 7391 3302
RUSSIA.Fix 7394 3302
RUSSIA.Fix 73942 3302
RUSSIA.Fix 7395 3302
RUSSIA.Fix 73952 3302
RUSSIA.Fix 7401 3302
RUSSIA.Fix 7411 3302
RUSSIA.Fix 7412 3302
RUSSIA.Fix 7413 3302
RUSSIA.Fix 7415 3302
RUSSIA.Fix 7416 3302
RUSSIA.Fix 7421 3302
RUSSIA.Fix 7423 3302
RUSSIA.Fix 7424 3302
RUSSIA.Fix 7426 3302
RUSSIA.Fix 7427 3302
RUSSIA.Fix 7471 3302
RUSSIA.Fix 74712 3302
RUSSIA.Fix 7472 3302
RUSSIA.Fix 74722 3302
RUSSIA.Fix 7473 3302
RUSSIA.Fix 74732 3302
RUSSIA.Fix 7474 3302
RUSSIA.Fix 74742 3302
RUSSIA.Fix 7475 3302
RUSSIA.Fix 74752 3302
RUSSIA.Fix 7477 3302
RUSSIA.Fix 7478 3302
RUSSIA.Fix 7481 3302
RUSSIA.Fix 74812 3302
RUSSIA.Fix 7482 3302
RUSSIA.Fix 74822 3302
RUSSIA.Fix 7483 3302
RUSSIA.Fix 74832 3302
RUSSIA.Fix 7484 3302
RUSSIA.Fix 74842 3302
RUSSIA.Fix 7485 3302
RUSSIA.Fix 74852 3302
RUSSIA.Fix 7486 3302
RUSSIA.Fix 74862 3302
RUSSIA.Fix 7487 3302
RUSSIA.Fix 74872 3302
RUSSIA.Fix 7491 3302
RUSSIA.Fix 74912 3302
RUSSIA.Fix 7492 3302
RUSSIA.Fix 74922 3302
RUSSIA.Fix 7493 3302
RUSSIA.Fix 74932 3302
RUSSIA.Fix 7494 3302
RUSSIA.Fix 74942 3302
RUSSIA.Fix 7495 3302
RUSSIA.Fix 7496 3302
RUSSIA.Fix 7498 3302
RUSSIA.Fix 7499 3302
RUSSIA.Fix 7501 3302
RUSSIA.Fix 7517 3302
KAZAKHSTAN.Fix 7574 8148
KAZAKHSTAN.Mobile 7700 13122
KAZAKHSTAN.Mobile 7701 13122
KAZAKHSTAN.Mobile 7702 13122
KAZAKHSTAN.Mobile 7705 13122
KAZAKHSTAN.Mobile 7707 13122
KAZAKHSTAN.FIX 7710 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7711 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7712 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7713 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7714 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7715 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7716 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7717 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7718 8148
KAZAKHSTAN.Fix 7720 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7721 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7722 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7723 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7724 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7725 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7726 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7727 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7728 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7729 8148
KAZAKHSTAN.Mobile 7747 13122
KAZAKHSTAN.FIX 7760 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7761 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7762 8148
KAZAKHSTAN.Fix 7763 8148
KAZAKHSTAN.FIX 7764 8148
KAZAKHSTAN.Mobile 7771 13122
KAZAKHSTAN.Mobile 7775 13122
KAZAKHSTAN.Mobile 7777 13122
KAZAKHSTAN.Mobile 7778 13122
RUSSIA.Fix 7811 3302
RUSSIA.Fix 7812 3302
RUSSIA.Fix 7813 3302
RUSSIA.Fix 7814 3302
RUSSIA.Fix 7815 3302
RUSSIA.Fix 7816 3302
RUSSIA.Fix 7817 3302
RUSSIA.Fix 7818 3302
RUSSIA.Fix 7820 3302
RUSSIA.Fix 7821 3302
RUSSIA.Fix 7831 3302
RUSSIA.Fix 78312 3302
RUSSIA.Fix 7833 3302
RUSSIA.Fix 78332 3302
RUSSIA.Fix 7834 3302
RUSSIA.Fix 78342 3302
RUSSIA.Fix 7835 3302
RUSSIA.Fix 78352 3302
RUSSIA.Fix 7836 3302
RUSSIA.Fix 78362 3302
RUSSIA.Fix 7841 3302
RUSSIA.Fix 78412 3302
RUSSIA.Fix 7842 3302
RUSSIA.Fix 78422 3302
RUSSIA.Fix 7843 3302
RUSSIA.Fix 7844 3302
RUSSIA.Fix 7845 3302
RUSSIA.Fix 78452 3302
RUSSIA.Fix 7846 3302
RUSSIA.Fix 78462 3302
RUSSIA.Fix 7847 3302
RUSSIA.Fix 7848 3302
RUSSIA.Fix 7851 3302
RUSSIA.Fix 7855 3302
RUSSIA.Fix 7861 3302
RUSSIA.Fix 7862 3302
RUSSIA.Fix 7863 3302
RUSSIA.Fix 7865 3302
RUSSIA.Fix 7866 3302
RUSSIA.Fix 7867 3302
RUSSIA.Fix 7871 3302
RUSSIA.Fix 7872 3302
RUSSIA.Fix 7873 3302
RUSSIA.Fix 7877 3302
RUSSIA.Fix 7878 3302
RUSSIA.Fix 7879 3302
RUSSIA.Mobile 7900 12060
RUSSIA.Mobile 7901 12060
RUSSIA.Mobile 7902 12060
RUSSIA.Mobile 7903 12060
RUSSIA.Mobile 7904 12060
RUSSIA.Mobile 7905 12060
RUSSIA.Mobile 7906 12060
RUSSIA.Mobile 7908 12060
RUSSIA.Mobile 7909 12060
RUSSIA.Mobile 791 12060
RUSSIA.Mobile 792 12060
RUSSIA.Mobile 793 12060
RUSSIA.Mobile 7950 12060
RUSSIA.Mobile 7951 12060
RUSSIA.Mobile 7952 12060
RUSSIA.Mobile 7953 12060
RUSSIA.Fix 7954 3302
RUSSIA.Mobile 7958 12060
RUSSIA.Mobile 7960 12060
RUSSIA.Mobile 7961 12060
RUSSIA.Mobile 7962 12060
RUSSIA.Mobile 7963 12060
RUSSIA.Mobile 7964 12060
RUSSIA.Mobile 7965 12060
RUSSIA.Mobile 7966 12060
RUSSIA.Mobile 7967 12060
RUSSIA.Mobile 7968 12060
RUSSIA.Mobile 7969 12060
RUSSIA.Mobile 7978 12060
RUSSIA.Mobile 798 12060
RUSSIA.Mobile 7991 12060
RUSSIA.Mobile 7992 12060
RUSSIA.Mobile 7993 12060
RUSSIA.Mobile 7994 12060
RUSSIA.Mobile 7995 12060
RUSSIA.Mobile 7996 12060
RUSSIA.Mobile 7997 12060
RUSSIA.Mobile 7999 12060