// تماس با فیلیپین | تلفن فیلیپین | موبایل فیلیپین | هزینه مکالمه با فیلیپین
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با فیلیپین ، تلفن فیلیپین ، موبایل فیلیپین، هزینه مکالمه با فیلیپین

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور فیلیپین
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
PHILIPPINES.Fix 63 8480
PHILIPPINES.Mobile 63905 7508
PHILIPPINES.Mobile 63906 7508
PHILIPPINES.Mobile 63907 7508
PHILIPPINES.Mobile 63908 7508
PHILIPPINES.Mobile 63909 7508
PHILIPPINES.Mobile 63910 7508
PHILIPPINES.Mobile 63912 7508
PHILIPPINES.Mobile 63915 7508
PHILIPPINES.Mobile 63916 7508
PHILIPPINES.Mobile 63917 7508
PHILIPPINES.Mobile 63918 7508
PHILIPPINES.Mobile 63919 7508
PHILIPPINES.Mobile 63920 7508
PHILIPPINES.Mobile 63921 7508
PHILIPPINES.Mobile 63922 7508
PHILIPPINES.Mobile 63923 7508
PHILIPPINES.Mobile 63925 7508
PHILIPPINES.Mobile 63926 7508
PHILIPPINES.Mobile 63927 7508
PHILIPPINES.Mobile 63928 7508
PHILIPPINES.Mobile 63929 7508
PHILIPPINES.Mobile 63930 7508
PHILIPPINES.Mobile 63931 7508
PHILIPPINES.Mobile 63932 7508
PHILIPPINES.Mobile 63933 7508
PHILIPPINES.Mobile 63935 7508
PHILIPPINES.Mobile 63936 7508
PHILIPPINES.Mobile 63937 7508
PHILIPPINES.Mobile 63938 7508
PHILIPPINES.Mobile 63939 7508
PHILIPPINES.Mobile 63942 7508
PHILIPPINES.Mobile 63943 7508
PHILIPPINES.Mobile 63946 7508
PHILIPPINES.Mobile 63947 7508
PHILIPPINES.Mobile 63948 7508
PHILIPPINES.Mobile 63949 7508
PHILIPPINES.Mobile 63973 7508
PHILIPPINES.Mobile 63974 7508
PHILIPPINES.Mobile 63975 7508
PHILIPPINES.Mobile 63976 7508
PHILIPPINES.Mobile 63977 7508
PHILIPPINES.Mobile 63979 7508
PHILIPPINES.Mobile 6398 7508