// تماس با فیلیپین | تلفن فیلیپین | موبایل فیلیپین | هزینه مکالمه با فیلیپین
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با فیلیپین ، تلفن فیلیپین ، موبایل فیلیپین، هزینه مکالمه با فیلیپین

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور فیلیپین
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
PHILIPPINES.Fix 63 15770
PHILIPPINES.Mobile 63905 11336
PHILIPPINES.Mobile 63906 11336
PHILIPPINES.Mobile 63907 11336
PHILIPPINES.Mobile 63908 11336
PHILIPPINES.Mobile 63909 11336
PHILIPPINES.Mobile 63910 11336
PHILIPPINES.Mobile 63912 11336
PHILIPPINES.Mobile 63915 11336
PHILIPPINES.Mobile 63916 11336
PHILIPPINES.Mobile 63917 11336
PHILIPPINES.Mobile 63918 11336
PHILIPPINES.Mobile 63919 11336
PHILIPPINES.Mobile 63920 11336
PHILIPPINES.Mobile 63921 11336
PHILIPPINES.Mobile 63922 11336
PHILIPPINES.Mobile 63923 11336
PHILIPPINES.Mobile 63925 11336
PHILIPPINES.Mobile 63926 11336
PHILIPPINES.Mobile 63927 11336
PHILIPPINES.Mobile 63928 11336
PHILIPPINES.Mobile 63929 11336
PHILIPPINES.Mobile 63930 11336
PHILIPPINES.Mobile 63931 11336
PHILIPPINES.Mobile 63932 11336
PHILIPPINES.Mobile 63933 11336
PHILIPPINES.Mobile 63935 11336
PHILIPPINES.Mobile 63936 11336
PHILIPPINES.Mobile 63937 11336
PHILIPPINES.Mobile 63938 11336
PHILIPPINES.Mobile 63939 11336
PHILIPPINES.Mobile 63942 11336
PHILIPPINES.Mobile 63943 11336
PHILIPPINES.Mobile 63946 11336
PHILIPPINES.Mobile 63947 11336
PHILIPPINES.Mobile 63948 11336
PHILIPPINES.Mobile 63949 11336
PHILIPPINES.Mobile 63973 11336
PHILIPPINES.Mobile 63974 11336
PHILIPPINES.Mobile 63975 11336
PHILIPPINES.Mobile 63976 11336
PHILIPPINES.Mobile 63977 11336
PHILIPPINES.Mobile 63979 11336
PHILIPPINES.Mobile 6398 11336