// تماس با مالزی | تلفن مالزی | موبایل مالزی | هزینه مکالمه با مالزی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با مالزی ، تلفن مالزی ، موبایل مالزی، هزینه مکالمه با مالزی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور مالزی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
MALAISIA.Fix 60 832
MALAISIA.Mobile 6010 1274
MALAISIA.Mobile 60102 1274
MALAISIA.Mobile 601040 1274
MALAISIA.Mobile 601041 1274
MALAISIA.Mobile 601042 1274
MALAISIA.Mobile 601043 1274
MALAISIA.Mobile 601046 1274
MALAISIA.Mobile 60105 1274
MALAISIA.Mobile 601056 1274
MALAISIA.Mobile 601057 1274
MALAISIA.Mobile 601058 1274
MALAISIA.Mobile 601059 1274
MALAISIA.Mobile 601066 1274
MALAISIA.Mobile 601070 1274
MALAISIA.Mobile 601071 1274
MALAISIA.Mobile 601076 1274
MALAISIA.Mobile 601082 1274
MALAISIA.Mobile 601088 1274
MALAISIA.Mobile 601089 1274
MALAISIA.Mobile 60109 1274
MALAISIA.Mobile 6011 1274
MALAISIA.Mobile 6011100 1274
MALAISIA.Mobile 6011101 1274
MALAISIA.Mobile 6011102 1274
MALAISIA.Mobile 6011103 1274
MALAISIA.Mobile 6011104 1274
MALAISIA.Mobile 601111 1274
MALAISIA.Mobile 601112 1274
MALAISIA.Mobile 601114 1274
MALAISIA.Mobile 601115 1274
MALAISIA.Mobile 601116 1274
MALAISIA.Mobile 601117 1274
MALAISIA.Mobile 601118 1274
MALAISIA.Mobile 601119 1274
MALAISIA.Mobile 60112 1274
MALAISIA.Mobile 601122 1274
MALAISIA.Mobile 601123 1274
MALAISIA.Mobile 6011240 1274
MALAISIA.Mobile 6011241 1274
MALAISIA.Mobile 6011242 1274
MALAISIA.Mobile 6011243 1274
MALAISIA.Mobile 6011244 1274
MALAISIA.Mobile 601126 1274
MALAISIA.Mobile 601129 1274
MALAISIA.Mobile 60113 1274
MALAISIA.Mobile 601140 1274
MALAISIA.Mobile 601141 1274
MALAISIA.Mobile 6012 1274
MALAISIA.Mobile 6013 1274
MALAISIA.Mobile 60142 1274
MALAISIA.Mobile 60143 1274
MALAISIA.Mobile 601440 1274
MALAISIA.Mobile 60145 1274
MALAISIA.Mobile 60146 1274
MALAISIA.Mobile 60147 1274
MALAISIA.Mobile 60148 1274
MALAISIA.Mobile 60149 1274
MALAISIA.Mobile 6016 1274
MALAISIA.Mobile 6017 1274
MALAISIA.Mobile 6018 1274
MALAISIA.Mobile 60183 1274
MALAISIA.Mobile 60185 1274
MALAISIA.Mobile 60186 1274
MALAISIA.Mobile 60187 1274
MALAISIA.Mobile 6019 1274