// تماس با مالزی | تلفن مالزی | موبایل مالزی | هزینه مکالمه با مالزی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با مالزی ، تلفن مالزی ، موبایل مالزی، هزینه مکالمه با مالزی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور مالزی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
MALAISIA.Fix 60 602
MALAISIA.Mobile 6010 854
MALAISIA.Mobile 60102 854
MALAISIA.Mobile 601040 854
MALAISIA.Mobile 601041 854
MALAISIA.Mobile 601042 854
MALAISIA.Mobile 601043 854
MALAISIA.Mobile 601046 854
MALAISIA.Mobile 60105 854
MALAISIA.Mobile 601056 854
MALAISIA.Mobile 601057 854
MALAISIA.Mobile 601058 854
MALAISIA.Mobile 601059 854
MALAISIA.Mobile 601066 854
MALAISIA.Mobile 601070 854
MALAISIA.Mobile 601071 854
MALAISIA.Mobile 601076 854
MALAISIA.Mobile 601082 854
MALAISIA.Mobile 601088 854
MALAISIA.Mobile 601089 854
MALAISIA.Mobile 60109 854
MALAISIA.Mobile 6011 854
MALAISIA.Mobile 6011100 854
MALAISIA.Mobile 6011101 854
MALAISIA.Mobile 6011102 854
MALAISIA.Mobile 6011103 854
MALAISIA.Mobile 6011104 854
MALAISIA.Mobile 601111 854
MALAISIA.Mobile 601112 854
MALAISIA.Mobile 601114 854
MALAISIA.Mobile 601115 854
MALAISIA.Mobile 601116 854
MALAISIA.Mobile 601117 854
MALAISIA.Mobile 601118 854
MALAISIA.Mobile 601119 854
MALAISIA.Mobile 60112 854
MALAISIA.Mobile 601122 854
MALAISIA.Mobile 601123 854
MALAISIA.Mobile 6011240 854
MALAISIA.Mobile 6011241 854
MALAISIA.Mobile 6011242 854
MALAISIA.Mobile 6011243 854
MALAISIA.Mobile 6011244 854
MALAISIA.Mobile 601126 854
MALAISIA.Mobile 601129 854
MALAISIA.Mobile 60113 854
MALAISIA.Mobile 601140 854
MALAISIA.Mobile 601141 854
MALAISIA.Mobile 6012 854
MALAISIA.Mobile 6013 854
MALAISIA.Mobile 60142 854
MALAISIA.Mobile 60143 854
MALAISIA.Mobile 601440 854
MALAISIA.Mobile 60145 854
MALAISIA.Mobile 60146 854
MALAISIA.Mobile 60147 854
MALAISIA.Mobile 60148 854
MALAISIA.Mobile 60149 854
MALAISIA.Mobile 6016 854
MALAISIA.Mobile 6017 854
MALAISIA.Mobile 6018 854
MALAISIA.Mobile 60183 854
MALAISIA.Mobile 60185 854
MALAISIA.Mobile 60186 854
MALAISIA.Mobile 60187 854
MALAISIA.Mobile 6019 854