NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با هایتی ، تلفن هایتی ، موبایل هایتی، هزینه مکالمه با هایتی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور هایتی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
HAITI.Fix 509 4934
HAITI.Mobile 50932 3324
HAITI.Mobile 50934 5498
HAITI.Mobile 50935 3544
HAITI.Mobile 50936 5522
HAITI.Mobile 50937 5522
HAITI.Mobile 50939 5498
HAITI.Mobile 50942 4004
HAITI.Mobile 50944 5267
HAITI.Mobile 50945 7926
HAITI.Mobile 50946 5430
HAITI.Mobile 50947 5430
HAITI.Mobile 50949 5267