NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با هایتی ، تلفن هایتی ، موبایل هایتی، هزینه مکالمه با هایتی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور هایتی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
HAITI.Fix 509 5344
HAITI.Mobile 50932 3214
HAITI.Mobile 50934 5281
HAITI.Mobile 50935 3423
HAITI.Mobile 50936 5303
HAITI.Mobile 50937 5303
HAITI.Mobile 50939 5281
HAITI.Mobile 50942 3861
HAITI.Mobile 50944 5061
HAITI.Mobile 50945 7587
HAITI.Mobile 50946 5216
HAITI.Mobile 50947 5216
HAITI.Mobile 50949 5061