// تماس با لهستان | تلفن لهستان | موبایل لهستان | هزینه مکالمه با لهستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با لهستان ، تلفن لهستان ، موبایل لهستان، هزینه مکالمه با لهستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور لهستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
POLAND.Fix 48 3560
POLAND.Mobile 4850 8690
POLAND.Mobile 4851 8690
POLAND.Mobile 48530 8690
POLAND.Mobile 48531 8690
POLAND.Mobile 48532 8690
POLAND.Mobile 48533 8690
POLAND.Mobile 48534 8690
POLAND.Mobile 48535 8690
POLAND.Mobile 485360 8690
POLAND.Mobile 485361 8690
POLAND.Mobile 485362 8690
POLAND.Mobile 485363 8690
POLAND.Mobile 485364 8690
POLAND.Mobile 485365 8690
POLAND.Mobile 485366 8690
POLAND.Mobile 485367 8690
POLAND.Mobile 485368 8690
POLAND.Mobile 485369 8690
POLAND.Mobile 48537 8690
POLAND.Mobile 485370 8690
POLAND.Mobile 485371 8690
POLAND.Mobile 485372 8690
POLAND.Mobile 485373 8690
POLAND.Mobile 485374 8690
POLAND.Mobile 48538 8690
POLAND.Mobile 48539 8690
POLAND.Mobile 4857 8690
POLAND.Mobile 48600 8690
POLAND.Mobile 48601 8690
POLAND.Mobile 48602 8690
POLAND.Mobile 48603 8690
POLAND.Mobile 48604 8690
POLAND.Mobile 48605 8690
POLAND.Mobile 48606 8690
POLAND.Mobile 48607 8690
POLAND.Mobile 48608 8690
POLAND.Mobile 48609 8690
POLAND.Mobile 48660 8690
POLAND.Mobile 48661 8690
POLAND.Mobile 48662 8690
POLAND.Mobile 48663 8690
POLAND.Mobile 48664 8690
POLAND.Mobile 48665 8690
POLAND.Mobile 486660 8690
POLAND.Mobile 486661 8690
POLAND.Mobile 486662 8690
POLAND.Mobile 486663 8690
POLAND.Mobile 486664 8690
POLAND.Mobile 486665 8690
POLAND.Mobile 486666 8690
POLAND.Mobile 486667 8690
POLAND.Mobile 486668 8690
POLAND.Mobile 486669 8690
POLAND.Mobile 48667 8690
POLAND.Mobile 48668 8690
POLAND.Mobile 48669 8690
POLAND.Mobile 486900 8690
POLAND.Mobile 486901 8690
POLAND.Mobile 486902 8690
POLAND.Mobile 486903 8690
POLAND.Mobile 486904 8690
POLAND.Mobile 486905 8690
POLAND.Mobile 486906 8690
POLAND.Mobile 486907 8690
POLAND.Mobile 486908 8690
POLAND.Mobile 486909 8690
POLAND.Mobile 48691 8690
POLAND.Mobile 48692 8690
POLAND.Mobile 48693 8690
POLAND.Mobile 48694 8690
POLAND.Mobile 48695 8690
POLAND.Mobile 48696 8690
POLAND.Mobile 48697 8690
POLAND.Mobile 48698 8690
POLAND.Mobile 48699 8690
POLAND.Mobile 48720 8690
POLAND.Mobile 48721 8690
POLAND.Mobile 48722 8690
POLAND.Mobile 48723 8690
POLAND.Mobile 48724 8690
POLAND.Mobile 48725 8690
POLAND.Mobile 48726 8690
POLAND.Mobile 487270 8690
POLAND.Mobile 487272 8690
POLAND.Mobile 487273 8690
POLAND.Mobile 487274 8690
POLAND.Mobile 487275 8690
POLAND.Mobile 487276 8690
POLAND.Mobile 487277 8690
POLAND.Mobile 487278 8690
POLAND.Mobile 487279 8690
POLAND.Mobile 487280 8690
POLAND.Mobile 487281 8690
POLAND.Mobile 487282 8690
POLAND.Mobile 487283 8690
POLAND.Mobile 487284 8690
POLAND.Mobile 487285 8690
POLAND.Mobile 487286 8690
POLAND.Mobile 487287 8690
POLAND.Mobile 487288 8690
POLAND.Mobile 487289 8690
POLAND.Mobile 48729 8690
POLAND.Mobile 48730 8690
POLAND.Mobile 48731 8690
POLAND.Mobile 48732 8690
POLAND.Mobile 48733 8690
POLAND.Mobile 48734 8690
POLAND.Mobile 48735 8690
POLAND.Mobile 48736 8690
POLAND.Mobile 487390 8690
POLAND.Mobile 487391 8690
POLAND.Mobile 487392 8690
POLAND.Mobile 487393 8690
POLAND.Mobile 487394 8690
POLAND.Mobile 487395 8690
POLAND.Mobile 487396 8690
POLAND.Mobile 487397 8690
POLAND.Mobile 487398 8690
POLAND.Mobile 487399 8690
POLAND.Mobile 48780 8690
POLAND.Mobile 48781 8690
POLAND.Mobile 48782 8690
POLAND.Mobile 48783 8690
POLAND.Mobile 48784 8690
POLAND.Mobile 48785 8690
POLAND.Mobile 48786 8690
POLAND.Mobile 48787 8690
POLAND.Mobile 48788 8690
POLAND.Mobile 487890 8690
POLAND.Mobile 487891 8690
POLAND.Mobile 487892 8690
POLAND.Mobile 487893 8690
POLAND.Mobile 487894 8690
POLAND.Mobile 487895 8690
POLAND.Mobile 487896 8690
POLAND.Mobile 487897 8690
POLAND.Mobile 487898 8690
POLAND.Mobile 487899 8690
POLAND.Mobile 48790 8690
POLAND.Mobile 48791 8690
POLAND.Mobile 48792 8690
POLAND.Mobile 48793 8690
POLAND.Mobile 48794 8690
POLAND.Mobile 487950 8690
POLAND.Mobile 487951 8690
POLAND.Mobile 487952 8690
POLAND.Mobile 487953 8690
POLAND.Mobile 487954 8690
POLAND.Mobile 487955 8690
POLAND.Mobile 487956 8690
POLAND.Mobile 487957 8690
POLAND.Mobile 487958 8690
POLAND.Mobile 487959 8690
POLAND.Mobile 48796 8690
POLAND.Mobile 48797 8690
POLAND.Mobile 48798 8690
POLAND.Mobile 487990 8690
POLAND.Mobile 487991 8690
POLAND.Mobile 487992 8690
POLAND.Mobile 487993 8690
POLAND.Mobile 487994 8690
POLAND.Mobile 487995 8690
POLAND.Mobile 487996 8690
POLAND.Mobile 487997 8690
POLAND.Mobile 487998 8690
POLAND.Mobile 487999 8690
POLAND.Mobile 48880 8690
POLAND.Mobile 488810 8690
POLAND.Mobile 488811 8690
POLAND.Mobile 488812 8690
POLAND.Mobile 488813 8690
POLAND.Mobile 488814 8690
POLAND.Mobile 488815 8690
POLAND.Mobile 488816 8690
POLAND.Mobile 488817 8690
POLAND.Mobile 488818 8690
POLAND.Mobile 488819 8690
POLAND.Mobile 48882 8690
POLAND.Mobile 488830 8690
POLAND.Mobile 488831 8690
POLAND.Mobile 488832 8690
POLAND.Mobile 488833 8690
POLAND.Mobile 488834 8690
POLAND.Mobile 488835 8690
POLAND.Mobile 488836 8690
POLAND.Mobile 488837 8690
POLAND.Mobile 488838 8690
POLAND.Mobile 488839 8690
POLAND.Mobile 48884 8690
POLAND.Mobile 48885 8690
POLAND.Mobile 48886 8690
POLAND.Mobile 48887 8690
POLAND.Mobile 48888 8690
POLAND.Mobile 48889 8690