// تماس با لهستان | تلفن لهستان | موبایل لهستان | هزینه مکالمه با لهستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با لهستان ، تلفن لهستان ، موبایل لهستان، هزینه مکالمه با لهستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور لهستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
POLAND.Fix 48 6500
POLAND.Mobile 4850 14248
POLAND.Mobile 4851 14248
POLAND.Mobile 48530 14248
POLAND.Mobile 48531 14248
POLAND.Mobile 48532 14248
POLAND.Mobile 48533 14248
POLAND.Mobile 48534 14248
POLAND.Mobile 48535 14248
POLAND.Mobile 485360 14248
POLAND.Mobile 485361 14248
POLAND.Mobile 485362 14248
POLAND.Mobile 485363 14248
POLAND.Mobile 485364 14248
POLAND.Mobile 485365 14248
POLAND.Mobile 485366 14248
POLAND.Mobile 485367 14248
POLAND.Mobile 485368 14248
POLAND.Mobile 485369 14248
POLAND.Mobile 48537 14248
POLAND.Mobile 485370 14248
POLAND.Mobile 485371 14248
POLAND.Mobile 485372 14248
POLAND.Mobile 485373 14248
POLAND.Mobile 485374 14248
POLAND.Mobile 48538 14248
POLAND.Mobile 48539 14248
POLAND.Mobile 4857 14248
POLAND.Mobile 48600 14248
POLAND.Mobile 48601 14248
POLAND.Mobile 48602 14248
POLAND.Mobile 48603 14248
POLAND.Mobile 48604 14248
POLAND.Mobile 48605 14248
POLAND.Mobile 48606 14248
POLAND.Mobile 48607 14248
POLAND.Mobile 48608 14248
POLAND.Mobile 48609 14248
POLAND.Mobile 48660 14248
POLAND.Mobile 48661 14248
POLAND.Mobile 48662 14248
POLAND.Mobile 48663 14248
POLAND.Mobile 48664 14248
POLAND.Mobile 48665 14248
POLAND.Mobile 486660 14248
POLAND.Mobile 486661 14248
POLAND.Mobile 486662 14248
POLAND.Mobile 486663 14248
POLAND.Mobile 486664 14248
POLAND.Mobile 486665 14248
POLAND.Mobile 486666 14248
POLAND.Mobile 486667 14248
POLAND.Mobile 486668 14248
POLAND.Mobile 486669 14248
POLAND.Mobile 48667 14248
POLAND.Mobile 48668 14248
POLAND.Mobile 48669 14248
POLAND.Mobile 486900 14248
POLAND.Mobile 486901 14248
POLAND.Mobile 486902 14248
POLAND.Mobile 486903 14248
POLAND.Mobile 486904 14248
POLAND.Mobile 486905 14248
POLAND.Mobile 486906 14248
POLAND.Mobile 486907 14248
POLAND.Mobile 486908 14248
POLAND.Mobile 486909 14248
POLAND.Mobile 48691 14248
POLAND.Mobile 48692 14248
POLAND.Mobile 48693 14248
POLAND.Mobile 48694 14248
POLAND.Mobile 48695 14248
POLAND.Mobile 48696 14248
POLAND.Mobile 48697 14248
POLAND.Mobile 48698 14248
POLAND.Mobile 48699 14248
POLAND.Mobile 48720 14248
POLAND.Mobile 48721 14248
POLAND.Mobile 48722 14248
POLAND.Mobile 48723 14248
POLAND.Mobile 48724 14248
POLAND.Mobile 48725 14248
POLAND.Mobile 48726 14248
POLAND.Mobile 487270 14248
POLAND.Mobile 487272 14248
POLAND.Mobile 487273 14248
POLAND.Mobile 487274 14248
POLAND.Mobile 487275 14248
POLAND.Mobile 487276 14248
POLAND.Mobile 487277 14248
POLAND.Mobile 487278 14248
POLAND.Mobile 487279 14248
POLAND.Mobile 487280 14248
POLAND.Mobile 487281 14248
POLAND.Mobile 487282 14248
POLAND.Mobile 487283 14248
POLAND.Mobile 487284 14248
POLAND.Mobile 487285 14248
POLAND.Mobile 487286 14248
POLAND.Mobile 487287 14248
POLAND.Mobile 487288 14248
POLAND.Mobile 487289 14248
POLAND.Mobile 48729 14248
POLAND.Mobile 48730 14248
POLAND.Mobile 48731 14248
POLAND.Mobile 48732 14248
POLAND.Mobile 48733 14248
POLAND.Mobile 48734 14248
POLAND.Mobile 48735 14248
POLAND.Mobile 48736 14248
POLAND.Mobile 487390 14248
POLAND.Mobile 487391 14248
POLAND.Mobile 487392 14248
POLAND.Mobile 487393 14248
POLAND.Mobile 487394 14248
POLAND.Mobile 487395 14248
POLAND.Mobile 487396 14248
POLAND.Mobile 487397 14248
POLAND.Mobile 487398 14248
POLAND.Mobile 487399 14248
POLAND.Mobile 48780 14248
POLAND.Mobile 48781 14248
POLAND.Mobile 48782 14248
POLAND.Mobile 48783 14248
POLAND.Mobile 48784 14248
POLAND.Mobile 48785 14248
POLAND.Mobile 48786 14248
POLAND.Mobile 48787 14248
POLAND.Mobile 48788 14248
POLAND.Mobile 487890 14248
POLAND.Mobile 487891 14248
POLAND.Mobile 487892 14248
POLAND.Mobile 487893 14248
POLAND.Mobile 487894 14248
POLAND.Mobile 487895 14248
POLAND.Mobile 487896 14248
POLAND.Mobile 487897 14248
POLAND.Mobile 487898 14248
POLAND.Mobile 487899 14248
POLAND.Mobile 48790 14248
POLAND.Mobile 48791 14248
POLAND.Mobile 48792 14248
POLAND.Mobile 48793 14248
POLAND.Mobile 48794 14248
POLAND.Mobile 487950 14248
POLAND.Mobile 487951 14248
POLAND.Mobile 487952 14248
POLAND.Mobile 487953 14248
POLAND.Mobile 487954 14248
POLAND.Mobile 487955 14248
POLAND.Mobile 487956 14248
POLAND.Mobile 487957 14248
POLAND.Mobile 487958 14248
POLAND.Mobile 487959 14248
POLAND.Mobile 48796 14248
POLAND.Mobile 48797 14248
POLAND.Mobile 48798 14248
POLAND.Mobile 487990 14248
POLAND.Mobile 487991 14248
POLAND.Mobile 487992 14248
POLAND.Mobile 487993 14248
POLAND.Mobile 487994 14248
POLAND.Mobile 487995 14248
POLAND.Mobile 487996 14248
POLAND.Mobile 487997 14248
POLAND.Mobile 487998 14248
POLAND.Mobile 487999 14248
POLAND.Mobile 48880 14248
POLAND.Mobile 488810 14248
POLAND.Mobile 488811 14248
POLAND.Mobile 488812 14248
POLAND.Mobile 488813 14248
POLAND.Mobile 488814 14248
POLAND.Mobile 488815 14248
POLAND.Mobile 488816 14248
POLAND.Mobile 488817 14248
POLAND.Mobile 488818 14248
POLAND.Mobile 488819 14248
POLAND.Mobile 48882 14248
POLAND.Mobile 488830 14248
POLAND.Mobile 488831 14248
POLAND.Mobile 488832 14248
POLAND.Mobile 488833 14248
POLAND.Mobile 488834 14248
POLAND.Mobile 488835 14248
POLAND.Mobile 488836 14248
POLAND.Mobile 488837 14248
POLAND.Mobile 488838 14248
POLAND.Mobile 488839 14248
POLAND.Mobile 48884 14248
POLAND.Mobile 48885 14248
POLAND.Mobile 48886 14248
POLAND.Mobile 48887 14248
POLAND.Mobile 48888 14248
POLAND.Mobile 48889 14248