// تماس با نروژ | تلفن نروژ | موبایل نروژ | هزینه مکالمه با نروژ
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با نروژ ، تلفن نروژ ، موبایل نروژ، هزینه مکالمه با نروژ

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور نروژ
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
NORWEY.Fix 47 456
NORWEY.Mobile 474 1560
NORWEY.Mobile 474000 1560
NORWEY.Mobile 474001 1560
NORWEY.Mobile 474004 1560
NORWEY.Mobile 474005 1560
NORWEY.Mobile 474006 1560
NORWEY.Mobile 474007 1560
NORWEY.Mobile 474008 1560
NORWEY.Mobile 474009 1560
NORWEY.Mobile 474010 1560
NORWEY.Mobile 474011 1560
NORWEY.Mobile 474014 1560
NORWEY.Mobile 474015 1560
NORWEY.Mobile 474016 1560
NORWEY.Mobile 474017 1560
NORWEY.Mobile 474018 1560
NORWEY.Mobile 474019 1560
NORWEY.Mobile 47402 1560
NORWEY.Mobile 47403 1560
NORWEY.Mobile 474045 1560
NORWEY.Mobile 474046 1560
NORWEY.Mobile 474047 1560
NORWEY.Mobile 474048 1560
NORWEY.Mobile 474049 1560
NORWEY.Mobile 474050 1560
NORWEY.Mobile 474055 1560
NORWEY.Mobile 474060 1560
NORWEY.Mobile 474061 1560
NORWEY.Mobile 474062 1560
NORWEY.Mobile 474063 1560
NORWEY.Mobile 474064 1560
NORWEY.Mobile 47407 1560
NORWEY.Mobile 474084 1560
NORWEY.Mobile 474085 1560
NORWEY.Mobile 474086 1560
NORWEY.Mobile 474087 1560
NORWEY.Mobile 474088 1560
NORWEY.Mobile 474089 1560
NORWEY.Mobile 474094 1560
NORWEY.Mobile 474095 1560
NORWEY.Mobile 474096 1560
NORWEY.Mobile 474097 1560
NORWEY.Mobile 474098 1560
NORWEY.Mobile 474099 1560
NORWEY.Mobile 474100 1560
NORWEY.Mobile 474101 1560
NORWEY.Mobile 474106 1560
NORWEY.Mobile 474107 1560
NORWEY.Mobile 474110 1560
NORWEY.Mobile 474111 1560
NORWEY.Mobile 474112 1560
NORWEY.Mobile 474113 1560
NORWEY.Mobile 474114 1560
NORWEY.Mobile 474115 1560
NORWEY.Mobile 474116 1560
NORWEY.Mobile 474117 1560
NORWEY.Mobile 474118 1560
NORWEY.Mobile 474119 1560
NORWEY.Mobile 47414 1560
NORWEY.Mobile 47415 1560
NORWEY.Mobile 47416 1560
NORWEY.Mobile 47417 1560
NORWEY.Mobile 474184 1560
NORWEY.Mobile 474185 1560
NORWEY.Mobile 47450 1560
NORWEY.Mobile 47451 1560
NORWEY.Mobile 47452 1560
NORWEY.Mobile 474539 1560
NORWEY.Mobile 47454 1560
NORWEY.Mobile 474550 1560
NORWEY.Mobile 474551 1560
NORWEY.Mobile 474552 1560
NORWEY.Mobile 474553 1560
NORWEY.Mobile 474554 1560
NORWEY.Mobile 474555 1560
NORWEY.Mobile 474556 1560
NORWEY.Mobile 474557 1560
NORWEY.Mobile 474558 1560
NORWEY.Mobile 474559 1560
NORWEY.Mobile 474566 1560
NORWEY.Mobile 474567 1560
NORWEY.Mobile 474568 1560
NORWEY.Mobile 474569 1560
NORWEY.Mobile 474576 1560
NORWEY.Mobile 474577 1560
NORWEY.Mobile 474578 1560
NORWEY.Mobile 474579 1560
NORWEY.Mobile 474580 1560
NORWEY.Mobile 474581 1560
NORWEY.Mobile 474582 1560
NORWEY.Mobile 474583 1560
NORWEY.Mobile 474584 1560
NORWEY.Mobile 474585 1560
NORWEY.Mobile 474586 1560
NORWEY.Mobile 474588 1560
NORWEY.Mobile 474589 1560
NORWEY.Mobile 474592 1560
NORWEY.Mobile 474593 1560
NORWEY.Mobile 474594 1560
NORWEY.Mobile 474611 1560
NORWEY.Mobile 474612 1560
NORWEY.Mobile 474613 1560
NORWEY.Mobile 474614 1560
NORWEY.Mobile 474615 1560
NORWEY.Mobile 474616 1560
NORWEY.Mobile 474617 1560
NORWEY.Mobile 474618 1560
NORWEY.Mobile 474619 1560
NORWEY.Mobile 474628 1560
NORWEY.Mobile 474629 1560
NORWEY.Mobile 47464 1560
NORWEY.Mobile 474650 1560
NORWEY.Mobile 474654 1560
NORWEY.Mobile 474660 1560
NORWEY.Mobile 474661 1560
NORWEY.Mobile 474662 1560
NORWEY.Mobile 474663 1560
NORWEY.Mobile 474666 1560
NORWEY.Mobile 474667 1560
NORWEY.Mobile 474670 1560
NORWEY.Mobile 474671 1560
NORWEY.Mobile 474672 1560
NORWEY.Mobile 474673 1560
NORWEY.Mobile 474674 1560
NORWEY.Mobile 474675 1560
NORWEY.Mobile 47468 1560
NORWEY.Mobile 474690 1560
NORWEY.Mobile 474691 1560
NORWEY.Mobile 474692 1560
NORWEY.Mobile 474693 1560
NORWEY.Mobile 474694 1560
NORWEY.Mobile 474695 1560
NORWEY.Mobile 474696 1560
NORWEY.Mobile 474714 1560
NORWEY.Mobile 474715 1560
NORWEY.Mobile 474716 1560
NORWEY.Mobile 474717 1560
NORWEY.Mobile 474718 1560
NORWEY.Mobile 474719 1560
NORWEY.Mobile 474720 1560
NORWEY.Mobile 474721 1560
NORWEY.Mobile 474722 1560
NORWEY.Mobile 474744 1560
NORWEY.Mobile 474750 1560
NORWEY.Mobile 474751 1560
NORWEY.Mobile 474754 1560
NORWEY.Mobile 474757 1560
NORWEY.Mobile 474758 1560
NORWEY.Mobile 474759 1560
NORWEY.Mobile 47476 1560
NORWEY.Mobile 474770 1560
NORWEY.Mobile 474771 1560
NORWEY.Mobile 474775 1560
NORWEY.Mobile 474776 1560
NORWEY.Mobile 474778 1560
NORWEY.Mobile 47478 1560
NORWEY.Mobile 474790 1560
NORWEY.Mobile 474798 1560
NORWEY.Mobile 474799 1560
NORWEY.Mobile 47480 1560
NORWEY.Mobile 47481 1560
NORWEY.Mobile 47482 1560
NORWEY.Mobile 474830 1560
NORWEY.Mobile 474833 1560
NORWEY.Mobile 474834 1560
NORWEY.Mobile 474837 1560
NORWEY.Mobile 474840 1560
NORWEY.Mobile 474842 1560
NORWEY.Mobile 474849 1560
NORWEY.Mobile 474850 1560
NORWEY.Mobile 474859 1560
NORWEY.Mobile 474893 1560
NORWEY.Mobile 4758 1560
NORWEY.Mobile 47580000 1560
NORWEY.Mobile 475800020 1560
NORWEY.Mobile 4758000210 1560
NORWEY.Mobile 47580009 1560
NORWEY.Mobile 47580010 1560
NORWEY.Mobile 4759 1560
NORWEY.Mobile 475900 1560
NORWEY.Mobile 475901 1560
NORWEY.Mobile 475931 1560
NORWEY.Mobile 475932 1560
NORWEY.Mobile 47598 1560
NORWEY.Mobile 479 1560
NORWEY.Mobile 47900 1560
NORWEY.Mobile 47901 1560
NORWEY.Mobile 47902 1560
NORWEY.Mobile 479036 1560
NORWEY.Mobile 479040 1560
NORWEY.Mobile 479041 1560
NORWEY.Mobile 479047 1560
NORWEY.Mobile 47905 1560
NORWEY.Mobile 47906 1560
NORWEY.Mobile 47907 1560
NORWEY.Mobile 47908 1560
NORWEY.Mobile 47909 1560
NORWEY.Mobile 479100 1560
NORWEY.Mobile 47911 1560
NORWEY.Mobile 479124 1560
NORWEY.Mobile 479125 1560
NORWEY.Mobile 479126 1560
NORWEY.Mobile 479127 1560
NORWEY.Mobile 479128 1560
NORWEY.Mobile 479129 1560
NORWEY.Mobile 47913 1560
NORWEY.Mobile 47915 1560
NORWEY.Mobile 47916 1560
NORWEY.Mobile 47917 1560
NORWEY.Mobile 47918 1560
NORWEY.Mobile 479191 1560
NORWEY.Mobile 479199 1560
NORWEY.Mobile 47920 1560
NORWEY.Mobile 479210 1560
NORWEY.Mobile 479217 1560
NORWEY.Mobile 47922 1560
NORWEY.Mobile 479237 1560
NORWEY.Mobile 47924 1560
NORWEY.Mobile 479257 1560
NORWEY.Mobile 47926 1560
NORWEY.Mobile 479277 1560
NORWEY.Mobile 47928 1560
NORWEY.Mobile 479297 1560
NORWEY.Mobile 47930 1560
NORWEY.Mobile 479317 1560
NORWEY.Mobile 47932 1560
NORWEY.Mobile 479337 1560
NORWEY.Mobile 47934 1560
NORWEY.Mobile 479357 1560
NORWEY.Mobile 47936 1560
NORWEY.Mobile 479377 1560
NORWEY.Mobile 47938 1560
NORWEY.Mobile 479391 1560
NORWEY.Mobile 479400 1560
NORWEY.Mobile 479401 1560
NORWEY.Mobile 479402 1560
NORWEY.Mobile 479403 1560
NORWEY.Mobile 479405 1560
NORWEY.Mobile 479410 1560
NORWEY.Mobile 479411 1560
NORWEY.Mobile 479412 1560
NORWEY.Mobile 479413 1560
NORWEY.Mobile 479414 1560
NORWEY.Mobile 479415 1560
NORWEY.Mobile 479416 1560
NORWEY.Mobile 479417 1560
NORWEY.Mobile 479418 1560
NORWEY.Mobile 479419 1560
NORWEY.Mobile 47942 1560
NORWEY.Mobile 479442 1560
NORWEY.Mobile 479443 1560
NORWEY.Mobile 479447 1560
NORWEY.Mobile 479448 1560
NORWEY.Mobile 479449 1560
NORWEY.Mobile 479471 1560
NORWEY.Mobile 479472 1560
NORWEY.Mobile 479473 1560
NORWEY.Mobile 479474 1560
NORWEY.Mobile 479475 1560
NORWEY.Mobile 479476 1560
NORWEY.Mobile 479477 1560
NORWEY.Mobile 479478 1560
NORWEY.Mobile 479479 1560
NORWEY.Mobile 47948 1560
NORWEY.Mobile 479490 1560
NORWEY.Mobile 479497 1560
NORWEY.Mobile 479498 1560
NORWEY.Mobile 47950 1560
NORWEY.Mobile 47951 1560
NORWEY.Mobile 47952 1560
NORWEY.Mobile 479530 1560
NORWEY.Mobile 479533 1560
NORWEY.Mobile 479536 1560
NORWEY.Mobile 47954 1560
NORWEY.Mobile 479552 1560
NORWEY.Mobile 479555 1560
NORWEY.Mobile 47957 1560
NORWEY.Mobile 47958 1560
NORWEY.Mobile 47959 1560
NORWEY.Mobile 479601 1560
NORWEY.Mobile 479604 1560
NORWEY.Mobile 479609 1560
NORWEY.Mobile 479620 1560
NORWEY.Mobile 479622 1560
NORWEY.Mobile 479623 1560
NORWEY.Mobile 479650 1560
NORWEY.Mobile 479651 1560
NORWEY.Mobile 479660 1560
NORWEY.Mobile 479661 1560
NORWEY.Mobile 479662 1560
NORWEY.Mobile 479663 1560
NORWEY.Mobile 479664 1560
NORWEY.Mobile 479689 1560
NORWEY.Mobile 479690 1560
NORWEY.Mobile 479691 1560
NORWEY.Mobile 479692 1560
NORWEY.Mobile 479695 1560
NORWEY.Mobile 479696 1560
NORWEY.Mobile 479697 1560
NORWEY.Mobile 479698 1560
NORWEY.Mobile 479699 1560
NORWEY.Mobile 47970 1560
NORWEY.Mobile 47971 1560
NORWEY.Mobile 479740 1560
NORWEY.Mobile 479741 1560
NORWEY.Mobile 479742 1560
NORWEY.Mobile 479743 1560
NORWEY.Mobile 479746 1560
NORWEY.Mobile 479747 1560
NORWEY.Mobile 479748 1560
NORWEY.Mobile 479749 1560
NORWEY.Mobile 47975 1560
NORWEY.Mobile 47976 1560
NORWEY.Mobile 47977 1560
NORWEY.Mobile 479795 1560
NORWEY.Mobile 479796 1560
NORWEY.Mobile 479797 1560
NORWEY.Mobile 479798 1560
NORWEY.Mobile 479799 1560
NORWEY.Mobile 47980 1560
NORWEY.Mobile 479815 1560
NORWEY.Mobile 479816 1560
NORWEY.Mobile 479817 1560
NORWEY.Mobile 479818 1560
NORWEY.Mobile 479819 1560
NORWEY.Mobile 47982 1560
NORWEY.Mobile 479830 1560
NORWEY.Mobile 479831 1560
NORWEY.Mobile 479832 1560
NORWEY.Mobile 479833 1560
NORWEY.Mobile 479834 1560
NORWEY.Mobile 479835 1560
NORWEY.Mobile 479836 1560
NORWEY.Mobile 479837 1560
NORWEY.Mobile 47984 1560
NORWEY.Mobile 479854 1560
NORWEY.Mobile 47986 1560
NORWEY.Mobile 479876 1560
NORWEY.Mobile 47988 1560
NORWEY.Mobile 479899 1560
NORWEY.Mobile 479910 1560
NORWEY.Mobile 479911 1560
NORWEY.Mobile 479912 1560
NORWEY.Mobile 479915 1560
NORWEY.Mobile 479916 1560
NORWEY.Mobile 47992 1560
NORWEY.Mobile 47993 1560
NORWEY.Mobile 47994 1560
NORWEY.Mobile 47995 1560
NORWEY.Mobile 479967 1560
NORWEY.Mobile 479968 1560
NORWEY.Mobile 47999 1560