// تماس با نروژ | تلفن نروژ | موبایل نروژ | هزینه مکالمه با نروژ
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با نروژ ، تلفن نروژ ، موبایل نروژ، هزینه مکالمه با نروژ

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور نروژ
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
NORWEY.Fix 47 368
NORWEY.Mobile 474 1270
NORWEY.Mobile 474000 1270
NORWEY.Mobile 474001 1270
NORWEY.Mobile 474004 1270
NORWEY.Mobile 474005 1270
NORWEY.Mobile 474006 1270
NORWEY.Mobile 474007 1270
NORWEY.Mobile 474008 1270
NORWEY.Mobile 474009 1270
NORWEY.Mobile 474010 1270
NORWEY.Mobile 474011 1270
NORWEY.Mobile 474014 1270
NORWEY.Mobile 474015 1270
NORWEY.Mobile 474016 1270
NORWEY.Mobile 474017 1270
NORWEY.Mobile 474018 1270
NORWEY.Mobile 474019 1270
NORWEY.Mobile 47402 1270
NORWEY.Mobile 47403 1270
NORWEY.Mobile 474045 1270
NORWEY.Mobile 474046 1270
NORWEY.Mobile 474047 1270
NORWEY.Mobile 474048 1270
NORWEY.Mobile 474049 1270
NORWEY.Mobile 474050 1270
NORWEY.Mobile 474055 1270
NORWEY.Mobile 474060 1270
NORWEY.Mobile 474061 1270
NORWEY.Mobile 474062 1270
NORWEY.Mobile 474063 1270
NORWEY.Mobile 474064 1270
NORWEY.Mobile 47407 1270
NORWEY.Mobile 474084 1270
NORWEY.Mobile 474085 1270
NORWEY.Mobile 474086 1270
NORWEY.Mobile 474087 1270
NORWEY.Mobile 474088 1270
NORWEY.Mobile 474089 1270
NORWEY.Mobile 474094 1270
NORWEY.Mobile 474095 1270
NORWEY.Mobile 474096 1270
NORWEY.Mobile 474097 1270
NORWEY.Mobile 474098 1270
NORWEY.Mobile 474099 1270
NORWEY.Mobile 474100 1270
NORWEY.Mobile 474101 1270
NORWEY.Mobile 474106 1270
NORWEY.Mobile 474107 1270
NORWEY.Mobile 474110 1270
NORWEY.Mobile 474111 1270
NORWEY.Mobile 474112 1270
NORWEY.Mobile 474113 1270
NORWEY.Mobile 474114 1270
NORWEY.Mobile 474115 1270
NORWEY.Mobile 474116 1270
NORWEY.Mobile 474117 1270
NORWEY.Mobile 474118 1270
NORWEY.Mobile 474119 1270
NORWEY.Mobile 47414 1270
NORWEY.Mobile 47415 1270
NORWEY.Mobile 47416 1270
NORWEY.Mobile 47417 1270
NORWEY.Mobile 474184 1270
NORWEY.Mobile 474185 1270
NORWEY.Mobile 47450 1270
NORWEY.Mobile 47451 1270
NORWEY.Mobile 47452 1270
NORWEY.Mobile 474539 1270
NORWEY.Mobile 47454 1270
NORWEY.Mobile 474550 1270
NORWEY.Mobile 474551 1270
NORWEY.Mobile 474552 1270
NORWEY.Mobile 474553 1270
NORWEY.Mobile 474554 1270
NORWEY.Mobile 474555 1270
NORWEY.Mobile 474556 1270
NORWEY.Mobile 474557 1270
NORWEY.Mobile 474558 1270
NORWEY.Mobile 474559 1270
NORWEY.Mobile 474566 1270
NORWEY.Mobile 474567 1270
NORWEY.Mobile 474568 1270
NORWEY.Mobile 474569 1270
NORWEY.Mobile 474576 1270
NORWEY.Mobile 474577 1270
NORWEY.Mobile 474578 1270
NORWEY.Mobile 474579 1270
NORWEY.Mobile 474580 1270
NORWEY.Mobile 474581 1270
NORWEY.Mobile 474582 1270
NORWEY.Mobile 474583 1270
NORWEY.Mobile 474584 1270
NORWEY.Mobile 474585 1270
NORWEY.Mobile 474586 1270
NORWEY.Mobile 474588 1270
NORWEY.Mobile 474589 1270
NORWEY.Mobile 474592 1270
NORWEY.Mobile 474593 1270
NORWEY.Mobile 474594 1270
NORWEY.Mobile 474611 1270
NORWEY.Mobile 474612 1270
NORWEY.Mobile 474613 1270
NORWEY.Mobile 474614 1270
NORWEY.Mobile 474615 1270
NORWEY.Mobile 474616 1270
NORWEY.Mobile 474617 1270
NORWEY.Mobile 474618 1270
NORWEY.Mobile 474619 1270
NORWEY.Mobile 474628 1270
NORWEY.Mobile 474629 1270
NORWEY.Mobile 47464 1270
NORWEY.Mobile 474650 1270
NORWEY.Mobile 474654 1270
NORWEY.Mobile 474660 1270
NORWEY.Mobile 474661 1270
NORWEY.Mobile 474662 1270
NORWEY.Mobile 474663 1270
NORWEY.Mobile 474666 1270
NORWEY.Mobile 474667 1270
NORWEY.Mobile 474670 1270
NORWEY.Mobile 474671 1270
NORWEY.Mobile 474672 1270
NORWEY.Mobile 474673 1270
NORWEY.Mobile 474674 1270
NORWEY.Mobile 474675 1270
NORWEY.Mobile 47468 1270
NORWEY.Mobile 474690 1270
NORWEY.Mobile 474691 1270
NORWEY.Mobile 474692 1270
NORWEY.Mobile 474693 1270
NORWEY.Mobile 474694 1270
NORWEY.Mobile 474695 1270
NORWEY.Mobile 474696 1270
NORWEY.Mobile 474714 1270
NORWEY.Mobile 474715 1270
NORWEY.Mobile 474716 1270
NORWEY.Mobile 474717 1270
NORWEY.Mobile 474718 1270
NORWEY.Mobile 474719 1270
NORWEY.Mobile 474720 1270
NORWEY.Mobile 474721 1270
NORWEY.Mobile 474722 1270
NORWEY.Mobile 474744 1270
NORWEY.Mobile 474750 1270
NORWEY.Mobile 474751 1270
NORWEY.Mobile 474754 1270
NORWEY.Mobile 474757 1270
NORWEY.Mobile 474758 1270
NORWEY.Mobile 474759 1270
NORWEY.Mobile 47476 1270
NORWEY.Mobile 474770 1270
NORWEY.Mobile 474771 1270
NORWEY.Mobile 474775 1270
NORWEY.Mobile 474776 1270
NORWEY.Mobile 474778 1270
NORWEY.Mobile 47478 1270
NORWEY.Mobile 474790 1270
NORWEY.Mobile 474798 1270
NORWEY.Mobile 474799 1270
NORWEY.Mobile 47480 1270
NORWEY.Mobile 47481 1270
NORWEY.Mobile 47482 1270
NORWEY.Mobile 474830 1270
NORWEY.Mobile 474833 1270
NORWEY.Mobile 474834 1270
NORWEY.Mobile 474837 1270
NORWEY.Mobile 474840 1270
NORWEY.Mobile 474842 1270
NORWEY.Mobile 474849 1270
NORWEY.Mobile 474850 1270
NORWEY.Mobile 474859 1270
NORWEY.Mobile 474893 1270
NORWEY.Mobile 4758 1270
NORWEY.Mobile 47580000 1270
NORWEY.Mobile 475800020 1270
NORWEY.Mobile 4758000210 1270
NORWEY.Mobile 47580009 1270
NORWEY.Mobile 47580010 1270
NORWEY.Mobile 4759 1270
NORWEY.Mobile 475900 1270
NORWEY.Mobile 475901 1270
NORWEY.Mobile 475931 1270
NORWEY.Mobile 475932 1270
NORWEY.Mobile 47598 1270
NORWEY.Mobile 479 1270
NORWEY.Mobile 47900 1270
NORWEY.Mobile 47901 1270
NORWEY.Mobile 47902 1270
NORWEY.Mobile 479036 1270
NORWEY.Mobile 479040 1270
NORWEY.Mobile 479041 1270
NORWEY.Mobile 479047 1270
NORWEY.Mobile 47905 1270
NORWEY.Mobile 47906 1270
NORWEY.Mobile 47907 1270
NORWEY.Mobile 47908 1270
NORWEY.Mobile 47909 1270
NORWEY.Mobile 479100 1270
NORWEY.Mobile 47911 1270
NORWEY.Mobile 479124 1270
NORWEY.Mobile 479125 1270
NORWEY.Mobile 479126 1270
NORWEY.Mobile 479127 1270
NORWEY.Mobile 479128 1270
NORWEY.Mobile 479129 1270
NORWEY.Mobile 47913 1270
NORWEY.Mobile 47915 1270
NORWEY.Mobile 47916 1270
NORWEY.Mobile 47917 1270
NORWEY.Mobile 47918 1270
NORWEY.Mobile 479191 1270
NORWEY.Mobile 479199 1270
NORWEY.Mobile 47920 1270
NORWEY.Mobile 479210 1270
NORWEY.Mobile 479217 1270
NORWEY.Mobile 47922 1270
NORWEY.Mobile 479237 1270
NORWEY.Mobile 47924 1270
NORWEY.Mobile 479257 1270
NORWEY.Mobile 47926 1270
NORWEY.Mobile 479277 1270
NORWEY.Mobile 47928 1270
NORWEY.Mobile 479297 1270
NORWEY.Mobile 47930 1270
NORWEY.Mobile 479317 1270
NORWEY.Mobile 47932 1270
NORWEY.Mobile 479337 1270
NORWEY.Mobile 47934 1270
NORWEY.Mobile 479357 1270
NORWEY.Mobile 47936 1270
NORWEY.Mobile 479377 1270
NORWEY.Mobile 47938 1270
NORWEY.Mobile 479391 1270
NORWEY.Mobile 479400 1270
NORWEY.Mobile 479401 1270
NORWEY.Mobile 479402 1270
NORWEY.Mobile 479403 1270
NORWEY.Mobile 479405 1270
NORWEY.Mobile 479410 1270
NORWEY.Mobile 479411 1270
NORWEY.Mobile 479412 1270
NORWEY.Mobile 479413 1270
NORWEY.Mobile 479414 1270
NORWEY.Mobile 479415 1270
NORWEY.Mobile 479416 1270
NORWEY.Mobile 479417 1270
NORWEY.Mobile 479418 1270
NORWEY.Mobile 479419 1270
NORWEY.Mobile 47942 1270
NORWEY.Mobile 479442 1270
NORWEY.Mobile 479443 1270
NORWEY.Mobile 479447 1270
NORWEY.Mobile 479448 1270
NORWEY.Mobile 479449 1270
NORWEY.Mobile 479471 1270
NORWEY.Mobile 479472 1270
NORWEY.Mobile 479473 1270
NORWEY.Mobile 479474 1270
NORWEY.Mobile 479475 1270
NORWEY.Mobile 479476 1270
NORWEY.Mobile 479477 1270
NORWEY.Mobile 479478 1270
NORWEY.Mobile 479479 1270
NORWEY.Mobile 47948 1270
NORWEY.Mobile 479490 1270
NORWEY.Mobile 479497 1270
NORWEY.Mobile 479498 1270
NORWEY.Mobile 47950 1270
NORWEY.Mobile 47951 1270
NORWEY.Mobile 47952 1270
NORWEY.Mobile 479530 1270
NORWEY.Mobile 479533 1270
NORWEY.Mobile 479536 1270
NORWEY.Mobile 47954 1270
NORWEY.Mobile 479552 1270
NORWEY.Mobile 479555 1270
NORWEY.Mobile 47957 1270
NORWEY.Mobile 47958 1270
NORWEY.Mobile 47959 1270
NORWEY.Mobile 479601 1270
NORWEY.Mobile 479604 1270
NORWEY.Mobile 479609 1270
NORWEY.Mobile 479620 1270
NORWEY.Mobile 479622 1270
NORWEY.Mobile 479623 1270
NORWEY.Mobile 479650 1270
NORWEY.Mobile 479651 1270
NORWEY.Mobile 479660 1270
NORWEY.Mobile 479661 1270
NORWEY.Mobile 479662 1270
NORWEY.Mobile 479663 1270
NORWEY.Mobile 479664 1270
NORWEY.Mobile 479689 1270
NORWEY.Mobile 479690 1270
NORWEY.Mobile 479691 1270
NORWEY.Mobile 479692 1270
NORWEY.Mobile 479695 1270
NORWEY.Mobile 479696 1270
NORWEY.Mobile 479697 1270
NORWEY.Mobile 479698 1270
NORWEY.Mobile 479699 1270
NORWEY.Mobile 47970 1270
NORWEY.Mobile 47971 1270
NORWEY.Mobile 479740 1270
NORWEY.Mobile 479741 1270
NORWEY.Mobile 479742 1270
NORWEY.Mobile 479743 1270
NORWEY.Mobile 479746 1270
NORWEY.Mobile 479747 1270
NORWEY.Mobile 479748 1270
NORWEY.Mobile 479749 1270
NORWEY.Mobile 47975 1270
NORWEY.Mobile 47976 1270
NORWEY.Mobile 47977 1270
NORWEY.Mobile 479795 1270
NORWEY.Mobile 479796 1270
NORWEY.Mobile 479797 1270
NORWEY.Mobile 479798 1270
NORWEY.Mobile 479799 1270
NORWEY.Mobile 47980 1270
NORWEY.Mobile 479815 1270
NORWEY.Mobile 479816 1270
NORWEY.Mobile 479817 1270
NORWEY.Mobile 479818 1270
NORWEY.Mobile 479819 1270
NORWEY.Mobile 47982 1270
NORWEY.Mobile 479830 1270
NORWEY.Mobile 479831 1270
NORWEY.Mobile 479832 1270
NORWEY.Mobile 479833 1270
NORWEY.Mobile 479834 1270
NORWEY.Mobile 479835 1270
NORWEY.Mobile 479836 1270
NORWEY.Mobile 479837 1270
NORWEY.Mobile 47984 1270
NORWEY.Mobile 479854 1270
NORWEY.Mobile 47986 1270
NORWEY.Mobile 479876 1270
NORWEY.Mobile 47988 1270
NORWEY.Mobile 479899 1270
NORWEY.Mobile 479910 1270
NORWEY.Mobile 479911 1270
NORWEY.Mobile 479912 1270
NORWEY.Mobile 479915 1270
NORWEY.Mobile 479916 1270
NORWEY.Mobile 47992 1270
NORWEY.Mobile 47993 1270
NORWEY.Mobile 47994 1270
NORWEY.Mobile 47995 1270
NORWEY.Mobile 479967 1270
NORWEY.Mobile 479968 1270
NORWEY.Mobile 47999 1270