// تماس با سوئد | تلفن سوئد | موبایل سوئد | هزینه مکالمه با سوئد
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با سوئد ، تلفن سوئد ، موبایل سوئد، هزینه مکالمه با سوئد

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور سوئد
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SWEDEN.Fix 46 520
SWEDEN.Mobile 4610 3718
SWEDEN.Mobile 4620 3718
SWEDEN.Mobile 46252 3718
SWEDEN.Mobile 46254 3718
SWEDEN.Mobile 46376 3718
SWEDEN.Mobile 46518 3718
SWEDEN.Mobile 46519 3718
SWEDEN.Mobile 4667 3718
SWEDEN.Mobile 46673 3718
SWEDEN.Mobile 46674 3718
SWEDEN.Mobile 46675 3718
SWEDEN.Mobile 46676 3718
SWEDEN.Mobile 467 3718
SWEDEN.Mobile 4670 3718
SWEDEN.Mobile 46700 3718
SWEDEN.Mobile 4671 3718
SWEDEN.Mobile 467190000 3718
SWEDEN.Mobile 467190001 3718
SWEDEN.Mobile 467190002 3718
SWEDEN.Mobile 4672 3718
SWEDEN.Mobile 467200 3718
SWEDEN.Mobile 467204 3718
SWEDEN.Mobile 467207 3718
SWEDEN.Mobile 467216 3718
SWEDEN.Mobile 467217 3718
SWEDEN.Mobile 467218 3718
SWEDEN.Mobile 467219 3718
SWEDEN.Mobile 4673 3718
SWEDEN.Mobile 46731211 3718
SWEDEN.Mobile 46731212 3718
SWEDEN.Mobile 4673171 3718
SWEDEN.Mobile 467328 3718
SWEDEN.Mobile 4673457 3718
SWEDEN.Mobile 4673458 3718
SWEDEN.Mobile 46734602 3718
SWEDEN.Mobile 46734609 3718
SWEDEN.Mobile 4673461 3718
SWEDEN.Mobile 4673462 3718
SWEDEN.Mobile 4673469 3718
SWEDEN.Mobile 4674 3718
SWEDEN.Mobile 4675 3718
SWEDEN.Mobile 4676 3718
SWEDEN.Mobile H3g 467602 36778
SWEDEN.Mobile 467605 3718
SWEDEN.Mobile 467609 3718
SWEDEN.Mobile 467637 3718
SWEDEN.Mobile 4676667 3718
SWEDEN.Mobile 4676670 3718
SWEDEN.Mobile 4676671 3718
SWEDEN.Mobile 4676672 3718
SWEDEN.Mobile 4676673 3718
SWEDEN.Mobile 4676674 3718
SWEDEN.Mobile 467676 3718
SWEDEN.Mobile 4677 3718
SWEDEN.Mobile 4679 3718
SWEDEN.Mobile 46939 3718
SWEDEN.Mobile 46944 3718
SWEDEN.Mobile 4699 3718