// تماس با سوئد | تلفن سوئد | موبایل سوئد | هزینه مکالمه با سوئد
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با سوئد ، تلفن سوئد ، موبایل سوئد، هزینه مکالمه با سوئد

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور سوئد
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SWEDEN.Fix 46 410
SWEDEN.Mobile 4610 2218
SWEDEN.Mobile 4620 2218
SWEDEN.Mobile 46252 2218
SWEDEN.Mobile 46254 2218
SWEDEN.Mobile 46376 2218
SWEDEN.Mobile 46518 2218
SWEDEN.Mobile 46519 2218
SWEDEN.Mobile 4667 2218
SWEDEN.Mobile 46673 2218
SWEDEN.Mobile 46674 2218
SWEDEN.Mobile 46675 2218
SWEDEN.Mobile 46676 2218
SWEDEN.Mobile 467 2218
SWEDEN.Mobile 4670 2218
SWEDEN.Mobile 46700 2218
SWEDEN.Mobile 4671 2218
SWEDEN.Mobile 467190000 2218
SWEDEN.Mobile 467190001 2218
SWEDEN.Mobile 467190002 2218
SWEDEN.Mobile 4672 2218
SWEDEN.Mobile 467200 2218
SWEDEN.Mobile 467204 2218
SWEDEN.Mobile 467207 2218
SWEDEN.Mobile 467216 2218
SWEDEN.Mobile 467217 2218
SWEDEN.Mobile 467218 2218
SWEDEN.Mobile 467219 2218
SWEDEN.Mobile 4673 2218
SWEDEN.Mobile 46731211 2218
SWEDEN.Mobile 46731212 2218
SWEDEN.Mobile 4673171 2218
SWEDEN.Mobile 467328 2218
SWEDEN.Mobile 4673457 2218
SWEDEN.Mobile 4673458 2218
SWEDEN.Mobile 46734602 2218
SWEDEN.Mobile 46734609 2218
SWEDEN.Mobile 4673461 2218
SWEDEN.Mobile 4673462 2218
SWEDEN.Mobile 4673469 2218
SWEDEN.Mobile 4674 2218
SWEDEN.Mobile 4675 2218
SWEDEN.Mobile 4676 2218
SWEDEN.Mobile H3g 467602 22582
SWEDEN.Mobile 467605 2218
SWEDEN.Mobile 467609 2218
SWEDEN.Mobile 467637 2218
SWEDEN.Mobile 4676667 2218
SWEDEN.Mobile 4676670 2218
SWEDEN.Mobile 4676671 2218
SWEDEN.Mobile 4676672 2218
SWEDEN.Mobile 4676673 2218
SWEDEN.Mobile 4676674 2218
SWEDEN.Mobile 467676 2218
SWEDEN.Mobile 4677 2218
SWEDEN.Mobile 4679 2218
SWEDEN.Mobile 46939 2218
SWEDEN.Mobile 46944 2218
SWEDEN.Mobile 4699 2218