// تماس با دانمارک | تلفن دانمارک | موبایل دانمارک | هزینه مکالمه با دانمارک
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با دانمارک ، تلفن دانمارک ، موبایل دانمارک، هزینه مکالمه با دانمارک

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور دانمارک
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
DENMARK.Fix 45 502
DENMARK.Mobile 4520 1620
DENMARK.Mobile 45206 1620
DENMARK.Mobile 45209 1620
DENMARK.Mobile 4521 1620
DENMARK.Mobile 4522 1620
DENMARK.Mobile 4523 1620
DENMARK.Mobile 452395 1620
DENMARK.Mobile 4524 1620
DENMARK.Mobile 4525 1620
DENMARK.Mobile 45257 1620
DENMARK.Mobile 45258 1620
DENMARK.Mobile 4526 1620
DENMARK.Mobile 4527 1620
DENMARK.Mobile 4528 1620
DENMARK.Mobile 4529 1620
DENMARK.Mobile 4530 1620
DENMARK.Mobile 4531 1620
DENMARK.Mobile 4531312 1620
DENMARK.Mobile 45318 1620
DENMARK.Mobile 45319 1620
DENMARK.Mobile 4540 1620
DENMARK.Mobile 45401 1620
DENMARK.Mobile 45404 1620
DENMARK.Mobile 45405 1620
DENMARK.Mobile 45409 1620
DENMARK.Mobile 4541 1620
DENMARK.Mobile 45414 1620
DENMARK.Mobile 45415 1620
DENMARK.Mobile 4542 1620
DENMARK.Mobile 45420 1620
DENMARK.Mobile 45423 1620
DENMARK.Mobile 45424 1620
DENMARK.Mobile 45425 1620
DENMARK.Mobile 454260 1620
DENMARK.Mobile 454270 1620
DENMARK.Mobile 454276 1620
DENMARK.Mobile 454279 1620
DENMARK.Mobile 45428 1620
DENMARK.Mobile 454280 1620
DENMARK.Mobile 454290 1620
DENMARK.Mobile 454295 1620
DENMARK.Mobile 454296 1620
DENMARK.Mobile 454299 1620
DENMARK.Mobile 4550 1620
DENMARK.Mobile 455063 1620
DENMARK.Mobile 455064 1620
DENMARK.Mobile 455068 1620
DENMARK.Mobile 455069 1620
DENMARK.Mobile 4551 1620
DENMARK.Mobile 455188 1620
DENMARK.Mobile 455189 1620
DENMARK.Mobile 4552 1620
DENMARK.Mobile 455210 1620
DENMARK.Mobile 455220 1620
DENMARK.Mobile 455222 1620
DENMARK.Mobile 455230 1620
DENMARK.Mobile 455240 1620
DENMARK.Mobile 455250 1620
DENMARK.Mobile 455252 1620
DENMARK.Mobile 455260 1620
DENMARK.Mobile 455270 1620
DENMARK.Mobile 455280 1620
DENMARK.Mobile 455290 1620
DENMARK.Mobile 4553 1620
DENMARK.Mobile 45531 1620
DENMARK.Mobile 455319 1620
DENMARK.Mobile 45532 1620
DENMARK.Mobile 455330 1620
DENMARK.Mobile 455332 1620
DENMARK.Mobile 455333 1620
DENMARK.Mobile 455334 1620
DENMARK.Mobile 455339 1620
DENMARK.Mobile 45534 1620
DENMARK.Mobile 45535 1620
DENMARK.Mobile 45539 1620
DENMARK.Mobile 4560 1620
DENMARK.Mobile 45601 1620
DENMARK.Mobile 45604 1620
DENMARK.Mobile 45605 1620
DENMARK.Mobile 45608 1620
DENMARK.Mobile 456090 1620
DENMARK.Mobile 456097 1620
DENMARK.Mobile 456098 1620
DENMARK.Mobile 456099 1620
DENMARK.Mobile 4561 1620
DENMARK.Mobile 456146 1620
DENMARK.Mobile 45618 1620
DENMARK.Mobile 45619 1620
DENMARK.Mobile 4570 1620
DENMARK.Mobile 4571 1620
DENMARK.Mobile 4580 1620
DENMARK.Mobile 4581 1620
DENMARK.Mobile 4591 1620
DENMARK.Mobile 4592 1620
DENMARK.Mobile 4593 1620