// تماس با انگلیس | تلفن انگلیس | موبایل انگلیس | هزینه مکالمه با انگلیس
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با انگلیس ، تلفن انگلیس ، موبایل انگلیس، هزینه مکالمه با انگلیس

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور انگلیس
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
UK.Fix 44 460
UK.Fix 441 460
UK.Fix 442 460
UK.Special 443 970
UK.Fix 445 460
UK.Mobile 447 1308
UK.Personal.Numbers 4470 8868
UK.Mobile 4471 1308
UK.Mobile 447106 1308
UK.Mobile 447107 1308
UK.Mobile 4472 1308
UK.Mobile 4473 1308
UK.Mobile 4474 1308
UK.Mobile 447400 1308
UK.Mobile 447401 1308
UK.Mobile 447402 1308
UK.Mobile 447403 1308
UK.Mobile 4474060 1308
UK.Mobile 4474061 1308
UK.Mobile 4474062 1308
UK.Mobile 4474063 1308
UK.Mobile 4474064 1308
UK.Mobile 4474065 1308
UK.Mobile 4474066 1308
UK.Mobile 4474068 1308
UK.Mobile 4474069 1308
UK.Mobile 447407 1308
UK.Mobile 4474080 1308
UK.Mobile 4474081 1308
UK.Mobile 4474082 1308
UK.Mobile 4474089 1308
UK.Mobile 447409 1308
UK.Mobile 447410 1308
UK.Mobile 447411 1308
UK.Mobile 447412 1308
UK.Mobile 447413 1308
UK.Mobile 447414 1308
UK.Mobile 447415 1308
UK.Mobile 447416 1308
UK.Mobile 4474170 1308
UK.Mobile 4474172 1308
UK.Mobile 4474180 1308
UK.Mobile 4474181 1308
UK.Mobile 4474182 1308
UK.Mobile 4474183 1308
UK.Mobile 4474184 1308
UK.Mobile 4474185 1308
UK.Mobile 4474186 1308
UK.Mobile 4474187 1308
UK.Mobile 4474188 1308
UK.Mobile 4474189 1308
UK.Mobile 447419 1308
UK.Mobile 447420 1308
UK.Mobile 447421 1308
UK.Mobile 447422 1308
UK.Mobile 447423 1308
UK.Mobile 447425 1308
UK.Mobile 447426 1308
UK.Mobile 447427 1308
UK.Mobile 447428 1308
UK.Mobile 447429 1308
UK.Mobile 447430 1308
UK.Mobile 447431 1308
UK.Mobile 447432 1308
UK.Mobile 447433 1308
UK.Mobile 447434 1308
UK.Mobile 447435 1308
UK.Mobile 447436 1308
UK.Mobile 447437 1308
UK.Mobile 4474390 1308
UK.Mobile 4474391 1308
UK.Mobile 4474410 1308
UK.Mobile 4474411 1308
UK.Mobile 4474412 1308
UK.Mobile 4474413 1308
UK.Mobile 4474415 1308
UK.Mobile 4474416 1308
UK.Mobile 4474417 1308
UK.Mobile 4474418 1308
UK.Mobile 4474419 1308
UK.Mobile 447442 1308
UK.Mobile 447443 1308
UK.Mobile 447444 1308
UK.Mobile 447445 1308
UK.Mobile 447446 1308
UK.Mobile 447447 1308
UK.Mobile 4474480 1308
UK.Mobile 447449 1308
UK.Mobile 447450 1308
UK.Mobile 4474510 1308
UK.Mobile 4474511 1308
UK.Mobile 4474512 1308
UK.Mobile 4474513 1308
UK.Mobile 4474514 1308
UK.Mobile 4474515 1308
UK.Mobile 4474516 1308
UK.Mobile 4474517 1308
UK.Mobile 4474518 1308
UK.Mobile 4474519 1308
UK.Mobile 4474520 1308
UK.Mobile 4474521 1308
UK.Mobile 4474522 1308
UK.Mobile 4474523 1308
UK.Mobile 4474524 1308
UK.Mobile 4474525 1308
UK.Mobile 4474526 1308
UK.Mobile 447453 1308
UK.Mobile 447454 1308
UK.Mobile 447455 1308
UK.Mobile 447456 1308
UK.Mobile 4474570 1308
UK.Mobile 4474571 1308
UK.Mobile 4474572 1308
UK.Mobile 4474573 1308
UK.Mobile 4474574 1308
UK.Mobile 4474575 1308
UK.Mobile 4474576 1308
UK.Mobile 4474577 1308
UK.Mobile 4474578 1308
UK.Mobile 4474579 1308
UK.Mobile 4474580 1308
UK.Mobile 4474581 1308
UK.Mobile 4474582 1308
UK.Mobile 4474583 1308
UK.Mobile 4474588 1308
UK.Mobile 4474590 1308
UK.Mobile 4474591 1308
UK.Mobile 4474592 1308
UK.Mobile 4474593 1308
UK.Mobile 4474594 1308
UK.Mobile 4474595 1308
UK.Mobile 4474596 1308
UK.Mobile 4474597 1308
UK.Mobile 4474598 1308
UK.Mobile 4474599 1308
UK.Mobile 447460 1308
UK.Mobile 447461 1308
UK.Mobile 447462 1308
UK.Mobile 447463 1308
UK.Mobile 447464 1308
UK.Mobile 4474650 1308
UK.Mobile 4474651 1308
UK.Mobile 4474653 1308
UK.Mobile 4474655 1308
UK.Mobile 447467 1308
UK.Mobile 447468 1308
UK.Mobile 447469 1308
UK.Mobile 447470 1308
UK.Mobile 447471 1308
UK.Mobile 447472 1308
UK.Mobile 447473 1308
UK.Mobile 447474 1308
UK.Mobile 4475 1308
UK.Mobile 447500 1308
UK.Mobile 447501 1308
UK.Mobile 447502 1308
UK.Mobile 447503 1308
UK.Mobile 447534 1308
UK.Mobile 447535 1308
UK.Mobile 4475374 1308
UK.Mobile 447538 1308
UK.Mobile 447539 1308
UK.Mobile 447550 1308
UK.Mobile 447551 1308
UK.Mobile 447552 1308
UK.Mobile 447553 1308
UK.Mobile 447554 1308
UK.Mobile 447555 1308
UK.Mobile 447556 1308
UK.Mobile 447557 1308
UK.Mobile 447570 1308
UK.Mobile 447572 1308
UK.Mobile 447573 1308
UK.Mobile 447574 1308
UK.Mobile 447579 1308
UK.Mobile 447580 1308
UK.Mobile 447581 1308
UK.Mobile 447582 1308
UK.Mobile 447583 1308
UK.Mobile 447584 1308
UK.Mobile 447585 1308
UK.Mobile 447586 1308
UK.Mobile 447587 1308
UK.Personal.Numbers 4476 8868
UK.Mobile 4477 1308
UK.Mobile 447717 1308
UK.Mobile 447721 1308
UK.Mobile 447722 1308
UK.Mobile 447726 1308
UK.Mobile 447733 1308
UK.Mobile 447741 1308
UK.Mobile 447747 1308
UK.Mobile 447748 1308
UK.Mobile 447757 1308
UK.Mobile 447758 1308
UK.Mobile 447760 1308
UK.Mobile 447765 1308
UK.Mobile 447766 1308
UK.Mobile 447767 1308
UK.Mobile 447768 1308
UK.Mobile 447769 1308
UK.Mobile 447770 1308
UK.Mobile 447771 1308
UK.Mobile 447772 1308
UK.Mobile 447773 1308
UK.Mobile 447774 1308
UK.Mobile 447775 1308
UK.Mobile 447776 1308
UK.Mobile 447778 1308
UK.Mobile 447779 1308
UK.Mobile 447780 1308
UK.Mobile 447785 1308
UK.Mobile 447786 1308
UK.Mobile 447787 1308
UK.Mobile 447788 1308
UK.Mobile 447789 1308
UK.Mobile 447790 1308
UK.Mobile 447791 1308
UK.Mobile 447792 1308
UK.Mobile 447794 1308
UK.Mobile 447795 1308
UK.Mobile 447796 1308
UK.Mobile 447798 1308
UK.Mobile 447799 1308
UK.Mobile 4478 1308
UK.Mobile 447800 1308
UK.Mobile 447804 1308
UK.Mobile 447805 1308
UK.Mobile 447806 1308
UK.Mobile 447807 1308
UK.Mobile 447810 1308
UK.Mobile 447811 1308
UK.Mobile 447812 1308
UK.Mobile 447813 1308
UK.Mobile 447814 1308
UK.Mobile 447815 1308
UK.Mobile 447816 1308
UK.Mobile 447817 1308
UK.Mobile 447818 1308
UK.Mobile 447823 1308
UK.Mobile 447824 1308
UK.Mobile 447825 1308
UK.Mobile 447826 1308
UK.Mobile 447827 1308
UK.Mobile 447831 1308
UK.Mobile 447833 1308
UK.Mobile 447836 1308
UK.Mobile 447837 1308
UK.Mobile 447847 1308
UK.Mobile 447852 1308
UK.Mobile 447854 1308
UK.Mobile 447855 1308
UK.Mobile 447866 1308
UK.Mobile 447867 1308
UK.Mobile 447870 1308
UK.Mobile 4478726 1308
UK.Mobile 4478728 1308
UK.Mobile 4478729 1308
UK.Mobile 447873 1308
UK.Mobile 4478740 1308
UK.Mobile 4478741 1308
UK.Mobile 4478742 1308
UK.Mobile 4478743 1308
UK.Mobile 4478746 1308
UK.Mobile 4478747 1308
UK.Mobile 4478748 1308
UK.Mobile 4478749 1308
UK.Mobile 447875 1308
UK.Mobile 447876 1308
UK.Mobile 447879 1308
UK.Mobile 447880 1308
UK.Mobile 447881 1308
UK.Mobile 447884 1308
UK.Mobile 447885 1308
UK.Mobile 447887 1308
UK.Mobile 447889 1308
UK.Mobile 447890 1308
UK.Mobile 447891 1308
UK.Mobile 4478923 1308
UK.Mobile 4478924 1308
UK.Mobile 4478926 1308
UK.Mobile 4478927 1308
UK.Mobile 4478928 1308
UK.Mobile 4478929 1308
UK.Mobile 4478932 1308
UK.Mobile 4478934 1308
UK.Mobile 4478935 1308
UK.Mobile 4478936 1308
UK.Mobile 4478937 1308
UK.Mobile 447894 1308
UK.Mobile 447895 1308
UK.Mobile 447896 1308
UK.Mobile 447899 1308
UK.Mobile 4479 1308
UK.Mobile 447900 1308
UK.Mobile 447901 1308
UK.Mobile 447902 1308
UK.Mobile 447903 1308
UK.Mobile 447904 1308
UK.Mobile 447905 1308
UK.Mobile 447906 1308
UK.Mobile 447907 1308
UK.Mobile 447908 1308
UK.Mobile 447909 1308
UK.Mobile 447910 1308
UK.Mobile 4479110 1308
UK.Mobile 447912 1308
UK.Mobile 447913 1308
UK.Mobile 447914 1308
UK.Mobile 447917 1308
UK.Mobile 447918 1308
UK.Mobile 447919 1308
UK.Mobile 447920 1308
UK.Mobile 447921 1308
UK.Mobile 447922 1308
UK.Mobile 447923 1308
UK.Mobile 447925 1308
UK.Mobile 447926 1308
UK.Mobile 447927 1308
UK.Mobile 447928 1308
UK.Mobile 447929 1308
UK.Mobile 447930 1308
UK.Mobile 447931 1308
UK.Mobile 447932 1308
UK.Mobile 447933 1308
UK.Mobile 447934 1308
UK.Mobile 447935 1308
UK.Mobile 447936 1308
UK.Mobile 447938 1308
UK.Mobile 447939 1308
UK.Mobile 447940 1308
UK.Mobile 447941 1308
UK.Mobile 447942 1308
UK.Mobile 447943 1308
UK.Mobile 447944 1308
UK.Mobile 447945 1308
UK.Mobile 447946 1308
UK.Mobile 447947 1308
UK.Mobile 447948 1308
UK.Mobile 447949 1308
UK.Mobile 447950 1308
UK.Mobile 447951 1308
UK.Mobile 447952 1308
UK.Mobile 447953 1308
UK.Mobile 447954 1308
UK.Mobile 447955 1308
UK.Mobile 447956 1308
UK.Mobile 447957 1308
UK.Mobile 447958 1308
UK.Mobile 447959 1308
UK.Mobile 447960 1308
UK.Mobile 447961 1308
UK.Mobile 447962 1308
UK.Mobile 447963 1308
UK.Mobile 447964 1308
UK.Mobile 447965 1308
UK.Mobile 447966 1308
UK.Mobile 447967 1308
UK.Mobile 447968 1308
UK.Mobile 447969 1308
UK.Mobile 447970 1308
UK.Mobile 447971 1308
UK.Mobile 447972 1308
UK.Mobile 447973 1308
UK.Mobile 447974 1308
UK.Mobile 447975 1308
UK.Mobile 447976 1308
UK.Mobile 447977 1308
UK.Mobile 447979 1308
UK.Mobile 447980 1308
UK.Mobile 447981 1308
UK.Mobile 447982 1308
UK.Mobile 447983 1308
UK.Mobile 447984 1308
UK.Mobile 447985 1308
UK.Mobile 447986 1308
UK.Mobile 447987 1308
UK.Mobile 447989 1308
UK.Mobile 447990 1308
UK.Mobile 447999 1308
UK.Fix 448 460
UK.Personal.Numbers 4484 8530
UK.Fix 4491 460