// تماس با انگلیس | تلفن انگلیس | موبایل انگلیس | هزینه مکالمه با انگلیس
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با انگلیس ، تلفن انگلیس ، موبایل انگلیس، هزینه مکالمه با انگلیس

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور انگلیس
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
UK.Fix 44 676
UK.Fix 441 676
UK.Fix 442 676
UK.Special 443 1820
UK.Fix 445 676
UK.Personal.Numbers 447 23868
UK.Personal.Numbers 4470 23868
UK.Mobile 4471 2028
UK.Mobile 447106 2028
UK.Mobile 447107 2028
UK.Mobile 4472 2028
UK.Mobile 4473 2028
UK.Mobile 4474 2028
UK.Mobile 447400 2028
UK.Mobile 447401 2028
UK.Mobile 447402 2028
UK.Mobile 447403 2028
UK.Mobile 4474060 2028
UK.Mobile 4474061 2028
UK.Mobile 4474062 2028
UK.Mobile 4474063 2028
UK.Mobile 4474064 2028
UK.Mobile 4474065 2028
UK.Mobile 4474066 2028
UK.Mobile 4474068 2028
UK.Mobile 4474069 2028
UK.Mobile 447407 2028
UK.Mobile 4474080 2028
UK.Mobile 4474081 2028
UK.Mobile 4474082 2028
UK.Mobile 4474089 2028
UK.Mobile 447409 2028
UK.Mobile 447410 2028
UK.Mobile 447411 2028
UK.Mobile 447412 2028
UK.Mobile 447413 2028
UK.Mobile 447414 2028
UK.Mobile 447415 2028
UK.Mobile 447416 2028
UK.Mobile 4474170 2028
UK.Mobile 4474172 2028
UK.Mobile 4474180 2028
UK.Mobile 4474181 2028
UK.Mobile 4474182 2028
UK.Mobile 4474183 2028
UK.Mobile 4474184 2028
UK.Mobile 4474185 2028
UK.Mobile 4474186 2028
UK.Mobile 4474187 2028
UK.Mobile 4474188 2028
UK.Mobile 4474189 2028
UK.Mobile 447419 2028
UK.Mobile 447420 2028
UK.Mobile 447421 2028
UK.Mobile 447422 2028
UK.Mobile 447423 2028
UK.Mobile 447425 2028
UK.Mobile 447426 2028
UK.Mobile 447427 2028
UK.Mobile 447428 2028
UK.Mobile 447429 2028
UK.Mobile 447430 2028
UK.Mobile 447431 2028
UK.Mobile 447432 2028
UK.Mobile 447433 2028
UK.Mobile 447434 2028
UK.Mobile 447435 2028
UK.Mobile 447436 2028
UK.Mobile 447437 2028
UK.Mobile 4474390 2028
UK.Mobile 4474391 2028
UK.Mobile 4474410 2028
UK.Mobile 4474411 2028
UK.Mobile 4474412 2028
UK.Mobile 4474413 2028
UK.Mobile 4474415 2028
UK.Mobile 4474416 2028
UK.Mobile 4474417 2028
UK.Mobile 4474418 2028
UK.Mobile 4474419 2028
UK.Mobile 447442 2028
UK.Mobile 447443 2028
UK.Mobile 447444 2028
UK.Mobile 447445 2028
UK.Mobile 447446 2028
UK.Mobile 447447 2028
UK.Mobile 4474480 2028
UK.Mobile 447449 2028
UK.Mobile 447450 2028
UK.Mobile 4474510 2028
UK.Mobile 4474511 2028
UK.Mobile 4474512 2028
UK.Mobile 4474513 2028
UK.Mobile 4474514 2028
UK.Mobile 4474515 2028
UK.Mobile 4474516 2028
UK.Mobile 4474517 2028
UK.Mobile 4474518 2028
UK.Mobile 4474519 2028
UK.Mobile 4474520 2028
UK.Mobile 4474521 2028
UK.Mobile 4474522 2028
UK.Mobile 4474523 2028
UK.Mobile 4474524 2028
UK.Mobile 4474525 2028
UK.Mobile 4474526 2028
UK.Mobile 447453 2028
UK.Mobile 447454 2028
UK.Mobile 447455 2028
UK.Mobile 447456 2028
UK.Mobile 4474570 2028
UK.Mobile 4474571 2028
UK.Mobile 4474572 2028
UK.Mobile 4474573 2028
UK.Mobile 4474574 2028
UK.Mobile 4474575 2028
UK.Mobile 4474576 2028
UK.Mobile 4474577 2028
UK.Mobile 4474578 2028
UK.Mobile 4474579 2028
UK.Mobile 4474580 2028
UK.Mobile 4474581 2028
UK.Mobile 4474582 2028
UK.Mobile 4474583 2028
UK.Mobile 4474588 2028
UK.Mobile 4474590 2028
UK.Mobile 4474591 2028
UK.Mobile 4474592 2028
UK.Mobile 4474593 2028
UK.Mobile 4474594 2028
UK.Mobile 4474595 2028
UK.Mobile 4474596 2028
UK.Mobile 4474597 2028
UK.Mobile 4474598 2028
UK.Mobile 4474599 2028
UK.Mobile 447460 2028
UK.Mobile 447461 2028
UK.Mobile 447462 2028
UK.Mobile 447463 2028
UK.Mobile 447464 2028
UK.Mobile 4474650 2028
UK.Mobile 4474651 2028
UK.Mobile 4474653 2028
UK.Mobile 4474655 2028
UK.Mobile 447467 2028
UK.Mobile 447468 2028
UK.Mobile 447469 2028
UK.Mobile 447470 2028
UK.Mobile 447471 2028
UK.Mobile 447472 2028
UK.Mobile 447473 2028
UK.Mobile 447474 2028
UK.Mobile 4475 2028
UK.Mobile 447500 2028
UK.Mobile 447501 2028
UK.Mobile 447502 2028
UK.Mobile 447503 2028
UK.Mobile 447534 2028
UK.Mobile 447535 2028
UK.Mobile 4475374 2028
UK.Mobile 447538 2028
UK.Mobile 447539 2028
UK.Mobile 447550 2028
UK.Mobile 447551 2028
UK.Mobile 447552 2028
UK.Mobile 447553 2028
UK.Mobile 447554 2028
UK.Mobile 447555 2028
UK.Mobile 447556 2028
UK.Mobile 447557 2028
UK.Mobile 447570 2028
UK.Mobile 447572 2028
UK.Mobile 447573 2028
UK.Mobile 447574 2028
UK.Mobile 447579 2028
UK.Mobile 447580 2028
UK.Mobile 447581 2028
UK.Mobile 447582 2028
UK.Mobile 447583 2028
UK.Mobile 447584 2028
UK.Mobile 447585 2028
UK.Mobile 447586 2028
UK.Mobile 447587 2028
UK.Personal.Numbers 4476 23868
UK.Mobile 4477 2028
UK.Mobile 447717 2028
UK.Mobile 447721 2028
UK.Mobile 447722 2028
UK.Mobile 447726 2028
UK.Mobile 447733 2028
UK.Mobile 447741 2028
UK.Mobile 447747 2028
UK.Mobile 447748 2028
UK.Mobile 447757 2028
UK.Mobile 447758 2028
UK.Mobile 447760 2028
UK.Mobile 447765 2028
UK.Mobile 447766 2028
UK.Mobile 447767 2028
UK.Mobile 447768 2028
UK.Mobile 447769 2028
UK.Mobile 447770 2028
UK.Mobile 447771 2028
UK.Mobile 447772 2028
UK.Mobile 447773 2028
UK.Mobile 447774 2028
UK.Mobile 447775 2028
UK.Mobile 447776 2028
UK.Mobile 447778 2028
UK.Mobile 447779 2028
UK.Mobile 447780 2028
UK.Mobile 447785 2028
UK.Mobile 447786 2028
UK.Mobile 447787 2028
UK.Mobile 447788 2028
UK.Mobile 447789 2028
UK.Mobile 447790 2028
UK.Mobile 447791 2028
UK.Mobile 447792 2028
UK.Mobile 447794 2028
UK.Mobile 447795 2028
UK.Mobile 447796 2028
UK.Mobile 447798 2028
UK.Mobile 447799 2028
UK.Mobile 4478 2028
UK.Mobile 447800 2028
UK.Mobile 447804 2028
UK.Mobile 447805 2028
UK.Mobile 447806 2028
UK.Mobile 447807 2028
UK.Mobile 447810 2028
UK.Mobile 447811 2028
UK.Mobile 447812 2028
UK.Mobile 447813 2028
UK.Mobile 447814 2028
UK.Mobile 447815 2028
UK.Mobile 447816 2028
UK.Mobile 447817 2028
UK.Mobile 447818 2028
UK.Mobile 447823 2028
UK.Mobile 447824 2028
UK.Mobile 447825 2028
UK.Mobile 447826 2028
UK.Mobile 447827 2028
UK.Mobile 447831 2028
UK.Mobile 447833 2028
UK.Mobile 447836 2028
UK.Mobile 447837 2028
UK.Mobile 447847 2028
UK.Mobile 447852 2028
UK.Mobile 447854 2028
UK.Mobile 447855 2028
UK.Mobile 447866 2028
UK.Mobile 447867 2028
UK.Mobile 447870 2028
UK.Mobile 4478726 2028
UK.Mobile 4478728 2028
UK.Mobile 4478729 2028
UK.Mobile 447873 2028
UK.Mobile 4478740 2028
UK.Mobile 4478741 2028
UK.Mobile 4478742 2028
UK.Mobile 4478743 2028
UK.Mobile 4478746 2028
UK.Mobile 4478747 2028
UK.Mobile 4478748 2028
UK.Mobile 4478749 2028
UK.Mobile 447875 2028
UK.Mobile 447876 2028
UK.Mobile 447879 2028
UK.Mobile 447880 2028
UK.Mobile 447881 2028
UK.Mobile 447884 2028
UK.Mobile 447885 2028
UK.Mobile 447887 2028
UK.Mobile 447889 2028
UK.Mobile 447890 2028
UK.Mobile 447891 2028
UK.Mobile 4478923 2028
UK.Mobile 4478924 2028
UK.Mobile 4478926 2028
UK.Mobile 4478927 2028
UK.Mobile 4478928 2028
UK.Mobile 4478929 2028
UK.Mobile 4478932 2028
UK.Mobile 4478934 2028
UK.Mobile 4478935 2028
UK.Mobile 4478936 2028
UK.Mobile 4478937 2028
UK.Mobile 447894 2028
UK.Mobile 447895 2028
UK.Mobile 447896 2028
UK.Mobile 447899 2028
UK.Mobile 4479 2028
UK.Mobile 447900 2028
UK.Mobile 447901 2028
UK.Mobile 447902 2028
UK.Mobile 447903 2028
UK.Mobile 447904 2028
UK.Mobile 447905 2028
UK.Mobile 447906 2028
UK.Mobile 447907 2028
UK.Mobile 447908 2028
UK.Mobile 447909 2028
UK.Mobile 447910 2028
UK.Mobile 4479110 2028
UK.Mobile 447912 2028
UK.Mobile 447913 2028
UK.Mobile 447914 2028
UK.Mobile 447917 2028
UK.Mobile 447918 2028
UK.Mobile 447919 2028
UK.Mobile 447920 2028
UK.Mobile 447921 2028
UK.Mobile 447922 2028
UK.Mobile 447923 2028
UK.Mobile 447925 2028
UK.Mobile 447926 2028
UK.Mobile 447927 2028
UK.Mobile 447928 2028
UK.Mobile 447929 2028
UK.Mobile 447930 2028
UK.Mobile 447931 2028
UK.Mobile 447932 2028
UK.Mobile 447933 2028
UK.Mobile 447934 2028
UK.Mobile 447935 2028
UK.Mobile 447936 2028
UK.Mobile 447938 2028
UK.Mobile 447939 2028
UK.Mobile 447940 2028
UK.Mobile 447941 2028
UK.Mobile 447942 2028
UK.Mobile 447943 2028
UK.Mobile 447944 2028
UK.Mobile 447945 2028
UK.Mobile 447946 2028
UK.Mobile 447947 2028
UK.Mobile 447948 2028
UK.Mobile 447949 2028
UK.Mobile 447950 2028
UK.Mobile 447951 2028
UK.Mobile 447952 2028
UK.Mobile 447953 2028
UK.Mobile 447954 2028
UK.Mobile 447955 2028
UK.Mobile 447956 2028
UK.Mobile 447957 2028
UK.Mobile 447958 2028
UK.Mobile 447959 2028
UK.Mobile 447960 2028
UK.Mobile 447961 2028
UK.Mobile 447962 2028
UK.Mobile 447963 2028
UK.Mobile 447964 2028
UK.Mobile 447965 2028
UK.Mobile 447966 2028
UK.Mobile 447967 2028
UK.Mobile 447968 2028
UK.Mobile 447969 2028
UK.Mobile 447970 2028
UK.Mobile 447971 2028
UK.Mobile 447972 2028
UK.Mobile 447973 2028
UK.Mobile 447974 2028
UK.Mobile 447975 2028
UK.Mobile 447976 2028
UK.Mobile 447977 2028
UK.Mobile 447979 2028
UK.Mobile 447980 2028
UK.Mobile 447981 2028
UK.Mobile 447982 2028
UK.Mobile 447983 2028
UK.Mobile 447984 2028
UK.Mobile 447985 2028
UK.Mobile 447986 2028
UK.Mobile 447987 2028
UK.Mobile 447989 2028
UK.Mobile 447990 2028
UK.Mobile 447999 2028
UK.Fix 448 676
UK.Personal.Numbers 4484 23868
UK.Fix 4491 676