// تماس با اسلوواکی | تلفن اسلوواکی | موبایل اسلوواکی | هزینه مکالمه با اسلوواکی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با اسلوواکی ، تلفن اسلوواکی ، موبایل اسلوواکی، هزینه مکالمه با اسلوواکی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور اسلوواکی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SLOVAKIA.Fix 421 1040
SLOVAKIA.Mobile 421901 3732
SLOVAKIA.Mobile 421902 3732
SLOVAKIA.Mobile 421903 3732
SLOVAKIA.Mobile 421904 3732
SLOVAKIA.Mobile 421905 3732
SLOVAKIA.Mobile 421906 3732
SLOVAKIA.Mobile 421907 3732
SLOVAKIA.Mobile 421908 3732
SLOVAKIA.Mobile 421909 3732
SLOVAKIA.Mobile 421910 3732
SLOVAKIA.Mobile 421911 3732
SLOVAKIA.Mobile 421912 3732
SLOVAKIA.Mobile 421914 3732
SLOVAKIA.Mobile 421915 3732
SLOVAKIA.Mobile 421916 3732
SLOVAKIA.Mobile 421917 3732
SLOVAKIA.Mobile 421918 3732
SLOVAKIA.Mobile 421919 3732
SLOVAKIA.Mobile 421940 3732
SLOVAKIA.Mobile 421944 3732
SLOVAKIA.Mobile 421945 3732
SLOVAKIA.Mobile 421948 3732
SLOVAKIA.Mobile 421949 3732