// تماس با اسلوواکی | تلفن اسلوواکی | موبایل اسلوواکی | هزینه مکالمه با اسلوواکی
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با اسلوواکی ، تلفن اسلوواکی ، موبایل اسلوواکی، هزینه مکالمه با اسلوواکی

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور اسلوواکی
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SLOVAKIA.Fix 421 914
SLOVAKIA.Mobile 421901 2300
SLOVAKIA.Mobile 421902 2300
SLOVAKIA.Mobile 421903 2300
SLOVAKIA.Mobile 421904 2300
SLOVAKIA.Mobile 421905 2300
SLOVAKIA.Mobile 421906 2300
SLOVAKIA.Mobile 421907 2300
SLOVAKIA.Mobile 421908 2300
SLOVAKIA.Mobile 421909 2300
SLOVAKIA.Mobile 421910 2300
SLOVAKIA.Mobile 421911 2300
SLOVAKIA.Mobile 421912 2300
SLOVAKIA.Mobile 421914 2300
SLOVAKIA.Mobile 421915 2300
SLOVAKIA.Mobile 421916 2300
SLOVAKIA.Mobile 421917 2300
SLOVAKIA.Mobile 421918 2300
SLOVAKIA.Mobile 421919 2300
SLOVAKIA.Mobile 421940 2300
SLOVAKIA.Mobile 421944 2300
SLOVAKIA.Mobile 421945 2300
SLOVAKIA.Mobile 421948 2300
SLOVAKIA.Mobile 421949 2300