// تماس با سوئیس | تلفن سوئیس | موبایل سوئیس | هزینه مکالمه با سوئیس
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با سوئیس ، تلفن سوئیس ، موبایل سوئیس، هزینه مکالمه با سوئیس

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور سوئیس
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SWITZERLAND.Fix 41 3640
SWITZERLAND.Fix 412 3640
SWITZERLAND.Fix 416 3640
SWITZERLAND.Mobile 4174 40000
SWITZERLAND.Mobile 4175 40000
SWITZERLAND.Mobile 41754 40000
SWITZERLAND.Mobile 4176 40000
SWITZERLAND.Mobile 41760 40000
SWITZERLAND.Mobile 41768 40000
SWITZERLAND.Mobile 417690 40000
SWITZERLAND.Mobile 417697 40000
SWITZERLAND.Mobile 417698 40000
SWITZERLAND.Mobile 417699 40000
SWITZERLAND.Mobile 4177 40000
SWITZERLAND.Mobile 41770 40000
SWITZERLAND.Mobile 417700 40000
SWITZERLAND.Mobile 417702 40000
SWITZERLAND.Mobile 41772 40000
SWITZERLAND.Mobile 417730 40000
SWITZERLAND.Mobile 417731 40000
SWITZERLAND.Mobile 4177357 40000
SWITZERLAND.Mobile 41774 40000
SWITZERLAND.Mobile 41775 40000
SWITZERLAND.Mobile 41777 40000
SWITZERLAND.Mobile 41779 40000
SWITZERLAND.Mobile 4178 40000
SWITZERLAND.Mobile 4179 40000
SWITZERLAND.Mobile 41790 40000
SWITZERLAND.Mobile 41798 40000
SWITZERLAND.Mobile 417990 40000
SWITZERLAND.Mobile 417996 40000
SWITZERLAND.Mobile 4179977 40000
SWITZERLAND.Mobile 4179978 40000
SWITZERLAND.Mobile 4179979 40000
SWITZERLAND.Mobile 4186 40000
SWITZERLAND.Mobile 4186074279 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607540 40000
SWITZERLAND.Mobile 41860760 40000
SWITZERLAND.Mobile 41860768 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607690 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607697 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607698 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607699 40000
SWITZERLAND.Mobile 4186077 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607700 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607702 40000
SWITZERLAND.Mobile 41860772 40000
SWITZERLAND.Mobile 41860773 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607730 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607731 40000
SWITZERLAND.Mobile 4186077357 40000
SWITZERLAND.Mobile 41860774 40000
SWITZERLAND.Mobile 41860775 40000
SWITZERLAND.Mobile 41860777 40000
SWITZERLAND.Mobile 41860779 40000
SWITZERLAND.Mobile 4186078 40000
SWITZERLAND.Mobile 41860790 40000
SWITZERLAND.Mobile 41860798 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607990 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607996 40000
SWITZERLAND.Mobile 418607997 40000
SWITZERLAND.Mobile 4186079977 40000
SWITZERLAND.Mobile 4186079978 40000
SWITZERLAND.Mobile 4186079979 40000