// تماس با سوئیس | تلفن سوئیس | موبایل سوئیس | هزینه مکالمه با سوئیس
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با سوئیس ، تلفن سوئیس ، موبایل سوئیس، هزینه مکالمه با سوئیس

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور سوئیس
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
SWITZERLAND.Fix 41 1146
SWITZERLAND.Fix 412 1146
SWITZERLAND.Fix 416 1146
SWITZERLAND.Mobile 4174 20280
SWITZERLAND.Mobile 4175 20280
SWITZERLAND.Mobile 41754 20280
SWITZERLAND.Mobile 4176 20280
SWITZERLAND.Mobile 41760 20280
SWITZERLAND.Mobile 41768 20280
SWITZERLAND.Mobile 417690 20280
SWITZERLAND.Mobile 417697 20280
SWITZERLAND.Mobile 417698 20280
SWITZERLAND.Mobile 417699 20280
SWITZERLAND.Mobile 4177 20280
SWITZERLAND.Mobile 41770 20280
SWITZERLAND.Mobile 417700 20280
SWITZERLAND.Mobile 417702 20280
SWITZERLAND.Mobile 41772 20280
SWITZERLAND.Mobile 417730 20280
SWITZERLAND.Mobile 417731 20280
SWITZERLAND.Mobile 4177357 20280
SWITZERLAND.Mobile 41774 20280
SWITZERLAND.Mobile 41775 20280
SWITZERLAND.Mobile 41777 20280
SWITZERLAND.Mobile 41779 20280
SWITZERLAND.Mobile 4178 20280
SWITZERLAND.Mobile 4179 20280
SWITZERLAND.Mobile 41790 20280
SWITZERLAND.Mobile 41798 20280
SWITZERLAND.Mobile 417990 20280
SWITZERLAND.Mobile 417996 20280
SWITZERLAND.Mobile 4179977 20280
SWITZERLAND.Mobile 4179978 20280
SWITZERLAND.Mobile 4179979 20280
SWITZERLAND.Mobile 4186 20280
SWITZERLAND.Mobile 4186074279 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607540 20280
SWITZERLAND.Mobile 41860760 20280
SWITZERLAND.Mobile 41860768 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607690 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607697 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607698 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607699 20280
SWITZERLAND.Mobile 4186077 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607700 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607702 20280
SWITZERLAND.Mobile 41860772 20280
SWITZERLAND.Mobile 41860773 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607730 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607731 20280
SWITZERLAND.Mobile 4186077357 20280
SWITZERLAND.Mobile 41860774 20280
SWITZERLAND.Mobile 41860775 20280
SWITZERLAND.Mobile 41860777 20280
SWITZERLAND.Mobile 41860779 20280
SWITZERLAND.Mobile 4186078 20280
SWITZERLAND.Mobile 41860790 20280
SWITZERLAND.Mobile 41860798 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607990 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607996 20280
SWITZERLAND.Mobile 418607997 20280
SWITZERLAND.Mobile 4186079977 20280
SWITZERLAND.Mobile 4186079978 20280
SWITZERLAND.Mobile 4186079979 20280