// تماس با بلغارستان | تلفن بلغارستان | موبایل بلغارستان | هزینه مکالمه با بلغارستان
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با بلغارستان ، تلفن بلغارستان ، موبایل بلغارستان، هزینه مکالمه با بلغارستان

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور بلغارستان
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
BULGARIA.Fix 359 7408
BULGARIA.Mobile 359430 24228
BULGARIA.Mobile 35948 24228
BULGARIA.Mobile 35987 24228
BULGARIA.Mobile 35988 24228
BULGARIA.Mobile 35989 24228
BULGARIA.Mobile 35998 24228
BULGARIA.Mobile 35999 24228