// تماس با فرانسه | تلفن فرانسه | موبایل فرانسه | هزینه مکالمه با فرانسه
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با فرانسه ، تلفن فرانسه ، موبایل فرانسه، هزینه مکالمه با فرانسه

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور فرانسه
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
FRANCE.Fix 33 410
FRANCE.Mobile 336 2670
FRANCE.Mobile 336001 2670
FRANCE.Mobile 336002 2670
FRANCE.Mobile 336003 2670
FRANCE.Mobile 336004 2670
FRANCE.Mobile 336007 2670
FRANCE.Mobile 336009 2670
FRANCE.Mobile 33601 2670
FRANCE.Mobile 336015 2670
FRANCE.Mobile 336020 2670
FRANCE.Mobile 336021 2670
FRANCE.Mobile 336022 2670
FRANCE.Mobile 336023 2670
FRANCE.Mobile 336024 2670
FRANCE.Mobile 336025 2670
FRANCE.Mobile 336026 2670
FRANCE.Mobile 336027 2670
FRANCE.Mobile 336028 2670
FRANCE.Mobile 336029 2670
FRANCE.Mobile 33603 2670
FRANCE.Mobile 336040 2670
FRANCE.Mobile 336041 2670
FRANCE.Mobile 336042 2670
FRANCE.Mobile 336043 2670
FRANCE.Mobile 336044 2670
FRANCE.Mobile 336045 2670
FRANCE.Mobile 336046 2670
FRANCE.Mobile 336047 2670
FRANCE.Mobile 336048 2670
FRANCE.Mobile 336049 2670
FRANCE.Mobile 336050 2670
FRANCE.Mobile 336051 2670
FRANCE.Mobile 336052 2670
FRANCE.Mobile 336053 2670
FRANCE.Mobile 336054 2670
FRANCE.Mobile 336055 2670
FRANCE.Mobile 336056 2670
FRANCE.Mobile 336057 2670
FRANCE.Mobile 336058 2670
FRANCE.Mobile 336059 2670
FRANCE.Mobile 33607 2670
FRANCE.Mobile 33608 2670
FRANCE.Mobile 33609 2670
FRANCE.Mobile 3361 2670
FRANCE.Mobile 3362 2670
FRANCE.Mobile 33630 2670
FRANCE.Mobile 33631 2670
FRANCE.Mobile 33632 2670
FRANCE.Mobile 33633 2670
FRANCE.Mobile 33634 2670
FRANCE.Mobile 33635 2670
FRANCE.Mobile 33636 2670
FRANCE.Mobile 33637 2670
FRANCE.Mobile 3363800 2670
FRANCE.Mobile 3363801 2670
FRANCE.Mobile 3363802 2670
FRANCE.Mobile 3363803 2670
FRANCE.Mobile 3363804 2670
FRANCE.Mobile 3363805 2670
FRANCE.Mobile 3363808 2670
FRANCE.Mobile 3363809 2670
FRANCE.Mobile 336381 2670
FRANCE.Mobile 336382 2670
FRANCE.Mobile 336383 2670
FRANCE.Mobile 336384 2670
FRANCE.Mobile 336385 2670
FRANCE.Mobile 336386 2670
FRANCE.Mobile 336387 2670
FRANCE.Mobile 336388 2670
FRANCE.Mobile 336389 2670
FRANCE.Mobile 3364000 2670
FRANCE.Mobile 3364001 2670
FRANCE.Mobile 3364002 2670
FRANCE.Mobile 3364003 2670
FRANCE.Mobile 3364004 2670
FRANCE.Mobile 3364005 2670
FRANCE.Mobile 3364006 2670
FRANCE.Mobile 3364007 2670
FRANCE.Mobile 3364008 2670
FRANCE.Mobile 3364009 2670
FRANCE.Mobile 336401 2670
FRANCE.Mobile 336402 2670
FRANCE.Mobile 336403 2670
FRANCE.Mobile 336404 2670
FRANCE.Mobile 336405 2670
FRANCE.Mobile 336406 2670
FRANCE.Mobile 336407 2670
FRANCE.Mobile 336408 2670
FRANCE.Mobile 336409 2670
FRANCE.Mobile 336410 2670
FRANCE.Mobile 336411 2670
FRANCE.Mobile 336412 2670
FRANCE.Mobile 336413 2670
FRANCE.Mobile 336414 2670
FRANCE.Mobile 336415 2670
FRANCE.Mobile 3364160 2670
FRANCE.Mobile 3364161 2670
FRANCE.Mobile 3364162 2670
FRANCE.Mobile 3364163 2670
FRANCE.Mobile 3364164 2670
FRANCE.Mobile 3364165 2670
FRANCE.Mobile 3364166 2670
FRANCE.Mobile 3364167 2670
FRANCE.Mobile 3364168 2670
FRANCE.Mobile 3364169 2670
FRANCE.Mobile 336417 2670
FRANCE.Mobile 336418 2670
FRANCE.Mobile 336419 2670
FRANCE.Mobile 33642 2670
FRANCE.Mobile 33643 2670
FRANCE.Mobile 336440 2670
FRANCE.Mobile 336441 2670
FRANCE.Mobile 336442 2670
FRANCE.Mobile 336443 2670
FRANCE.Mobile 336444 2670
FRANCE.Mobile 336445 2670
FRANCE.Mobile 336446 2670
FRANCE.Mobile 336447 2670
FRANCE.Mobile 336448 2670
FRANCE.Mobile 336449 2670
FRANCE.Mobile 33645 2670
FRANCE.Mobile 33646 2670
FRANCE.Mobile 33647 2670
FRANCE.Mobile 33648 2670
FRANCE.Mobile 336490 2670
FRANCE.Mobile 336491 2670
FRANCE.Mobile 336492 2670
FRANCE.Mobile 336493 2670
FRANCE.Mobile 336494 2670
FRANCE.Mobile 3364950 2670
FRANCE.Mobile 3364951 2670
FRANCE.Mobile 3364952 2670
FRANCE.Mobile 3364953 2670
FRANCE.Mobile 3364954 2670
FRANCE.Mobile 3364955 2670
FRANCE.Mobile 3364956 2670
FRANCE.Mobile 3364957 2670
FRANCE.Mobile 3364958 2670
FRANCE.Mobile 3364959 2670
FRANCE.Mobile 336496 2670
FRANCE.Mobile 336497 2670
FRANCE.Mobile 336498 2670
FRANCE.Mobile 3364990 2670
FRANCE.Mobile 3364991 2670
FRANCE.Mobile 3364992 2670
FRANCE.Mobile 3364993 2670
FRANCE.Mobile 3364994 2670
FRANCE.Mobile 3364995 2670
FRANCE.Mobile 3364996 2670
FRANCE.Mobile 3364997 2670
FRANCE.Mobile 3364998 2670
FRANCE.Mobile 3364999 2670
FRANCE.Mobile 33650 2670
FRANCE.Mobile 33651 2670
FRANCE.Mobile 33652 2670
FRANCE.Mobile 33653 2670
FRANCE.Mobile 33654 2670
FRANCE.Mobile 33655 2670
FRANCE.Mobile 336560 2670
FRANCE.Mobile 336561 2670
FRANCE.Mobile 336562 2670
FRANCE.Mobile 336563 2670
FRANCE.Mobile 336564 2670
FRANCE.Mobile 336565 2670
FRANCE.Mobile 3365660 2670
FRANCE.Mobile 3365662 2670
FRANCE.Mobile 3365663 2670
FRANCE.Mobile 3365664 2670
FRANCE.Mobile 3365665 2670
FRANCE.Mobile 3365666 2670
FRANCE.Mobile 3365667 2670
FRANCE.Mobile 3365668 2670
FRANCE.Mobile 3365669 2670
FRANCE.Mobile 336567 2670
FRANCE.Mobile 336568 2670
FRANCE.Mobile 336569 2670
FRANCE.Mobile 33657 2670
FRANCE.Mobile 33658 2670
FRANCE.Mobile 33659 2670
FRANCE.Mobile 3366 2670
FRANCE.Mobile 3367 2670
FRANCE.Mobile 3368 2670
FRANCE.Mobile 33695 2670
FRANCE.Mobile 33698 2670
FRANCE.Mobile 33699 2670
FRANCE.Mobile 33700000 2670
FRANCE.Mobile 33700002 2670
FRANCE.Mobile 337500 2670
FRANCE.Mobile 337501 2670
FRANCE.Mobile 337502 2670
FRANCE.Mobile 337503 2670
FRANCE.Mobile 337504 2670
FRANCE.Mobile 337505 2670
FRANCE.Mobile 3375060 2670
FRANCE.Mobile 3375061 2670
FRANCE.Mobile 3375062 2670
FRANCE.Mobile 3375063 2670
FRANCE.Mobile 3375064 2670
FRANCE.Mobile 3375065 2670
FRANCE.Mobile 3375066 2670
FRANCE.Mobile 3375067 2670
FRANCE.Mobile 3375068 2670
FRANCE.Mobile 3375069 2670
FRANCE.Mobile 3375070 2670
FRANCE.Mobile 3375071 2670
FRANCE.Mobile 3375072 2670
FRANCE.Mobile 3375073 2670
FRANCE.Mobile 3375074 2670
FRANCE.Mobile 3375075 2670
FRANCE.Mobile 337508 2670
FRANCE.Mobile 337509 2670
FRANCE.Mobile 337510 2670
FRANCE.Mobile 337511 2670
FRANCE.Mobile 337512 2670
FRANCE.Mobile 337513 2670
FRANCE.Mobile 337514 2670
FRANCE.Mobile 337515 2670
FRANCE.Mobile 337516 2670
FRANCE.Mobile 337517 2670
FRANCE.Mobile 337518 2670
FRANCE.Mobile 337519 2670
FRANCE.Mobile 3375200 2670
FRANCE.Mobile 3375201 2670
FRANCE.Mobile 3375202 2670
FRANCE.Mobile 3375203 2670
FRANCE.Mobile 3375204 2670
FRANCE.Mobile 3375205 2670
FRANCE.Mobile 3375206 2670
FRANCE.Mobile 337521 2670
FRANCE.Mobile 337522 2670
FRANCE.Mobile 337523 2670
FRANCE.Mobile 337524 2670
FRANCE.Mobile 337525 2670
FRANCE.Mobile 337526 2670
FRANCE.Mobile 337527 2670
FRANCE.Mobile 337528 2670
FRANCE.Mobile 337529 2670
FRANCE.Mobile 33753 2670
FRANCE.Mobile 337540 2670
FRANCE.Mobile 337541 2670
FRANCE.Mobile 337542 2670
FRANCE.Mobile 3375432 2670
FRANCE.Mobile 337544 2670
FRANCE.Mobile 337545 2670
FRANCE.Mobile 337546 2670
FRANCE.Mobile 337547 2670
FRANCE.Mobile 337550 2670
FRANCE.Mobile 337551 2670
FRANCE.Mobile 337552 2670
FRANCE.Mobile 337553 2670
FRANCE.Mobile 337554 2670
FRANCE.Mobile 3375550 2670
FRANCE.Mobile 3375551 2670
FRANCE.Mobile 3375552 2670
FRANCE.Mobile 3375553 2670
FRANCE.Mobile 3375554 2670
FRANCE.Mobile 3375555 2670
FRANCE.Mobile 3375556 2670
FRANCE.Mobile 3375557 2670
FRANCE.Mobile 3375558 2670
FRANCE.Mobile 3375559 2670
FRANCE.Mobile 3375566 2670
FRANCE.Mobile 3375567 2670
FRANCE.Mobile 3375568 2670
FRANCE.Mobile 3375569 2670
FRANCE.Mobile 337557 2670
FRANCE.Mobile 337558 2670
FRANCE.Mobile 337559 2670
FRANCE.Mobile 337565 2670
FRANCE.Mobile 337566 2670
FRANCE.Mobile 337567 2670
FRANCE.Mobile 337568 2670
FRANCE.Mobile 337569 2670
FRANCE.Mobile 3375700 2670
FRANCE.Mobile 337571 2670
FRANCE.Mobile 337572 2670
FRANCE.Mobile 337573 2670
FRANCE.Mobile 3375750 2670
FRANCE.Mobile 3375751 2670
FRANCE.Mobile 3375752 2670
FRANCE.Mobile 3375753 2670
FRANCE.Mobile 3375754 2670
FRANCE.Mobile 3375755 2670
FRANCE.Mobile 3375756 2670
FRANCE.Mobile 3375757 2670
FRANCE.Mobile 3375758 2670
FRANCE.Mobile 3375759 2670
FRANCE.Mobile 337576 2670
FRANCE.Mobile 3375777 2670
FRANCE.Mobile 3375778 2670
FRANCE.Mobile 3375787 2670
FRANCE.Mobile 337579 2670
FRANCE.Mobile 33758 2670
FRANCE.Mobile 33759 2670
FRANCE.Mobile 33760 2670
FRANCE.Mobile 33761 2670
FRANCE.Mobile 33762 2670
FRANCE.Mobile 33763 2670
FRANCE.Mobile 33764 2670
FRANCE.Mobile 33765 2670
FRANCE.Mobile 33768 2670
FRANCE.Mobile 33769 2670
FRANCE.Mobile 337700 2670
FRANCE.Mobile 337701 2670
FRANCE.Mobile 337702 2670
FRANCE.Mobile 337703 2670
FRANCE.Mobile 337704 2670
FRANCE.Mobile 337705 2670
FRANCE.Mobile 337706 2670
FRANCE.Mobile 337707 2670
FRANCE.Mobile 337708 2670
FRANCE.Mobile 337709 2670
FRANCE.Mobile 337710 2670
FRANCE.Mobile 337711 2670
FRANCE.Mobile 337712 2670
FRANCE.Mobile 337713 2670
FRANCE.Mobile 337714 2670
FRANCE.Mobile 337715 2670
FRANCE.Mobile 3377150 2670
FRANCE.Mobile 3377151 2670
FRANCE.Mobile 3377152 2670
FRANCE.Mobile 3377153 2670
FRANCE.Mobile 3377154 2670
FRANCE.Mobile 3377155 2670
FRANCE.Mobile 3377156 2670
FRANCE.Mobile 3377157 2670
FRANCE.Mobile 3377158 2670
FRANCE.Mobile 3377159 2670
FRANCE.Mobile 337716 2670
FRANCE.Mobile 337717 2670
FRANCE.Mobile 337718 2670
FRANCE.Mobile 3377190 2670
FRANCE.Mobile 3377191 2670
FRANCE.Mobile 3377192 2670
FRANCE.Mobile 3377193 2670
FRANCE.Mobile 3377194 2670
FRANCE.Mobile 33775 2670
FRANCE.Mobile 33777 2670
FRANCE.Mobile 33778 2670
FRANCE.Mobile 33779 2670
FRANCE.Mobile 337800 2670
FRANCE.Mobile 337803 2670
FRANCE.Mobile 337804 2670
FRANCE.Mobile 337805 2670
FRANCE.Mobile 337806 2670
FRANCE.Mobile 337807 2670
FRANCE.Mobile 337808 2670
FRANCE.Mobile 33781 2670
FRANCE.Mobile 33782 2670
FRANCE.Mobile 33783 2670
FRANCE.Mobile 337840 2670
FRANCE.Mobile 337841 2670
FRANCE.Mobile 337842 2670
FRANCE.Mobile 337843 2670
FRANCE.Mobile 337844 2670
FRANCE.Mobile 337845 2670
FRANCE.Mobile 337846 2670
FRANCE.Mobile 337847 2670
FRANCE.Mobile 337848 2670
FRANCE.Mobile 33785 2670
FRANCE.Mobile 33786 2670
FRANCE.Mobile 33787 2670
FRANCE.Mobile 337880 2670
FRANCE.Mobile 337881 2670
FRANCE.Mobile 337882 2670
FRANCE.Mobile 337883 2670
FRANCE.Mobile 337884 2670
FRANCE.Mobile 337885 2670
FRANCE.Mobile 33789 2670
FRANCE.SPECIAL 339 446