// تماس با فرانسه | تلفن فرانسه | موبایل فرانسه | هزینه مکالمه با فرانسه
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با فرانسه ، تلفن فرانسه ، موبایل فرانسه، هزینه مکالمه با فرانسه

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور فرانسه
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
FRANCE.Fix 33 650
FRANCE.Mobile 336 4290
FRANCE.Mobile 336001 4290
FRANCE.Mobile 336002 4290
FRANCE.Mobile 336003 4290
FRANCE.Mobile 336004 4290
FRANCE.Mobile 336007 4290
FRANCE.Mobile 336009 4290
FRANCE.Mobile 33601 4290
FRANCE.Mobile 336015 4290
FRANCE.Mobile 336020 4290
FRANCE.Mobile 336021 4290
FRANCE.Mobile 336022 4290
FRANCE.Mobile 336023 4290
FRANCE.Mobile 336024 4290
FRANCE.Mobile 336025 4290
FRANCE.Mobile 336026 4290
FRANCE.Mobile 336027 4290
FRANCE.Mobile 336028 4290
FRANCE.Mobile 336029 4290
FRANCE.Mobile 33603 4290
FRANCE.Mobile 336040 4290
FRANCE.Mobile 336041 4290
FRANCE.Mobile 336042 4290
FRANCE.Mobile 336043 4290
FRANCE.Mobile 336044 4290
FRANCE.Mobile 336045 4290
FRANCE.Mobile 336046 4290
FRANCE.Mobile 336047 4290
FRANCE.Mobile 336048 4290
FRANCE.Mobile 336049 4290
FRANCE.Mobile 336050 4290
FRANCE.Mobile 336051 4290
FRANCE.Mobile 336052 4290
FRANCE.Mobile 336053 4290
FRANCE.Mobile 336054 4290
FRANCE.Mobile 336055 4290
FRANCE.Mobile 336056 4290
FRANCE.Mobile 336057 4290
FRANCE.Mobile 336058 4290
FRANCE.Mobile 336059 4290
FRANCE.Mobile 33607 4290
FRANCE.Mobile 33608 4290
FRANCE.Mobile 33609 4290
FRANCE.Mobile 3361 4290
FRANCE.Mobile 3362 4290
FRANCE.Mobile 33630 4290
FRANCE.Mobile 33631 4290
FRANCE.Mobile 33632 4290
FRANCE.Mobile 33633 4290
FRANCE.Mobile 33634 4290
FRANCE.Mobile 33635 4290
FRANCE.Mobile 33636 4290
FRANCE.Mobile 33637 4290
FRANCE.Mobile 3363800 4290
FRANCE.Mobile 3363801 4290
FRANCE.Mobile 3363802 4290
FRANCE.Mobile 3363803 4290
FRANCE.Mobile 3363804 4290
FRANCE.Mobile 3363805 4290
FRANCE.Mobile 3363808 4290
FRANCE.Mobile 3363809 4290
FRANCE.Mobile 336381 4290
FRANCE.Mobile 336382 4290
FRANCE.Mobile 336383 4290
FRANCE.Mobile 336384 4290
FRANCE.Mobile 336385 4290
FRANCE.Mobile 336386 4290
FRANCE.Mobile 336387 4290
FRANCE.Mobile 336388 4290
FRANCE.Mobile 336389 4290
FRANCE.Mobile 3364000 4290
FRANCE.Mobile 3364001 4290
FRANCE.Mobile 3364002 4290
FRANCE.Mobile 3364003 4290
FRANCE.Mobile 3364004 4290
FRANCE.Mobile 3364005 4290
FRANCE.Mobile 3364006 4290
FRANCE.Mobile 3364007 4290
FRANCE.Mobile 3364008 4290
FRANCE.Mobile 3364009 4290
FRANCE.Mobile 336401 4290
FRANCE.Mobile 336402 4290
FRANCE.Mobile 336403 4290
FRANCE.Mobile 336404 4290
FRANCE.Mobile 336405 4290
FRANCE.Mobile 336406 4290
FRANCE.Mobile 336407 4290
FRANCE.Mobile 336408 4290
FRANCE.Mobile 336409 4290
FRANCE.Mobile 336410 4290
FRANCE.Mobile 336411 4290
FRANCE.Mobile 336412 4290
FRANCE.Mobile 336413 4290
FRANCE.Mobile 336414 4290
FRANCE.Mobile 336415 4290
FRANCE.Mobile 3364160 4290
FRANCE.Mobile 3364161 4290
FRANCE.Mobile 3364162 4290
FRANCE.Mobile 3364163 4290
FRANCE.Mobile 3364164 4290
FRANCE.Mobile 3364165 4290
FRANCE.Mobile 3364166 4290
FRANCE.Mobile 3364167 4290
FRANCE.Mobile 3364168 4290
FRANCE.Mobile 3364169 4290
FRANCE.Mobile 336417 4290
FRANCE.Mobile 336418 4290
FRANCE.Mobile 336419 4290
FRANCE.Mobile 33642 4290
FRANCE.Mobile 33643 4290
FRANCE.Mobile 336440 4290
FRANCE.Mobile 336441 4290
FRANCE.Mobile 336442 4290
FRANCE.Mobile 336443 4290
FRANCE.Mobile 336444 4290
FRANCE.Mobile 336445 4290
FRANCE.Mobile 336446 4290
FRANCE.Mobile 336447 4290
FRANCE.Mobile 336448 4290
FRANCE.Mobile 336449 4290
FRANCE.Mobile 33645 4290
FRANCE.Mobile 33646 4290
FRANCE.Mobile 33647 4290
FRANCE.Mobile 33648 4290
FRANCE.Mobile 336490 4290
FRANCE.Mobile 336491 4290
FRANCE.Mobile 336492 4290
FRANCE.Mobile 336493 4290
FRANCE.Mobile 336494 4290
FRANCE.Mobile 3364950 4290
FRANCE.Mobile 3364951 4290
FRANCE.Mobile 3364952 4290
FRANCE.Mobile 3364953 4290
FRANCE.Mobile 3364954 4290
FRANCE.Mobile 3364955 4290
FRANCE.Mobile 3364956 4290
FRANCE.Mobile 3364957 4290
FRANCE.Mobile 3364958 4290
FRANCE.Mobile 3364959 4290
FRANCE.Mobile 336496 4290
FRANCE.Mobile 336497 4290
FRANCE.Mobile 336498 4290
FRANCE.Mobile 3364990 4290
FRANCE.Mobile 3364991 4290
FRANCE.Mobile 3364992 4290
FRANCE.Mobile 3364993 4290
FRANCE.Mobile 3364994 4290
FRANCE.Mobile 3364995 4290
FRANCE.Mobile 3364996 4290
FRANCE.Mobile 3364997 4290
FRANCE.Mobile 3364998 4290
FRANCE.Mobile 3364999 4290
FRANCE.Mobile 33650 4290
FRANCE.Mobile 33651 4290
FRANCE.Mobile 33652 4290
FRANCE.Mobile 33653 4290
FRANCE.Mobile 33654 4290
FRANCE.Mobile 33655 4290
FRANCE.Mobile 336560 4290
FRANCE.Mobile 336561 4290
FRANCE.Mobile 336562 4290
FRANCE.Mobile 336563 4290
FRANCE.Mobile 336564 4290
FRANCE.Mobile 336565 4290
FRANCE.Mobile 3365660 4290
FRANCE.Mobile 3365662 4290
FRANCE.Mobile 3365663 4290
FRANCE.Mobile 3365664 4290
FRANCE.Mobile 3365665 4290
FRANCE.Mobile 3365666 4290
FRANCE.Mobile 3365667 4290
FRANCE.Mobile 3365668 4290
FRANCE.Mobile 3365669 4290
FRANCE.Mobile 336567 4290
FRANCE.Mobile 336568 4290
FRANCE.Mobile 336569 4290
FRANCE.Mobile 33657 4290
FRANCE.Mobile 33658 4290
FRANCE.Mobile 33659 4290
FRANCE.Mobile 3366 4290
FRANCE.Mobile 3367 4290
FRANCE.Mobile 3368 4290
FRANCE.Mobile 33695 4290
FRANCE.Mobile 33698 4290
FRANCE.Mobile 33699 4290
FRANCE.Mobile 33700000 4290
FRANCE.Mobile 33700002 4290
FRANCE.Mobile 337500 4290
FRANCE.Mobile 337501 4290
FRANCE.Mobile 337502 4290
FRANCE.Mobile 337503 4290
FRANCE.Mobile 337504 4290
FRANCE.Mobile 337505 4290
FRANCE.Mobile 3375060 4290
FRANCE.Mobile 3375061 4290
FRANCE.Mobile 3375062 4290
FRANCE.Mobile 3375063 4290
FRANCE.Mobile 3375064 4290
FRANCE.Mobile 3375065 4290
FRANCE.Mobile 3375066 4290
FRANCE.Mobile 3375067 4290
FRANCE.Mobile 3375068 4290
FRANCE.Mobile 3375069 4290
FRANCE.Mobile 3375070 4290
FRANCE.Mobile 3375071 4290
FRANCE.Mobile 3375072 4290
FRANCE.Mobile 3375073 4290
FRANCE.Mobile 3375074 4290
FRANCE.Mobile 3375075 4290
FRANCE.Mobile 337508 4290
FRANCE.Mobile 337509 4290
FRANCE.Mobile 337510 4290
FRANCE.Mobile 337511 4290
FRANCE.Mobile 337512 4290
FRANCE.Mobile 337513 4290
FRANCE.Mobile 337514 4290
FRANCE.Mobile 337515 4290
FRANCE.Mobile 337516 4290
FRANCE.Mobile 337517 4290
FRANCE.Mobile 337518 4290
FRANCE.Mobile 337519 4290
FRANCE.Mobile 3375200 4290
FRANCE.Mobile 3375201 4290
FRANCE.Mobile 3375202 4290
FRANCE.Mobile 3375203 4290
FRANCE.Mobile 3375204 4290
FRANCE.Mobile 3375205 4290
FRANCE.Mobile 3375206 4290
FRANCE.Mobile 337521 4290
FRANCE.Mobile 337522 4290
FRANCE.Mobile 337523 4290
FRANCE.Mobile 337524 4290
FRANCE.Mobile 337525 4290
FRANCE.Mobile 337526 4290
FRANCE.Mobile 337527 4290
FRANCE.Mobile 337528 4290
FRANCE.Mobile 337529 4290
FRANCE.Mobile 33753 4290
FRANCE.Mobile 337540 4290
FRANCE.Mobile 337541 4290
FRANCE.Mobile 337542 4290
FRANCE.Mobile 3375432 4290
FRANCE.Mobile 337544 4290
FRANCE.Mobile 337545 4290
FRANCE.Mobile 337546 4290
FRANCE.Mobile 337547 4290
FRANCE.Mobile 337550 4290
FRANCE.Mobile 337551 4290
FRANCE.Mobile 337552 4290
FRANCE.Mobile 337553 4290
FRANCE.Mobile 337554 4290
FRANCE.Mobile 3375550 4290
FRANCE.Mobile 3375551 4290
FRANCE.Mobile 3375552 4290
FRANCE.Mobile 3375553 4290
FRANCE.Mobile 3375554 4290
FRANCE.Mobile 3375555 4290
FRANCE.Mobile 3375556 4290
FRANCE.Mobile 3375557 4290
FRANCE.Mobile 3375558 4290
FRANCE.Mobile 3375559 4290
FRANCE.Mobile 3375566 4290
FRANCE.Mobile 3375567 4290
FRANCE.Mobile 3375568 4290
FRANCE.Mobile 3375569 4290
FRANCE.Mobile 337557 4290
FRANCE.Mobile 337558 4290
FRANCE.Mobile 337559 4290
FRANCE.Mobile 337565 4290
FRANCE.Mobile 337566 4290
FRANCE.Mobile 337567 4290
FRANCE.Mobile 337568 4290
FRANCE.Mobile 337569 4290
FRANCE.Mobile 3375700 4290
FRANCE.Mobile 337571 4290
FRANCE.Mobile 337572 4290
FRANCE.Mobile 337573 4290
FRANCE.Mobile 3375750 4290
FRANCE.Mobile 3375751 4290
FRANCE.Mobile 3375752 4290
FRANCE.Mobile 3375753 4290
FRANCE.Mobile 3375754 4290
FRANCE.Mobile 3375755 4290
FRANCE.Mobile 3375756 4290
FRANCE.Mobile 3375757 4290
FRANCE.Mobile 3375758 4290
FRANCE.Mobile 3375759 4290
FRANCE.Mobile 337576 4290
FRANCE.Mobile 3375777 4290
FRANCE.Mobile 3375778 4290
FRANCE.Mobile 3375787 4290
FRANCE.Mobile 337579 4290
FRANCE.Mobile 33758 4290
FRANCE.Mobile 33759 4290
FRANCE.Mobile 33760 4290
FRANCE.Mobile 33761 4290
FRANCE.Mobile 33762 4290
FRANCE.Mobile 33763 4290
FRANCE.Mobile 33764 4290
FRANCE.Mobile 33765 4290
FRANCE.Mobile 33768 4290
FRANCE.Mobile 33769 4290
FRANCE.Mobile 337700 4290
FRANCE.Mobile 337701 4290
FRANCE.Mobile 337702 4290
FRANCE.Mobile 337703 4290
FRANCE.Mobile 337704 4290
FRANCE.Mobile 337705 4290
FRANCE.Mobile 337706 4290
FRANCE.Mobile 337707 4290
FRANCE.Mobile 337708 4290
FRANCE.Mobile 337709 4290
FRANCE.Mobile 337710 4290
FRANCE.Mobile 337711 4290
FRANCE.Mobile 337712 4290
FRANCE.Mobile 337713 4290
FRANCE.Mobile 337714 4290
FRANCE.Mobile 337715 4290
FRANCE.Mobile 3377150 4290
FRANCE.Mobile 3377151 4290
FRANCE.Mobile 3377152 4290
FRANCE.Mobile 3377153 4290
FRANCE.Mobile 3377154 4290
FRANCE.Mobile 3377155 4290
FRANCE.Mobile 3377156 4290
FRANCE.Mobile 3377157 4290
FRANCE.Mobile 3377158 4290
FRANCE.Mobile 3377159 4290
FRANCE.Mobile 337716 4290
FRANCE.Mobile 337717 4290
FRANCE.Mobile 337718 4290
FRANCE.Mobile 3377190 4290
FRANCE.Mobile 3377191 4290
FRANCE.Mobile 3377192 4290
FRANCE.Mobile 3377193 4290
FRANCE.Mobile 3377194 4290
FRANCE.Mobile 33775 4290
FRANCE.Mobile 33777 4290
FRANCE.Mobile 33778 4290
FRANCE.Mobile 33779 4290
FRANCE.Mobile 337800 4290
FRANCE.Mobile 337803 4290
FRANCE.Mobile 337804 4290
FRANCE.Mobile 337805 4290
FRANCE.Mobile 337806 4290
FRANCE.Mobile 337807 4290
FRANCE.Mobile 337808 4290
FRANCE.Mobile 33781 4290
FRANCE.Mobile 33782 4290
FRANCE.Mobile 33783 4290
FRANCE.Mobile 337840 4290
FRANCE.Mobile 337841 4290
FRANCE.Mobile 337842 4290
FRANCE.Mobile 337843 4290
FRANCE.Mobile 337844 4290
FRANCE.Mobile 337845 4290
FRANCE.Mobile 337846 4290
FRANCE.Mobile 337847 4290
FRANCE.Mobile 337848 4290
FRANCE.Mobile 33785 4290
FRANCE.Mobile 33786 4290
FRANCE.Mobile 33787 4290
FRANCE.Mobile 337880 4290
FRANCE.Mobile 337881 4290
FRANCE.Mobile 337882 4290
FRANCE.Mobile 337883 4290
FRANCE.Mobile 337884 4290
FRANCE.Mobile 337885 4290
FRANCE.Mobile 33789 4290
FRANCE.SPECIAL 339 716