// تماس با غنا | تلفن غنا | موبایل غنا | هزینه مکالمه با غنا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با غنا ، تلفن غنا ، موبایل غنا، هزینه مکالمه با غنا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور غنا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
GHANA.Fix 233 18496
GHANA.MOBILE 23320 15618
GHANA.MOBILE 23323 15618
GHANA.MOBILE 23324 15618
GHANA.MOBILE 23326 15618
GHANA.MOBILE 23327 15618
GHANA.MOBILE 23328 15618
GHANA.MOBILE 23354 15618