// تماس با غنا | تلفن غنا | موبایل غنا | هزینه مکالمه با غنا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با غنا ، تلفن غنا ، موبایل غنا، هزینه مکالمه با غنا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور غنا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
GHANA.Fix 233 30368
GHANA.MOBILE 23320 27924
GHANA.MOBILE 23323 27924
GHANA.MOBILE 23324 27924
GHANA.MOBILE 23326 27924
GHANA.MOBILE 23327 27924
GHANA.MOBILE 23328 27924
GHANA.MOBILE 23354 27924