// تماس با آمریکا | تلفن آمریکا | موبایل آمریکا | هزینه مکالمه با آمریکا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با آمریکا ، تلفن آمریکا ، موبایل آمریکا، هزینه مکالمه با آمریکا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور آمریکا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
USA.Fix 1201 600
USA.Fix 1202 600
USA.Fix 1203 600
CANADA.Fix 1204 500
USA.Fix 1205 600
USA.Fix 1206 600
USA.Fix 1207 600
USA.Fix 1208 600
USA.Fix 1209 600
USA.Fix 1210 600
USA.Fix 1212 600
USA.Fix 1213 600
USA.Fix 1214 600
USA.Fix 1215 600
USA.Fix 1216 600
USA.Fix 1217 600
USA.Fix 1218 600
USA.Fix 1219 600
USA.Fix 1220 600
USA.Fix 1224 600
USA.Fix 1225 600
CANADA.Fix 1226 500
USA.Fix 1227 600
USA.Fix 1228 600
USA.Fix 1229 600
USA.Fix 1231 600
USA.Fix 1234 600
CANADA.Fix 1236 500
USA.Fix 1239 600
USA.Fix 1240 600
BAHAMAS.Fix 1242 30122
BARBADOS.Fix 1246 7996
BARBADOS.Mobile 124623 23466
BARBADOS.Mobile 124624 23466
BARBADOS.Mobile 124625 23466
BARBADOS.Mobile 124626 23466
BARBADOS.Mobile 124628 23466
BARBADOS.Mobile 124645 23466
BARBADOS.Mobile 124682 23466
BARBADOS.Mobile 124683 23466
BARBADOS.Mobile 124684 23466
BARBADOS.Mobile 124685 23466
USA.Fix 1248 600
CANADA.Fix 1249 500
CANADA.Fix 1250 500
USA.Fix 1251 600
USA.Fix 1252 600
USA.Fix 1253 600
USA.Fix 1254 600
USA.Fix 1256 600
USA.Fix 1260 600
USA.Fix 1262 600
ANGUILLA.Fix 1264 24960
ANGUILLA.Mobile 1264235 26910
ANGUILLA.Mobile 1264469 26910
ANGUILLA.Mobile 1264476 26910
ANGUILLA.Mobile 1264581 26910
ANGUILLA.Mobile 1264582 26910
ANGUILLA.Mobile 1264583 26910
ANGUILLA.Mobile 1264584 26910
ANGUILLA.Mobile 1264729 26910
ANGUILLA.Mobile 1264772 26910
USA.Fix 1267 600
ANTIGOUA.Fix 1268 23466
USA.Fix 1269 600
USA.Fix 1270 600
USA.Fix 1272 600
USA.Fix 1274 600
USA.Fix 1276 600
USA.Fix 1278 600
USA.Fix 1281 600
USA.Fix 1283 600
UK VIRGIN.Fix 1284 24584
CANADA.Fix 1289 500
USA.Fix 1301 600
USA.Fix 1302 600
USA.Fix 1303 600
USA.Fix 1304 600
USA.Fix 1305 600
CANADA.Fix 1306 500
USA.Fix 1307 600
USA.Fix 1308 600
USA.Fix 1309 600
USA.Fix 1310 600
USA.Fix 1312 600
USA.Fix 1313 600
USA.Fix 1314 600
USA.Fix 1315 600
USA.Fix 1316 600
USA.Fix 1317 600
USA.Fix 1318 600
USA.Fix 1319 600
USA.Fix 1320 600
USA.Fix 1321 600
USA.Fix 1323 600
USA.Fix 1325 600
USA.Fix 1327 600
USA.Fix 1330 600
USA.Fix 1331 600
USA.Fix 1334 600
USA.Fix 1336 600
USA.Fix 1337 600
USA.Fix 1339 600
US-VIRGIN-ISLANDS.Fix 1340 2756
USA.Fix 1341 600
CANADA.Fix 1343 500
KAIMAN ISLANDS.Fix 1345 5278
KAIMAN ISLANDS.Mobile 13453 15770
KAIMAN ISLANDS.Mobile 13455 15770
USA.Fix 1346 600
USA.Fix 1347 600
USA.Fix 1351 600
USA.Fix 1352 600
USA.Fix 1353 600
CANADA.Fix 1354 500
USA.Fix 1360 600
USA.Fix 1361 600
USA.Fix 1364 600
CANADA.Fix 1365 500
USA.Fix 1369 600
USA.Fix 1380 600
CANADA.Fix 1382 500
USA.Fix 1385 600
USA.Fix 1386 600
USA.Fix 1401 600
USA.Fix 1402 600
CANADA.Fix 1403 500
USA.Fix 1404 600
USA.Fix 1405 600
USA.Fix 1406 600
USA.Fix 1407 600
USA.Fix 1408 600
USA.Fix 1409 600
USA.Fix 1410 600
USA.Fix 1411 600
USA.Fix 1412 600
USA.Fix 1413 600
USA.Fix 1414 600
USA.Fix 1415 600
CANADA.Fix 1416 500
USA.Fix 1417 600
CANADA.Fix 1418 500
USA.Fix 1419 600
USA.Fix 1423 600
USA.Fix 1424 600
USA.Fix 1425 600
CANADA.Fix 1428 500
USA.Fix 1430 600
CANADA.Fix 1431 500
USA.Fix 1432 600
USA.Fix 1434 600
USA.Fix 1435 600
CANADA.Fix 1437 500
CANADA.Fix 1438 500
USA.Fix 1440 600
BERMUDA.Fix 1441 4186
USA.Fix 1442 600
USA.Fix 1443 600
USA.Fix 1447 600
CANADA.Fix 1450 500
USA.Fix 1456 600
USA.Fix 1458 600
CANADA.Fix 1460 500
USA.Fix 1464 600
USA.Fix 1469 600
USA.Fix 1470 600
GRANADA.Fix 1473 17030
GRANADA.Mobile 14734 24882
CANADA.Fix 1474 500
USA.Fix 1475 600
USA.Fix 1478 600
USA.Fix 1479 600
USA.Fix 1480 600
USA.Fix 1484 600
USA.Fix 1500 600
USA.Fix 1501 600
USA.Fix 1502 600
USA.Fix 1503 600
USA.Fix 1504 600
USA.Fix 1505 600
CANADA.Fix 1506 500
USA.Fix 1507 600
USA.Fix 1508 600
USA.Fix 1509 600
USA.Fix 1510 600
USA.Fix 1512 600
USA.Fix 1513 600
CANADA.Fix 1514 500
USA.Fix 1515 600
USA.Fix 1516 600
USA.Fix 1517 600
USA.Fix 1518 600
CANADA.Fix 1519 500
USA.Fix 1520 600
USA.Fix 1530 600
USA.Fix 1531 600
USA.Fix 1534 600
USA.Fix 1539 600
USA.Fix 1540 600
USA.Fix 1541 600
CANADA.Fix 1548 500
USA.Fix 1551 600
USA.Fix 1557 600
USA.Fix 1559 600
USA.Fix 1561 600
USA.Fix 1562 600
USA.Fix 1563 600
USA.Fix 1564 600
USA.Fix 1567 600
CANADA.Fix 1568 500
USA.Fix 1570 600
USA.Fix 1571 600
USA.Fix 1573 600
USA.Fix 1574 600
USA.Fix 1575 600
CANADA.Fix 1579 500
USA.Fix 1580 600
CANADA.Fix 1581 500
CANADA.Fix 1584 500
USA.Fix 1585 600
USA.Fix 1586 600
CANADA.Fix 1587 500
CANADA.Fix 1600 500
USA.Fix 1601 600
USA.Fix 1602 600
USA.Fix 1603 600
CANADA.Fix 1604 500
USA.Fix 1605 600
USA.Fix 1606 600
USA.Fix 1607 600
USA.Fix 1608 600
USA.Fix 1609 600
USA.Fix 1610 600
USA.Fix 1611 600
USA.Fix 1612 600
CANADA.Fix 1613 500
USA.Fix 1614 600
USA.Fix 1615 600
USA.Fix 1616 600
USA.Fix 1617 600
USA.Fix 1618 600
USA.Fix 1619 600
USA.Fix 1620 600
USA.Fix 1623 600
USA.Fix 1626 600
USA.Fix 1627 600
USA.Fix 1628 600
USA.Fix 1629 600
USA.Fix 1630 600
USA.Fix 1631 600
USA.Fix 1636 600
CANADA.Fix 1639 500
USA.Fix 1641 600
USA.Fix 1646 600
CANADA.Fix 1647 500
TURKS & CAICOS ISLANDS.Fix 1649 24284
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 16492 24440
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 16493 24440
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649431 24440
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649432 24440
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649441 24440
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649442 24440
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649444 24440
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649445 24440
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649446 24440
USA.Fix 1650 600
USA.Fix 1651 600
USA.Fix 1657 600
USA.Fix 1659 600
USA.Fix 1660 600
USA.Fix 1661 600
USA.Fix 1662 600
USA.Fix 1667 600
USA.Fix 1669 600
Mariana Islands 1670 4992
CANADA.Fix 1672 500
USA.Fix 1678 600
USA.Fix 1679 600
USA.Fix 1681 600
USA.Fix 1682 600
AMERICAN SAMOA.Fix 1684 7748
USA.Fix 1689 600
USA.Fix 1700 600
USA.Fix 1701 600
USA.Fix 1702 600
USA.Fix 1703 600
USA.Fix 1704 600
CANADA.Fix 1705 500
USA.Fix 1706 600
USA.Fix 1707 600
USA.Fix 1708 600
CANADA.Fix 1709 500
USA.Fix 1710 600
USA.Fix 1711 600
USA.Fix 1712 600
USA.Fix 1713 600
USA.Fix 1714 600
USA.Fix 1715 600
USA.Fix 1716 600
USA.Fix 1717 600
USA.Fix 1718 600
USA.Fix 1719 600
USA.Fix 1720 600
USA.Fix 1724 600
USA.Fix 1725 600
USA.Fix 1727 600
USA.Fix 1731 600
USA.Fix 1732 600
USA.Fix 1734 600
USA.Fix 1737 600
USA.Fix 1740 600
USA.Fix 1747 600
USA.Fix 1752 600
USA.Fix 1754 600
USA.Fix 1757 600
ST. LUCIA.Fix 1758 16030
ST. LUCIA.MOBILE 1758284 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758285 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758286 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758287 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758384 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758460 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758461 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758484 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758485 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758486 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758487 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758488 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758489 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758518 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758519 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758520 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758584 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758712 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758713 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758714 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758715 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758716 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758717 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758718 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758719 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758720 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758723 25702
ST. LUCIA.MOBILE 1758724 25702
USA.Fix 1760 600
USA.Fix 1762 600
USA.Fix 1763 600
USA.Fix 1764 600
USA.Fix 1765 600
DOMINICA.Fix 1767 17550
DOMINICA.Mobile 1767225 21996
DOMINICA.Mobile 1767235 21996
DOMINICA.Mobile 1767245 21996
DOMINICA.Mobile 1767265 21996
DOMINICA.Mobile 1767275 21996
DOMINICA.Mobile 1767276 21996
DOMINICA.Mobile 1767277 21996
DOMINICA.Mobile 1767315 21996
DOMINICA.Mobile 1767316 21996
DOMINICA.Mobile 1767317 21996
DOMINICA.Mobile 1767614 21996
DOMINICA.Mobile 1767615 21996
DOMINICA.Mobile 1767616 21996
USA.Fix 1769 600
USA.Fix 1770 600
USA.Fix 1772 600
USA.Fix 1773 600
USA.Fix 1774 600
USA.Fix 1775 600
CANADA.Fix 1778 500
USA.Fix 1779 600
CANADA.Fix 1780 500
USA.Fix 1781 600
CANADA.Fix 1782 500
ST. VINCENT.Fix 1784 29666
USA.Fix 1785 600
USA.Fix 1786 600
PUERTO RICO.Fix 1787 5382
USA.Fix 1800 600
USA.Fix 1801 600
USA.Fix 1802 600
USA.Fix 1803 600
USA.Fix 1804 600
USA.Fix 1805 600
USA.Fix 1806 600
CANADA.Fix 1807 500
HAWAII.Fix 1808 5668
DOMINICAN (KARAIB).Fix 18091 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18092 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18093 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18094 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18095 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18097 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18098 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18099 7384
USA.Fix 1810 600
USA.Fix 1812 600
USA.Fix 1813 600
USA.Fix 1814 600
USA.Fix 1815 600
USA.Fix 1816 600
USA.Fix 1817 600
USA.Fix 1818 600
CANADA.Fix 1819 500
USA.Fix 1822 600
CANADA.Fix 1825 500
USA.Fix 1828 600
DOMINICAN (KARAIB).Fix 18291 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18292 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18293 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18294 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18295 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18296 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18297 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18298 7384
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18299 7384
USA.Fix 1830 600
USA.Fix 1831 600
USA.Fix 1832 600
USA.Fix 1833 600
USA.Fix 1835 600
USA.Fix 1843 600
USA.Fix 1844 600
USA.Fix 1845 600
USA.Fix 1847 600
USA.Fix 1848 600
USA.Fix 1850 600
USA.Fix 1854 600
USA.Fix 1855 600
USA.Fix 1856 600
USA.Fix 1857 600
USA.Fix 1858 600
USA.Fix 1859 600
USA.Fix 1860 600
USA.Fix 1862 600
USA.Fix 1863 600
USA.Fix 1864 600
USA.Fix 1865 600
USA.Fix 1866 600
CANADA.Northwest.Territories 1867 7930
TRINIDAD & TOBAGO.Fix 1868 6176
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 186829 18890
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 18683 18890
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 18684 18890
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 1868620 18890
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 1868678 18890
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 186868 18890
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 18687 18890
ST. KITTS.Fix 1869 19462
ST. KITTS.Mobile 18696 25480
USA.Fix 1870 600
CANADA.Fix 1871 500
USA.Fix 1872 600
CANADA.Fix 1873 500
JAMAICA.Fix 1876 22582
JAMAICA.Mobile 187640 22582
JAMAICA.Mobile 187641 22582
JAMAICA.Mobile 187642 22582
JAMAICA.Mobile 187644 22582
JAMAICA.Mobile 187649 22582
JAMAICA.Mobile 187653 22582
JAMAICA.Mobile 187654 22582
JAMAICA.Mobile 187677 22582
JAMAICA.Mobile 187678 22582
JAMAICA.Mobile 187679 22582
JAMAICA.Mobile 187692 22582
JAMAICA.Mobile 187694 22582
JAMAICA.Mobile 187696 22582
JAMAICA.Mobile 187697 22582
JAMAICA.Mobile 187699 22582
USA.Fix 1877 600
USA.Fix 1878 600
CANADA.Fix 1879 500
USA.Fix 1880 600
USA.Fix 1881 600
USA.Fix 1882 600
USA.Fix 1888 600
USA.Fix 1900 600
USA.Fix 1901 600
CANADA.Fix 1902 500
USA.Fix 1903 600
USA.Fix 1904 600
CANADA.Fix 1905 500
USA.Fix 1906 600
ALASKA.Fix 1907 3250
USA.Fix 1908 600
USA.Fix 1909 600
USA.Fix 1910 600
USA.Fix 1912 600
USA.Fix 1913 600
USA.Fix 1914 600
USA.Fix 1915 600
USA.Fix 1916 600
USA.Fix 1917 600
USA.Fix 1918 600
USA.Fix 1919 600
USA.Fix 1920 600
USA.Fix 1925 600
USA.Fix 1928 600
USA.Fix 1929 600
USA.Fix 1930 600
USA.Fix 1931 600
USA.Fix 1935 600
USA.Fix 1936 600
USA.Fix 1937 600
USA.Fix 1938 600
USA.Fix 1940 600
USA.Fix 1941 600
CANADA.Fix 1942 500
USA.Fix 1943 600
USA.Fix 1947 600
USA.Fix 1949 600
USA.Fix 1951 600
USA.Fix 1952 600
USA.Fix 1954 600
USA.Fix 1956 600
USA.Fix 1957 600
USA.Fix 1959 600
USA.Fix 1970 600
USA.Fix 1971 600
USA.Fix 1972 600
USA.Fix 1973 600
USA.Fix 1975 600
USA.Fix 1978 600
USA.Fix 1979 600
USA.Fix 1980 600
USA.Fix 1984 600
USA.Fix 1985 600
USA.Fix 1989 600