// تماس با آمریکا | تلفن آمریکا | موبایل آمریکا | هزینه مکالمه با آمریکا
NivData Live Support
سبد خرید
NivData

تماس با آمریکا ، تلفن آمریکا ، موبایل آمریکا، هزینه مکالمه با آمریکا

نرخ مکالمه سایر کشورها خرید کارت تلفن
:نرخ مکالمه به مقصد کشور آمریکا
نام منطقه پیش شماره نرخ مکالمه در دقیقه (تومان)
USA.Fix 1201 390
USA.Fix 1202 390
USA.Fix 1203 390
CANADA.Fix 1204 300
USA.Fix 1205 390
USA.Fix 1206 390
USA.Fix 1207 390
USA.Fix 1208 390
USA.Fix 1209 390
USA.Fix 1210 390
USA.Fix 1212 390
USA.Fix 1213 390
USA.Fix 1214 390
USA.Fix 1215 390
USA.Fix 1216 390
USA.Fix 1217 390
USA.Fix 1218 390
USA.Fix 1219 390
USA.Fix 1220 390
USA.Fix 1224 390
USA.Fix 1225 390
CANADA.Fix 1226 300
USA.Fix 1227 390
USA.Fix 1228 390
USA.Fix 1229 390
USA.Fix 1231 390
USA.Fix 1234 390
CANADA.Fix 1236 300
USA.Fix 1239 390
USA.Fix 1240 390
BAHAMAS.Fix 1242 17880
BARBADOS.Fix 1246 6266
BARBADOS.Mobile 124623 13876
BARBADOS.Mobile 124624 13876
BARBADOS.Mobile 124625 13876
BARBADOS.Mobile 124626 13876
BARBADOS.Mobile 124628 13876
BARBADOS.Mobile 124645 13876
BARBADOS.Mobile 124682 13876
BARBADOS.Mobile 124683 13876
BARBADOS.Mobile 124684 13876
BARBADOS.Mobile 124685 13876
USA.Fix 1248 390
CANADA.Fix 1249 300
CANADA.Fix 1250 300
USA.Fix 1251 390
USA.Fix 1252 390
USA.Fix 1253 390
USA.Fix 1254 390
USA.Fix 1256 390
USA.Fix 1260 390
USA.Fix 1262 390
ANGUILLA.Fix 1264 14160
ANGUILLA.Mobile 1264235 14474
ANGUILLA.Mobile 1264469 14474
ANGUILLA.Mobile 1264476 14474
ANGUILLA.Mobile 1264581 14474
ANGUILLA.Mobile 1264582 14474
ANGUILLA.Mobile 1264583 14474
ANGUILLA.Mobile 1264584 14474
ANGUILLA.Mobile 1264729 14474
ANGUILLA.Mobile 1264772 14474
USA.Fix 1267 390
ANTIGOUA.Fix 1268 13210
USA.Fix 1269 390
USA.Fix 1270 390
USA.Fix 1272 390
USA.Fix 1274 390
USA.Fix 1276 390
USA.Fix 1278 390
USA.Fix 1281 390
USA.Fix 1283 390
UK VIRGIN.Fix 1284 14314
CANADA.Fix 1289 300
USA.Fix 1301 390
USA.Fix 1302 390
USA.Fix 1303 390
USA.Fix 1304 390
USA.Fix 1305 390
CANADA.Fix 1306 300
USA.Fix 1307 390
USA.Fix 1308 390
USA.Fix 1309 390
USA.Fix 1310 390
USA.Fix 1312 390
USA.Fix 1313 390
USA.Fix 1314 390
USA.Fix 1315 390
USA.Fix 1316 390
USA.Fix 1317 390
USA.Fix 1318 390
USA.Fix 1319 390
USA.Fix 1320 390
USA.Fix 1321 390
USA.Fix 1323 390
USA.Fix 1325 390
USA.Fix 1327 390
USA.Fix 1330 390
USA.Fix 1331 390
USA.Fix 1334 390
USA.Fix 1336 390
USA.Fix 1337 390
USA.Fix 1339 390
US-VIRGIN-ISLANDS.Fix 1340 1964
USA.Fix 1341 390
CANADA.Fix 1343 300
KAIMAN ISLANDS.Fix 1345 3166
KAIMAN ISLANDS.Mobile 13453 8732
KAIMAN ISLANDS.Mobile 13455 8732
USA.Fix 1346 390
USA.Fix 1347 390
USA.Fix 1351 390
USA.Fix 1352 390
USA.Fix 1353 390
CANADA.Fix 1354 300
USA.Fix 1360 390
USA.Fix 1361 390
USA.Fix 1364 390
CANADA.Fix 1365 300
USA.Fix 1369 390
USA.Fix 1380 390
CANADA.Fix 1382 300
USA.Fix 1385 390
USA.Fix 1386 390
USA.Fix 1401 390
USA.Fix 1402 390
CANADA.Fix 1403 300
USA.Fix 1404 390
USA.Fix 1405 390
USA.Fix 1406 390
USA.Fix 1407 390
USA.Fix 1408 390
USA.Fix 1409 390
USA.Fix 1410 390
USA.Fix 1411 390
USA.Fix 1412 390
USA.Fix 1413 390
USA.Fix 1414 390
USA.Fix 1415 390
CANADA.Fix 1416 300
USA.Fix 1417 390
CANADA.Fix 1418 300
USA.Fix 1419 390
USA.Fix 1423 390
USA.Fix 1424 390
USA.Fix 1425 390
CANADA.Fix 1428 300
USA.Fix 1430 390
CANADA.Fix 1431 300
USA.Fix 1432 390
USA.Fix 1434 390
USA.Fix 1435 390
CANADA.Fix 1437 300
CANADA.Fix 1438 300
USA.Fix 1440 390
BERMUDA.Fix 1441 2720
USA.Fix 1442 390
USA.Fix 1443 390
USA.Fix 1447 390
CANADA.Fix 1450 300
USA.Fix 1456 390
USA.Fix 1458 390
CANADA.Fix 1460 300
USA.Fix 1464 390
USA.Fix 1469 390
USA.Fix 1470 390
GRANADA.Fix 1473 10324
GRANADA.Mobile 14734 13998
CANADA.Fix 1474 300
USA.Fix 1475 390
USA.Fix 1478 390
USA.Fix 1479 390
USA.Fix 1480 390
USA.Fix 1484 390
USA.Fix 1500 390
USA.Fix 1501 390
USA.Fix 1502 390
USA.Fix 1503 390
USA.Fix 1504 390
USA.Fix 1505 390
CANADA.Fix 1506 300
USA.Fix 1507 390
USA.Fix 1508 390
USA.Fix 1509 390
USA.Fix 1510 390
USA.Fix 1512 390
USA.Fix 1513 390
CANADA.Fix 1514 300
USA.Fix 1515 390
USA.Fix 1516 390
USA.Fix 1517 390
USA.Fix 1518 390
CANADA.Fix 1519 300
USA.Fix 1520 390
USA.Fix 1530 390
USA.Fix 1531 390
USA.Fix 1534 390
USA.Fix 1539 390
USA.Fix 1540 390
USA.Fix 1541 390
CANADA.Fix 1548 300
USA.Fix 1551 390
USA.Fix 1557 390
USA.Fix 1559 390
USA.Fix 1561 390
USA.Fix 1562 390
USA.Fix 1563 390
USA.Fix 1564 390
USA.Fix 1567 390
CANADA.Fix 1568 300
USA.Fix 1570 390
USA.Fix 1571 390
USA.Fix 1573 390
USA.Fix 1574 390
USA.Fix 1575 390
CANADA.Fix 1579 300
USA.Fix 1580 390
CANADA.Fix 1581 300
CANADA.Fix 1584 300
USA.Fix 1585 390
USA.Fix 1586 390
CANADA.Fix 1587 300
CANADA.Fix 1600 300
USA.Fix 1601 390
USA.Fix 1602 390
USA.Fix 1603 390
CANADA.Fix 1604 300
USA.Fix 1605 390
USA.Fix 1606 390
USA.Fix 1607 390
USA.Fix 1608 390
USA.Fix 1609 390
USA.Fix 1610 390
USA.Fix 1611 390
USA.Fix 1612 390
CANADA.Fix 1613 300
USA.Fix 1614 390
USA.Fix 1615 390
USA.Fix 1616 390
USA.Fix 1617 390
USA.Fix 1618 390
USA.Fix 1619 390
USA.Fix 1620 390
USA.Fix 1623 390
USA.Fix 1626 390
USA.Fix 1627 390
USA.Fix 1628 390
USA.Fix 1629 390
USA.Fix 1630 390
USA.Fix 1631 390
USA.Fix 1636 390
CANADA.Fix 1639 300
USA.Fix 1641 390
USA.Fix 1646 390
CANADA.Fix 1647 300
TURKS & CAICOS ISLANDS.Fix 1649 12682
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 16492 13130
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 16493 13130
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649431 13130
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649432 13130
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649441 13130
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649442 13130
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649444 13130
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649445 13130
TURKS & CAICOS ISLANDS.Mobile 1649446 13130
USA.Fix 1650 390
USA.Fix 1651 390
USA.Fix 1657 390
USA.Fix 1659 390
USA.Fix 1660 390
USA.Fix 1661 390
USA.Fix 1662 390
USA.Fix 1667 390
USA.Fix 1669 390
Mariana Islands 1670 2798
CANADA.Fix 1672 300
USA.Fix 1678 390
USA.Fix 1679 390
USA.Fix 1681 390
USA.Fix 1682 390
AMERICAN SAMOA.Fix 1684 6488
USA.Fix 1689 390
USA.Fix 1700 390
USA.Fix 1701 390
USA.Fix 1702 390
USA.Fix 1703 390
USA.Fix 1704 390
CANADA.Fix 1705 300
USA.Fix 1706 390
USA.Fix 1707 390
USA.Fix 1708 390
CANADA.Fix 1709 300
USA.Fix 1710 390
USA.Fix 1711 390
USA.Fix 1712 390
USA.Fix 1713 390
USA.Fix 1714 390
USA.Fix 1715 390
USA.Fix 1716 390
USA.Fix 1717 390
USA.Fix 1718 390
USA.Fix 1719 390
USA.Fix 1720 390
USA.Fix 1724 390
USA.Fix 1725 390
USA.Fix 1727 390
USA.Fix 1731 390
USA.Fix 1732 390
USA.Fix 1734 390
USA.Fix 1737 390
USA.Fix 1740 390
USA.Fix 1747 390
USA.Fix 1752 390
USA.Fix 1754 390
USA.Fix 1757 390
ST. LUCIA.Fix 1758 8882
ST. LUCIA.MOBILE 1758284 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758285 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758286 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758287 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758384 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758460 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758461 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758484 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758485 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758486 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758487 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758488 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758489 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758518 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758519 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758520 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758584 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758712 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758713 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758714 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758715 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758716 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758717 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758718 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758719 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758720 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758723 13888
ST. LUCIA.MOBILE 1758724 13888
USA.Fix 1760 390
USA.Fix 1762 390
USA.Fix 1763 390
USA.Fix 1764 390
USA.Fix 1765 390
DOMINICA.Fix 1767 10612
DOMINICA.Mobile 1767225 12726
DOMINICA.Mobile 1767235 12726
DOMINICA.Mobile 1767245 12726
DOMINICA.Mobile 1767265 12726
DOMINICA.Mobile 1767275 12726
DOMINICA.Mobile 1767276 12726
DOMINICA.Mobile 1767277 12726
DOMINICA.Mobile 1767315 12726
DOMINICA.Mobile 1767316 12726
DOMINICA.Mobile 1767317 12726
DOMINICA.Mobile 1767614 12726
DOMINICA.Mobile 1767615 12726
DOMINICA.Mobile 1767616 12726
USA.Fix 1769 390
USA.Fix 1770 390
USA.Fix 1772 390
USA.Fix 1773 390
USA.Fix 1774 390
USA.Fix 1775 390
CANADA.Fix 1778 300
USA.Fix 1779 390
CANADA.Fix 1780 300
USA.Fix 1781 390
CANADA.Fix 1782 300
ST. VINCENT.Fix 1784 10484
USA.Fix 1785 390
USA.Fix 1786 390
PUERTO RICO.Fix 1787 5340
USA.Fix 1800 390
USA.Fix 1801 390
USA.Fix 1802 390
USA.Fix 1803 390
USA.Fix 1804 390
USA.Fix 1805 390
USA.Fix 1806 390
CANADA.Fix 1807 300
HAWAII.Fix 1808 5452
DOMINICAN (KARAIB).Fix 18091 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18092 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18093 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18094 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18095 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18097 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18098 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18099 4336
USA.Fix 1810 390
USA.Fix 1812 390
USA.Fix 1813 390
USA.Fix 1814 390
USA.Fix 1815 390
USA.Fix 1816 390
USA.Fix 1817 390
USA.Fix 1818 390
CANADA.Fix 1819 300
USA.Fix 1822 390
CANADA.Fix 1825 300
USA.Fix 1828 390
DOMINICAN (KARAIB).Fix 18291 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18292 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18293 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18294 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18295 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18296 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18297 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18298 4336
DOMINICAN (KARAIB).MOBILE 18299 4336
USA.Fix 1830 390
USA.Fix 1831 390
USA.Fix 1832 390
USA.Fix 1833 390
USA.Fix 1835 390
USA.Fix 1843 390
USA.Fix 1844 390
USA.Fix 1845 390
USA.Fix 1847 390
USA.Fix 1848 390
USA.Fix 1850 390
USA.Fix 1854 390
USA.Fix 1855 390
USA.Fix 1856 390
USA.Fix 1857 390
USA.Fix 1858 390
USA.Fix 1859 390
USA.Fix 1860 390
USA.Fix 1862 390
USA.Fix 1863 390
USA.Fix 1864 390
USA.Fix 1865 390
USA.Fix 1866 390
CANADA.Fix 1867 300
TRINIDAD & TOBAGO.Fix 1868 3686
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 186829 11566
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 18683 11566
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 18684 11566
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 1868620 11566
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 1868678 11566
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 186868 11566
TRINIDAD & TOBAGO.Mobile 18687 11566
ST. KITTS.Fix 1869 10960
ST. KITTS.Mobile 18696 14200
USA.Fix 1870 390
CANADA.Fix 1871 300
USA.Fix 1872 390
CANADA.Fix 1873 300
JAMAICA.Fix 1876 12880
JAMAICA.Mobile 187640 12880
JAMAICA.Mobile 187641 12880
JAMAICA.Mobile 187642 12880
JAMAICA.Mobile 187644 12880
JAMAICA.Mobile 187649 12880
JAMAICA.Mobile 187653 12880
JAMAICA.Mobile 187654 12880
JAMAICA.Mobile 187677 12880
JAMAICA.Mobile 187678 12880
JAMAICA.Mobile 187679 12880
JAMAICA.Mobile 187692 12880
JAMAICA.Mobile 187694 12880
JAMAICA.Mobile 187696 12880
JAMAICA.Mobile 187697 12880
JAMAICA.Mobile 187699 12880
USA.Fix 1877 390
USA.Fix 1878 390
CANADA.Fix 1879 300
USA.Fix 1880 390
USA.Fix 1881 390
USA.Fix 1882 390
USA.Fix 1888 390
USA.Fix 1900 390
USA.Fix 1901 390
CANADA.Fix 1902 300
USA.Fix 1903 390
USA.Fix 1904 390
CANADA.Fix 1905 300
USA.Fix 1906 390
ALASKA.Fix 1907 1990
USA.Fix 1908 390
USA.Fix 1909 390
USA.Fix 1910 390
USA.Fix 1912 390
USA.Fix 1913 390
USA.Fix 1914 390
USA.Fix 1915 390
USA.Fix 1916 390
USA.Fix 1917 390
USA.Fix 1918 390
USA.Fix 1919 390
USA.Fix 1920 390
USA.Fix 1925 390
USA.Fix 1928 390
USA.Fix 1929 390
USA.Fix 1930 390
USA.Fix 1931 390
USA.Fix 1935 390
USA.Fix 1936 390
USA.Fix 1937 390
USA.Fix 1938 390
USA.Fix 1940 390
USA.Fix 1941 390
CANADA.Fix 1942 300
USA.Fix 1943 390
USA.Fix 1947 390
USA.Fix 1949 390
USA.Fix 1951 390
USA.Fix 1952 390
USA.Fix 1954 390
USA.Fix 1956 390
USA.Fix 1957 390
USA.Fix 1959 390
USA.Fix 1970 390
USA.Fix 1971 390
USA.Fix 1972 390
USA.Fix 1973 390
USA.Fix 1975 390
USA.Fix 1978 390
USA.Fix 1979 390
USA.Fix 1980 390
USA.Fix 1984 390
USA.Fix 1985 390
USA.Fix 1989 390